Skip to main content
متن و ترجمه بیش از 393,000 حدیث شیعه در پایگاه نورحدیث ...
فهرست مقالات

زن، از منظر وحی

نویسنده:

زن به عنوان نیمی از انبوه بشریت در هر مقطع از تاریخ و در هر جامعه از جوامع انسانی و نیز به عنوان مادر و یا همسر و همراه و شریک شیرینی ها و تلخیهای زندگی، همواره با دو نگاه از سوی مردان روبه رو بوده است؛ نگاهی از سر شیفتگی، احترام و تکر یم و تمن6ا و نگاهی از ره خصومت، فرودستی، بدبینی و تحقیر! آثار، عقاید و ادبیات برجای مانده از ملت6ها و اقوام داستانها، شعرها، رسوم، آ یینها و ضرب المثلها به خوبی نشان می دهد که این دو نگرش در میان جوامع مختلف با شدتها و ضعفهایی وجود داشته است و زن متناسب با هر یک از این دو رویکرد و داوری، جایگاهی عزتمند و مقتدر و تاثیر گذار یا موقعیتی دشوار، مشق6ت بار و رنج آور را به خود دیده است.سهولت و دشواری، عز6تمندی و فرودستی چیزی نیست که تنها میان زنان تقسیم شده باشد، بلکه مردان نیز در هر جامعه از این دو موقعیت بر خوردار بوده اند و برخی از آن و گروهی از این سهم برده اند، اما می توان اذعان کرد که در جامعه مردان، این نسبت به مراتب طبیعی تر از وجود این مشکل در جامعه زنان بوده است.به تعبیر دیگر زن و مرد به عنوان شهروندان یک جامعه، تحت تاثیر یا زیر فشار طبقات مختلف اجتماعی که در مجموعه های انسانی رخ می نمای د، محرومیتها، آسیبها و رنجها ی مشترکی را تحمل کرده و می کنند، اما سخن در این پژوهش از دشوار یها و کمبودها و تنگناها ی مضاعفی است که زن حتی در طبقه ای که به آن تعل6ق داشته، تحمل کرده است.

خلاصه ماشینی:

"4 - گذشته از نگرش ارزشی و تعیین اولویتها یا نفی آنها، اساسا ادیان آسمانی از آن جمله اسلام، در ترسیم حقوق، وظایف و کارکردهای فردی و اجتماعی زنان در قلمروهای مختلف زندگی دینی، علمی، اقتصادی، اجتماعی چه تفاوتهایی با مردان قائل شده اند و آیا این تفاوتها می تواند حکایت از تفاوت ارزشی داشته باشد یا ریشه آن تفاوتها و تمایزها را باید در جای دیگر جست وجوکرد؟ 5 - در صورتی که محدودیتها و محرومیتهای زنان در جوامع بشری بر اساس شرایط طبیعی و اقتضاهای جسمانی و مادی شکل گرفته باشد، مکاتب وحیانی از چه طریقی و تا چه حدی توانسته اند این رخداد طبیعی نامتعادل را اصلاح کرده به تعادل بازگردانند؟ 6 - در صورتی که عامل اصلی و زیر بنای تمایزها میان زن و مرد در عرصه حقوق، کارکرد و جایگاه اجتماعی و توانایی های مختلف، به عوامل طبیعی و قابلیتهای جسمانی و ظرافتهای عاطفی و احساسی بازگردد، چگونه می توان این تفاوتها را که به امتیازهای اجتماعی می انجامد به خداوند نسبت داد و یا با عدل و حکمت الهی سازگار شمرد؟ 7 - در منابع دینی، گاه تفاوتهایی درباره حقوق و حدود و وظایف و سهم زنان از منابع و اختیارات دیده می شود که اگر آنها را مطلق و جاری در همه زمانها و شرایط بدانیم، به منزله آن است که امتیازهایی را از زنان گرفته و به مردان داده باشیم."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.