Skip to main content
فهرست مقالات

alter ego نظریه اصیل واقعی و

نویسنده:

مترجم:

ISC (34 صفحه - از 211 تا 244)

کلید واژه های ماشینی : شرکت ملی نفت ایران، قرارداد، پیمانکار، شرکت نفت، اوسکو، کنسرسیوم، اشخاص ثالث، وکالت، اصیل واقعی، اوسکو شخص اصیل طرف قرارداد

خلاصه ماشینی:

"33در مورد اشخاص حقیقی،اثبات رابطهء عاملیت در مورد خاص‌ کافی است؛ولی در مورد اشخاص حقوقی،هرگاه بخواهیم یک شرکت را عامل alter ego شخص دیگری تلقی کنیم،می‌بایستی در مرحلهء اول به‌ درصد سهام اصیل واقعی توجه کنیم و استفاده از ضوابط دیگری برای‌ کنترل،موقعی مطرح می‌شود که بتوان ثابت کرد که بجهتی از جهات، سهام‌داران قادر به اعمال حقوق مالکانهء خود در شرکت نبوده‌اند. چون سرایت مسئولیت یک شخص حقوقی مستقل به اشخاص‌ خارج،خلاف اصل است،برای اثبات رابطهء alter ego می‌بایستی ثابت‌ کرد که در مرحلهء ایجاد رابطهء حقوقی،اصیل ظاهری خود،از سمت عاملیت‌ مطلع بوده و بعنوان عامل عمل می‌کرده،ولی برای نجات اصیل واقعی از مسئولیت‌های قانونی،طبق دستور اصیل واقعی سمت خود را مخفی کرده است. طبیعی است هرگاه اشخاص ثالث در موقع انعقاد قرارداد از سمت‌ واقعی طرف قرارداد مطلع نبوده باشند و اصیل ظاهری نیز به قصد کاهش‌ مسئولیت‌های موکل خود اقدام نکرده باشد،جائی برای کنار گذاردن‌ شخصیت حقوقی مستقل شرکت باقی نمی‌ماند. مسلما وضعیت حقوقی اوسکو برای دست‌اندرکاران پیمانکاری در صنعت نفت‌ روشن بوده است؛زیرا قرارداد کنسرسیوم،اساسنامهء اوسکو و قرارداد منعقده‌ بین اوسکو و شرکت نفت،از اسناد منتشر شده می‌باشد و در مقام انعقاد یک قرارداد مهم پیمانکاری اشخاص،فرض می‌شود که این مدارک را مطالعه خواهند کرد و به استناد این مدارک،وارد معامله می‌شوند و ما به‌ استناد همین اقرار معتقدیم که اوسکو شخص اصیل طرف قرارداد بوده‌ است؛زیرا مستندات و مدارکی که وضعیت حقوقی اوسکو را دقیقا معین‌ می‌کند و رابطهء اوسکو را با شرکت نفت و وابستگی اوسکو را با کنسرسیوم‌ تعیین می‌نماید،در اختیار خواهان‌ها بوده است؛مضافا اینکه در هیچ‌یک از این مدارک و مستندات،اوسکو وکیل و یا alter ego شرکت نفت قلمداد نشده،بلکه وضعیت اوسکو بعنوان یک شرکت وابسته به کنسرسیوم،روشن‌ بوده است."

صفحه:
از 211 تا 244