Skip to main content
فهرست مقالات

انصراف از استرداد دعوی در دعاوی بین المللی

نویسنده:

ISC (38 صفحه - از 91 تا 128)

کلید واژه های ماشینی : استرداد دعوی، انصراف از استرداد دعوی، استرداد دعوی در دعاوی بین‌المللی، دیوان، رویة دیوان داوری دعاوی ایران، دیوان داوری دعاوی ایران، آئین دادرسی دیوان بین‌المللی دادگستری، دیوان بین‌المللی دادگستری، خواهان، داوری

خلاصه ماشینی:

"از تقاضای استرداد دعوی، و در جریان رسیدگی تا صدور حکم، از عمل خود انصراف حاصل کند و این امر را به مرجع رسیدگی اعلام دارد چه آثار حقوقی بر اعلام وی بارخواهد بود؟ دیگر اینکه اگر پس از اعلام ختم رسیدگی براساس استرداد دعوی، خواهان دوباره اقامة دعوی کند آیا دعوای مجدد مسموع است؟ اینجاست که مواجه با موضوع «انصراف» خواهیم بود که اگرچه در ارتباط مستقیم با مسئلة استرداد دعوی در مراجع قضایی است، لیکن از مقولة آن هم فراتر می‌رود و به نهاد دیگری در دادرسیهای بین‌المللی تسری پیدا می‌کند. در مقام رسیدگی به مسئلة صلاحیت، دیوان بین‌المللی دادگستری در رأی مورخ 24 ژوئیه 1964 خود، برای نخستین بار به بحث دربارة مسئلة انصراف از استرداد دعوی می‌پردازد و اعلام می‌دارد که اگر در گذشته همة موارد استرداد نزد وی موجب ختم دعوی گردیده به معنای این نیست که در آنها حقوق مربوطه ماهیتا و به‌طور قطعی ساقط شده است بلکه روند استرداد از اعمال مربوط به آئین دادرسی بوده و قطعیت یا عدم قطعیت آن بستگی به اوضاع و احوال هر دعوی دارد. ج ـ انصراف به منزلة مصداقی از کاربرد نهایی استاپل در دعوای بارسلونا تراکشن، رأی دیوان بین‌المللی دادگستری به ما نشان داد که استرداد دعوی در صورتی که نشان دهندة ارادة سقوط قطعی دعوی باشد دیگر به خواهان اجازة انصراف از آن و طرح مجدد دعوی را نمی‌دهد؛ اما دیوان بار اثبات واقعیت مزبور را بر دوش خوانده، که مدعی است خواهان قصد ختم کامل رسیدگی را داشته، می‌گذارد و بنابراین ایراد دولت اسپانیا (خوانده) را در این مورد رد می‌کند."

صفحه: از 91 تا 128