Skip to main content
فهرست مقالات

تحلیلی اجتماعی از خشنودی شغلی

نویسنده:

خشنودی شغلی یا نگرش مثبت فرد به شغل خویش، از موضوعات بغرنج و پیچیده سازمانی است که برای تبیین آن نظریه‌های متعددی مطرح شده است. در این مقاله پژوهشی تلاش شده تا براساس تعداد متنابهی از متغیرهای مستقل و اتخاذ شیوه تحقیق «مطالعه موردی» جهت درک عمیق‌تر موضوع، عوامل موءثر بر خشنودی شغلی شناسایی و سهم هر یک از آن‌ها در تبیین خشنودی شغلی مشخص گردد. یافته‌های تحلیل چندمتغیری نشان داد که به‌رغم آن‌که در نگاه نخست، چنین به‌نظر می‌رسد که میان بسیاری از عوامل با خشنودی شغلی ارتباط معنادار وجود دارد، لیکن بعد از حضور همزمان آن‌ها در کنار هم معلوم شد که در حقیقت پنج عامل اصلی به‌صورت مستقیم بر خشنودی شغلی کارکنان تأثیر می‌گذارند. این پنج متغیر به‌ترتیب اهمیت و سهمی که در تبیین خشنودی شغلی دارند عبارتند از: «کنترل بر کار»؛ «عدالت توزیعی در سازمان»؛ «خشنودی شغلی دوستان و همکاران اداری»؛ «سطح شغل» و «رضایت کلی از زندگی». این پنج متغیر حدود دوسوم (62 درصد) از تغییرات خشنودی شغلی را در جمعیت بررسی شده، توضیح می‌دهند.

خلاصه ماشینی:

"به‌منظور تحقیق درباره ماهیت روابط بین متغیرها و دستیابی به تعاریف عامل‌ها و با توجه به حجم نمونه، فرض بر این قرار گرفت که ضرایب بالاتر از 40/0 در تعریف عامل‌ها سهم مهم و بامعنا دارند، بنابراین ضرایب کمتر از این مقدار به‌منزله صفر (عامل تصادفی) در نظر گرفته شده است: جدول 3: ضرایب همبستگی متغیرها با هر یک از عامل‌ها متغیر عامل 1 عامل 2 عامل 3 1ـ کنترل بر کار 88/0 11/0 05/0 2ـ سطح شغل 846/0 001/0 02/0 3ـ تحصیلات 864/0 18/0 20/0ـ 4ـ بیگانگی از کار 602/0ـ 29/0ـ 38/0ـ 5ـ رضایت از زندگی 19/0 67/0 19/0 6ـ رضایت از دولت 009/0 67/0 23/0 7ـ ابهام نقش 23/0 66/0ـ 25/0ـ 8ـ طبقه اجتماعی 30/0 63/0 38/0ـ 9ـ خشنودی شغلی همکاران 38/0 61/0 25/0 10ـ انتظار از شغل 29/0 609/0 26/0 11ـ تعهد سازمانی 07/0ـ 26/0 79/0 12ـ رضایت از رئیس اداره 09/0 088/0 71/0 13ـ عدالت توزیعی در سازمان 03/0ـ 27/0 66/0 با توجه به جدول 3 نتایج زیر به‌دست می‌آید: 1ـ متغیرهای تحصیلات، سطح شغل، کنترل بر کار و بیگانگی از کار (متغیرهای نظریه بیگانگی در تبیین خشنودی شغلی) با عامل یک، همبستگی قوی دارند."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.