Skip to main content
فهرست مقالات

کوتاه و گویا، از خاتم الانبیاء

(3 صفحه - از 51 تا 53)

کلید واژه های ماشینی : خدا، پیامبر، ایمان، مردم، خشم، خداوند، کردارش، نعمت، دانش، فرمانروایی

خلاصه ماشینی:

"و فرمود صلی‌الله‌ علیه‌ و آله‌: پروردگارم‌ مرا به‌ نه‌ چیز سفارش‌ کرد: ناب‌ بودن‌ دل‌ در آشکار و نهان‌ و عدالت‌ در خرسندی‌ و خشم‌، میانه‌روی‌ در بینوایی‌ و توانگری‌، و اینکه‌ از کسی‌ که‌ بر من‌ ستم‌ کرده‌ درگذرم‌ و به‌ آنکه‌ از من‌ دریغ‌ ورزیده‌ بخشش‌ کنم‌ و با آنکه‌ از من‌ گسسته‌ بپیوندم‌، و اینکه‌ خاموشیم‌ اندیشه‌ و گویاییم‌ یاد کرد خدا) و نگریستنم‌ عبرت‌گیری‌ باشد. و فرمود صلی‌الله‌ علیه‌ و آله‌: نکوحال‌ترین‌ دوستانم‌ از میانه‌ امتم‌ نزد من‌ مردی‌ است‌ اندک‌ مال‌، بهره‌مند از نماز که‌ در نهان‌ پروردگارش‌ را نیکو پرستد و در بین‌ مردم‌ گمنام‌ و روزیش‌ به‌ اندازه‌ گذرانش‌ باشد و بر آن‌ بشکیبد و چون‌ بمیرد مرده‌ریگش‌ کم‌ و زاری‌کنانش‌ اندک‌ باشند. و فرمود صلی‌الله‌ علیه‌ و آله‌: سه‌ چیز است‌ که‌ چون‌ در کسی‌ باشد، ویژگی‌های‌ ایمانش‌ کامل‌ باشد: چون‌ چیزی‌ را خوش‌ دارد این‌ خوش‌ داشتن‌ به‌ راه‌ باطلش‌ نکشاند و چون‌ خشم‌ آرد، خشمش‌ از حق‌ به‌ در نبرد و چون‌ توانایی‌ یابد، بدانچه‌ از آن‌ او نیست‌ دست‌ نگشاید. و فرمود صلی‌الله‌ علیه‌ و آله‌: هرکه‌ دانشی‌ آموزد که‌ بدان‌ با بیخردان‌ درافتد و یا بر دانایان‌ ببالد و یا مردم‌ را متوجه‌ خود سازد که‌ او را بزرگ‌ شمارند، جایگاهش‌ در دوزخ‌ باد زیرا سروری‌، جز برای‌ خدا و سزاوارانش‌ نباشد، و کسی‌ که‌ خود را در مرتبه‌ای‌ غیر از آن‌چه‌ خدا وی‌ را در آن‌ نهاده‌ قرار دهد، خدایش‌ دشمن‌ دارد و هر کس‌ مردم‌ را به‌ خود خواند و بگوید من‌ سرور شمایم‌ و شایسته‌ سروری‌ نباشد، خدایش‌ ننگرد تا از گفته‌ (بیجای‌) خویش‌ برگردد و از آنچه‌ ادعا کرده‌ است‌، به‌ درگاه‌ خدا توبه‌ کند."

صفحه:
از 51 تا 53