Skip to main content
فهرست مقالات

سیمای نرم افزارهای جدید نور

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : نور ، کاربر ، نمایش ، نرم‌افزارهای جدید نور ، متن ، اعراب ، نمایش متن ، ویژگیهای جدید نرم‌افزارهای نور ، کتاب ، واحد نمایش متن صفحه کتاب

خلاصه ماشینی:

"نرم‌افزارهای جدید نور به ترتیب زمان عرضه (1) عبارت‌اند از: 1- قاموس النور، نسخه اول 2- کتابخانه انگلیسی نور، نسخه اول 3- نور العترة، نسخه دوم 4- کتابخانه نور، اصول فقه، نسخه اول 5- نور الجنان، نسخه اول 6- درایة النور، نسخه اول ویژگیها و قابلیتهای مشترک جدید این برنامه‌ها را می‌توان به سه گروه عمده تقسیم نمود: الف- ارتقا و بهبود کیفیت نمایش متن ب - افزایش توان و قابلیتهای موتور جستجو ج - قابلیتهای عمومی برنامه و بهبود کارآیی دفترچه یادداشت و تبدیل‌ها، و ارتباط کاربر با فایل‌های جانبی‌در هر گروه، چند ویژگی برجسته مورد مداقه قرار می‌گیرد. 7- حاکم کردن فهرست‌یک کتاب بر نمایش متن: کاربران برنامه‌های نور از طریق کنترل‌های کتاب، جلد، صفحه و فهرست درختی بر تمامی متن کتاب و فصلهای آن سلطه دارند و نمایش متن دلخواه خود را از طریق یکی از این یا عبارتی را گزینش نماید و با زدن کلیدی حاصل جستجوی آن کلمه یا عبارت را در تمامی کتابهای آن معجم مشاهده کند. شکل زیر، سیمای پنجره شامل کنترل‌ها و نمایش را نشان می‌دهد: کتاب - جلد - صفحه فهرست درختی کتابها - صفحه نمایش متن کتاب انتخاب شده در برنامه‌های پیشین نور، سطح اول فهرست درختی، کتابهای موجود در نرم‌افزار به صورت فهرست‌وار نشان داده می‌شد و با باز کردن هر کتاب تمامی پنجره‌های دیگر تحت الشعاع آن کتاب خاص قرار می‌گرفتند؛ یعنی فهرست درختی، هم محکوم کنترل کتاب فوقانی خود بود و هم حاکم بر آن. در برنامه‌های جدید نور چنین قابلیتی گذاشته شده است که کاربر به اختیار خود بتواند قسمتی از متن را گزینش کند و آن را به شکل خاصی رنگ آمیزی نماید و عنوان دلخواهی را نیز برای آن رنگ خاص در نظر بگیرد."

صفحه: از 4 تا 8