Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه بین توان مدیران و عملکرد تعاونیهای مصرف شهر کرمان

نویسنده:

ISC (18 صفحه - از 125 تا 142)

کلیدواژه ها :

عملکرد ،مدیر ،کرمان ،تعاونی مصرف ،توان مدیران

کلید واژه های ماشینی : عملکرد تعاونیهای مصرف شهر کرمان ، تعاونی ، تعاونیهای مصرف شهر کرمان ، مدیران ، شرکتهای تعاونی مصرف شهر کرمان ، عملکرد شرکتهای تعاونی مصرف شهر ، عملکرد ، مدیران و عملکرد تعاونیهای مصرف ، تعاونیهای مصرف ، عملکرد شرکت

هدف پژوهش حاضر شناسایی رابطه میان توان مدیران و عملکرد شرکتهای تعاونی‌ مصرف شهر کرمان است.تحقیق حاضر از نوع همبستگی و روش تحقیق،مطالعه کتابخانه‌ای و بررسی اسناد و گزارشهای سالانه عملکرد می‌باشد.جامعه آماری 12 شرکت تعاونی مصرف‌ شهر کرمان را که تا سال 8831 فعال بوده‌اند دربر می‌گیرد.روشهای آماری به کار گرفته شده‌ در این پژوهش،آمار توصیفی و استنباطی است به این ترتیب که داده‌های پژوهش با استفاده‌ از نرم‌افزار SPSS 16 و آزمونهای همبستگی پیرسون و رگرسیون بررسی و تجزیه و تحلیل‌ شدند.برای سنجش عملکرد از شاخصهای مالی حاشیه سود،نرخ بازده داراییها (ROA) و نرخ‌ بازده حقوق صاحبان سهام‌ (ROE) استفاده شد.همچنین توان مدیران از طریق سه متغیر سطح‌ تحصیلات،تجربه و مرتبط بودن رشته تحصیلی با فعالیت تعاونی مورد آزمون قرار گرفت. نتایج آزمون همبستگی نشان می‌دهد که متغیرهای تجربه و مرتبط بودن تحصیلات با رشته کاری رابطه مثبت و معنی‌داری با عملکرد تعاونیهای مصرف دارند،اما بین سطح‌ تحصیلات مدیر و عملکرد رابطه‌ای وجود ندارد.نتایج تجزیه و تحلیل رگرسیون چندگانه نیز مشخص کرد که تجربه مؤثرترین عامل تأثیرگذار بر عملکرد شرکت است و این متغیر به‌ همراه مرتبط بودن تحصیلات با رشته کاری تقریبا 53/5 درصد تغییرات عملکرد شرکت تعاونی‌ را تبیین می‌کنند.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.