Skip to main content
فهرست مقالات

بهره وری کارکنان شرکت های بیمه در پرتو هوش عاطفی و کیفیت زندگی کاری

علمی-ترویجی/ISC (24 صفحه - از 179 تا 202)

کلیدواژه ها :

بهره‌وری ،کیفیت زندگی کاری ،هوش عاطفی ،کارکنان‌ شرکت‌های بیمه

کلید واژه های ماشینی : هوش عاطفی، بهره‌وری، کیفیت زندگی کاری، بهره‌وری کارکنان، زندگی کاری با بهره‌وری کارکنان، بهره‌وری کارکنان رابطه معنادار، زندگی کاری و بهره‌وری کارکنان، متغیرهای هوش عاطفی، هوش عاطفی و کیفیت، رابطه معناداری با بهره‌وری کارکنان

مقاله حاضر در پی بررسی رابطه متغیرهای هوش عاطفی و کیفیت زندگی کاری با بهره‌وری کارکنان است.جامعه آماری پژوهش،کارکنان شرکت‌های بیمه شهر تهران‌ هستند و نمونه‌ای به حجم 003 نفر از آنها به صورت تصادفی انتخاب شده است. ابزار گردآوری داده‌ها پرسش‌نامه است،لذا جهت سنجش هوش عاطفی از آزمون‌ شاته و همکارانش و جهت سنجش کیفیت زندگی کاری و بهره‌وری کارکنان از پرسش‌نامه‌های محقق ساخته 92 و 22 سؤالی استفاده شد و جهت سنجش پایایی ابزار از آلفای کرونباخ استفاده شد.ضریب پایایی کل پرسش‌نامه بهره‌وری برابر با 18%، ضریب پایایی کل پرسش‌نامه کیفیت زندگی کاری برابر با 68%و ضریب پایایی آزمون‌ هوش عاطفی برابر با 08%بود.برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از ضریب همبستگی‌ پیرسون و رگرسیون گام‌به‌گام استفاده شد.براساس پژوهش در سطح معناداری 0/10، متغیرهای هوش عاطفی و کیفیت زندگی کاری و ابعاد آنها رابطه معناداری با بهره‌وری‌ کارکنان دارند و همچنین در سطح معناداری 0/10،متغیرهای کیفیت زندگی کاری و همدلی به ترتیب بیشترین و کمترین اثر رگرسیونی بر متغیر بهره‌وری دارند.

خلاصه ماشینی:

"مقاله حاضر در پی بررسی رابطه متغیرهای هوش عاطفی و کیفیت زندگی کاری با متغیرهای هوش عاطفی و کیفیت زندگی کاری و ابعاد آنها رابطه معناداری با بهره‌وری‌ بررسی رابطه متغیرهای هوش عاطفی و کیفیت زندگی کاری با بهره‌وری کارکنان‌ این تحقیق عوامل کیفیت زندگی کاری بیشترین رابطه را با افزایش بهره‌وری کارکنان‌ -کیفیت زندگی کاری و ابعاد آن با بهره‌وری کارکنان رابطه معناداری دارد؛ -متغیرهای هوش عاطفی و کیفیت زندگی کاری قادر به تبیین واریانس متغیر عاطفی و کیفیت زندگی کاری با میزان بهره‌وری کارکنان و از رگرسیون گام‌به‌گام‌ فرضیه اول(هوش عاطفی و ابعاد آن با بهره‌وری کارکنان رابطه معنادار دارد) آزمون همبستگی پیرسون جهت تعیین رابطه هوش عاطفی و ابعاد آن با بهره‌وری با بهره‌وری وجود دارد که در درجه اول میزان همبستگی بین هوش عاطفی و آزمون همبستگی پیرسون جهت تعیین رابطه کیفیت زندگی کاری و ابعاد آن با بهره‌وری (به تصویر صفحه مراجعه شود) با توجه به نتایج آزمون همبستگی بین متغیرهای کیفیت زندگی کاری و ابعاد آن با فرضیه سوم(متغیرهای هوش عاطفی و کیفیت زندگی کاری قادر به تبیین‌ خلاصه مدل رگرسیون برای متغیرهای هوش عاطفی و کیفیت زندگی کاری مقاله حاضر،رابطه هوش عاطفی و کیفیت زندگی کاری با میزان بهره‌وری کارکنان‌ -رابطه معناداری بین هوش عاطفی و ابعاد آن با بهره‌وری وجود دارد که نتایج پژوهش‌ Davis -نتایج تحقیق نشان داد که بین کیفیت زندگی کاری و ابعاد آن با بهره‌وری کارکنان‌ انسانی خود ارتباط برقرار کنند؛در این زمینه هوش عاطفی یکی از مؤلفه‌هایی است که‌ سازمان-که یکی از ابعاد مهم کیفیت زندگی کاری است-کمک نماید."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.