Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی تأثیر بعد فرهنگی جهانی شدن بر هویت قومی (مطالعه موردی جوانان 15 تا 29 ساله شهرستان بوکان)

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (20 صفحه - از 135 تا 154)

چکیده:

در این مقاله سعی شده رابطه بعد فرهنگی جهانی شدن با هویت قومی شهرستان بوکان بررسی شود. روش به کار رفته در تحقیق، پیمایشی است و برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده کرده ایم. بر اساس فرمول کوکران و در سطح اطمینان 95%، حجم نمونه را 382 نفر قرار داد. و در نهایت دریافتیم که از کل پاسخگویان، 3/39% از لحاظ نگرش به جهانی شدن در سطح بالا، 3/57% در سطح متوسط و 4/3% در سطح پایین قرار دارند. فرضیه اصلی ما در این پژوهش، آن بود که هر چه نگرش به جهانی شدن قوی تر باشد، هویت قومی ضعیف می گردد. بر اساس نتایج به دست امده، ضریب همبستگی بین تمرکز زدایی و هویت قومی 336/0؛ میان تحصیلات و هویت قومی 126/0؛ و بین درآمد و هویت قومی 004/0 می باشد.

خلاصه ماشینی:

"ضریب Beta به دست آمده نیز حاکی از آن است که جهت رابطۀ بین گرایش بهجهانی شدن و هویت قومی پاسخگویان،منفی و معکوس می‌باشد؛به دیگر سخن،هرچه گرایش به جهانی شدن در پاسخگویان قوی‌تر باشد،هویت قومی آنها ضعیف‌ترخواهد بود. ‍)آزمون رابطۀ میان گرایش به تمرکززدایی و هویت قومی جدول 7:آزمون رابطۀ بین گرایش به تمرکززدایی و هویت قومی در این تحقیق فرض ضمنی ما بر این بوده است که هرقدر تمرکززدایی بیشترباشد،هویت قومی قوی‌تر خواهد بود بر اساس نتایج ضریب تعیین 0/113- R2 به دستآمده،بیانگر این است که متغیر مستقل گرایش به تمرکززدایی پاسخگویان،0/113 از&%04121MMFG041G% (به تصویر صفحه مراجعه شود)مغایرت متغیر وابستۀ هویت قومی را در جمعیت نمونه تبیین می‌نماید. ضریب تعیین0/142- R2 به دست آمده،بیانگر این است که متغیرمستقل توسعۀ ارتباطات جهانی پاسخگویان،0/037 از مغایرت متغیر وابستۀ هویت (به تصویر صفحه مراجعه شود)قومی را در جمعیت نمونه تبیین می‌کند. ضریب Beta به دست آمده نیز بیانگر این است که جهترابطۀ بین آگاهی جهانی و هویت قومی پاسخگویان،منفی و معکوس می‌باشد؛به دیگرسخن،هرچه آگاهی جهانی پاسخگویان بیشتر باشد،هویت قومی آنها ضعیف‌تر خواهدبود. ضریب B نیز نشان می‌دهد که متناسب با هرواحد افزایش در متغیر مستقل آگاهیجهانی،به میزان 0/638-واحد از هویت قومی فرد کاسته می‌شود،همچنین با توجه بهمقدار T به دست آمده(3/799-)،رابطۀ میان متغیر وابسته و مستقل در این فرضیه درسطح 99 درصد،معنادار است و فرضیۀ ما تأیید می‌شود؛بنابراین،فرضیۀ H0 مبنی برنبودن رابطۀ معنادار بین متغیر مستقل و وابسته رد می‌شود و فرض H1 مبنی بر وجوداین رابطۀ معنادار،اثبات می‌گردد."

کلیدواژه ها:

هویت ، جهانی شدن ، هویت قومی ، جهانی شدن فرهنگی

کلید واژه های ماشینی:

هویت قومی ، ارتباطات ، جهانی شدن ، رابطۀ میان توسعۀ ارتباطات جهانی ، آگاهی جهانی و هویت قومی ، ارتباطات جهانی و هویت قومی ، مغایرت متغیر وابستۀ هویت قومی ، فرضیه ، اقتصاد ، توسعۀ ارتباطات جهانی


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.