Skip to main content
فهرست مقالات

قانون نمونه درباره داوری تجاری بین المللی

ISC (28 صفحه - از 205 تا 232)

خلاصه ماشینی:

"2)رای داوری ممکن است صرفا در موارد زیر توسط دادگاه مندرج در ماده 6 ابطال شود: الف-طرفی که چنین درخواستی مینماید،دلایلی ارائه نماید که: I -طرف(او در)موافقت‌نامه داوری مذکور در ماده 7،فاقد پاره‌ای اهلیت‌های لازم بوده است،یا موافقت‌نامه مذکور بموجب قانونی که طرفین حاکم بر آن دانسته‌اند،یا در صورتیکه‌ چنین قانونی تعیین نشده باشد،بموجب قانون این کشور،معتبر نیست،یا II -طرفی که چنین درخواستی می‌نماید،در مورد تعیین هرداور یا رسیدگی داوری اخطاریه صحیحی دریافت نکرده باشد،یا بهر جهت دیگری قادر به ارائه(و اقامه)دعوایش نشده باشد، III -رای نسبت به اختلافی که بموجب شرط رجوع به داوری‌ مورد نظر نبوده یا در چهارچوب شرایط مذکور نمی‌کنجد وارد رسیدگی شده،یا حاوی تصمیم درباره موضوعی باشد که خارج از قلمرو(شرط)رجوع به داوری است،مشروط بر اینکه،اگر تصمیم متخذه نسبت به موضوعات ارجاع شده به داوری از موضوعاتی‌ که ارجاع نشده قابل تفکیک باشد،بتوان آن قسمت از رای را که‌ حاوی تصمیم درباره موضوعاتی است که به داوری ارجاع نشده‌ ابطال کرد،یا IV -ترکیب هیئت داوری یا آئین(دادرسی)داوری مطابق موافقت‌ نامه(داوری)نباشد،مگر اینکه موافقت‌نامه مذکور با یکی‌ از مقررات این قانون که طرفین نمیتوانند از آن عدول نمایند در تعارض باشد،و یا اگر موافقت‌نامه‌ای وجود نداشته باشد (ترکیب هیئت داوری یا آئین دادرسی داوری)مطابق مفاد این‌ قانون نبوده باشد،یا ب-دادگاه احراز کند که: I -موضوع اصلی اختلاف،بموجب قوانین این کشور قابل حل و فصل‌ از طریق داروی نیست،یا II -رای(داوری)مخالف نظم عمومی این کشور است."

صفحه: از 205 تا 232