Skip to main content
فهرست مقالات

اعتباریابی و تعیین ساختار عاملی فرم فارسی مقیاس نگرش سنج کامپیوتر "CAS" و رابطه نگرش کامپیوتری با ویژگی های فردی در بین دانشجویان دانشگاههای تهران

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (16 صفحه - از 111 تا 126)

کلیدواژه ها :

مقیاس نگرش سنج کامپیوتر CAS ،نگرش کامپیوتری ،اعتباریابی و ویژگی‌های فردی (جنسیت ،دانشگاه محل تحصیل)

کلید واژه های ماشینی : کامپیوتر، عاملی فرم فارسی مقیاس نگرش، فارسی مقیاس نگرش سنج کامپیوتر، نگرش نسبت به کامپیوتر، فرم فارسی مقیاس نگرش سنج، نگرش، ساختار عاملی فرم فارسی مقیاس، مقیاس، دانشجویان، CAS

هدف اصلی از پژوهش حاضر ارائه یک مقیاس اندازه‌گیری نگرش نسبت به کامپیوتر و هدف دیگر بررسی رابطه بین نگرش نسبت به کامپیوتر و جنسیت و دانشگاه محل تحصیل دانشجویان است. در این خصوص، از بین جامعه آماری که کلیه دانشجویان دختر و پسر دانشگاههای آزاد و دولتی شهر تهران در سال تحصیلی 83-82 بودند، تعداد 577 نفر (297پسر و 280 دختر) به روش نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش ترجمه (فرم) فارسی مقیاس نگرش سنج کامپیوتر CAS بود. ضرایب پایایی آلفا برای سه خرده مقیاس اضطراب، اطمینان و علاقه‌مندی به کامپیوتر به ترتیب 83/0، 79/0 و 85/0 و برای نمره کل مقیاس 93/0 محاسبه شد. در تحلیل ساختار عاملی مقیاس اضطراب و تشویش دانشجویان در کار با کامپیوتر نمود پیدا کرد. بر اساس دو هدف اختصاصی پژوهش فرضیه هایی مبنی بر اینکه بین نگرش نسبت به کامپیوتر و جنسیت و همچنین، بین نگرش نسبت به کامپیوتر و دانشگاه محل تحصیل دانشجویان تفاوت وجود دارد، صورت‌بندی شدند. در تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون t و تحلیل واریانس و آزمون تعقیبی شفه استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داد که بین جنسیت و نگرش نسبت به کامپیوتر رابطه معناداری وجود دارد (05/0 Pو 25/2=t) و نگرش دختران نسبت به پسران بهتر است. همچنین، بین دانشگاه محل تحصیل و نگرش نسبت به کامپیوتر نیز تفاوت معناداری به دست آمد (01/0P و 60/5=F).

خلاصه ماشینی:

"Kim & McLean پژوهش حاضر با هدف اعتباریابی فرم فارسی مقیاس نگرش سنج کامپیوتر CAS در بین دانشجویان دانشگاههای شهر تهران به منظور در اختیار گذاشتن مقیاسی پایا و معتبر برای سنجش نگرش نسبت به کامپیوتر در بین محققان ایرانی برای پژوهشهای رو به رشد حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و کامپیوتر انجام شده است. قدم اول در تغییر نگرشهای منفی و تقویت نگرشهای مثبت دانشجویان بررسی کم و کیف نگرشهای کنونی آنها و مطالعه ابعاد مختلف آن است که پیشنهاد می شود مطالعات بیشتری مبتنی بر چهار محور زیر ترتیب داده شود: · توسعه ابزار اندازه‌گیری نگرش نسبت به کامپیوتر که متناسب با شرایط کشور باشد؛ · تکرار تحقیقات در زمینه ها و گروههای خاص کشور؛ · بررسی روابط نگرش نسبت به کامپیوتر با سایر اجزای همبسته با آن از قبیل سن، جنسیت، تجربه قبلی، رشته تحصیلی و موارد دیگر؛ · استفاده از فرم فارسی مقیاس CAS در امر زمینه‌یابی به منظور لزوم آموزش مهارتهای کامپیوتری در بین گروههای دانشجویی و دیگر قشرها و همچنین، در مصاحبه‌های استخدامی پیش از خدمت یا دوره‌های تکمیلی ضمن خدمت در خصوص افرادی که با کامپیوتر بسیار سر و کار دارند و پیگیری نتایج آن."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.