Skip to main content
فهرست مقالات

اسناد بین المللی (کنوانسیونهای ژنو، 7 ژوئن 1930) در مورد سفته و برات

ISC (54 صفحه - از 269 تا 322)

کلید واژه های ماشینی : برات ، کنوانسیون ، سفته ، سند ، ظهرنویسی ، ماده ، حق ، مبلغ ، تعهد ، سررسید

خلاصه ماشینی:

"ماده 8 هرکس امضای خود را به‌عنوان نماینده شخصی در ورقه برات منعکس نماید بدون اینکه قانونا اختیار چنین عملی را از جانب او داشته باشد، مثل دیگر متعهدان سند مسئول است، و اگر وجه سند را پرداخت کند دارای حقوق همان شخصی خواهد بود که از جانب او مدعی نمایندگی بوده است. وقتی‌که در روی برات، شخصی برای موقع ضرورت جهت قبولی یا پرداخت در محل تأدیه معین شده است، دارنده نمی‌تواند حق رجوع خود را علیه شخص تعیین‌کننده و ظهرنویسان پس از او اعمال نماید،‌ مگر اینکه برات به شخص موصوف ارائه شده و در صورت نکول، عدم قبولی به‌وسیله اعتراض رسمیت یافته باشد. ماده 12 به‌عنوان استثنائی بر ماده 45 قانون متحدالشکل، هریک از طرفهای معظم متعاهد اختیار دارد روش آگهی توسط مأمور دولتی را ابقا یا برقرار کند که [به‌موجب آن] هنگام انجام اعتراض نکول یا عدم تأدیه، سردفتر یا مأمور دولتی که تحت قانون ملی اجازه این کار را دارد، مجاز خواهد بود به اشخاص مسئول برات که نشانی آنها در روی سند منعکس بوده، یا برای مأمور رسمی انجام اعتراض شناخته شده، یا توسط اشخاص متقاضی اعترض‌نامه معین گردیده است، اخطار کتبی ارسال دارد. هر یک از طرفهای معظم متعاهد مختار است مقرر نماید که تعهدات انجام شده در برات و سفته توسط یکی از اتباع آن کشور در خارج، در مقابل یکی دیگر از اتباع آن دولت در سرزمین خود اعتبار قانونی دارد، مشروط بر آنکه شرایط اساسی این تعهدات مطابق قانون ملی [مربوط] صحیح باشد."

صفحه: از 269 تا 322