Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه بین توان مدیران و عملکرد تعاونیهای مصرف شهر کرمان

نویسنده:

(18 صفحه - از 125 تا 142)

کلیدواژه ها :

عملکرد ،مدیر ،کرمان ،تعاونی مصرف ،توان مدیران

کلید واژه های ماشینی : عملکرد تعاونیهای مصرف شهر کرمان ، تعاونی ، تعاونیهای مصرف شهر کرمان ، مدیران ، شرکتهای تعاونی مصرف شهر کرمان ، عملکرد شرکتهای تعاونی مصرف شهر ، عملکرد ، مدیران و عملکرد تعاونیهای مصرف ، تعاونیهای مصرف ، عملکرد شرکت

هدف پژوهش حاضر شناسایی رابطه میان توان مدیران و عملکرد شرکتهای تعاونی‌ مصرف شهر کرمان است.تحقیق حاضر از نوع همبستگی و روش تحقیق،مطالعه کتابخانه‌ای و بررسی اسناد و گزارشهای سالانه عملکرد می‌باشد.جامعه آماری 12 شرکت تعاونی مصرف‌ شهر کرمان را که تا سال 8831 فعال بوده‌اند دربر می‌گیرد.روشهای آماری به کار گرفته شده‌ در این پژوهش،آمار توصیفی و استنباطی است به این ترتیب که داده‌های پژوهش با استفاده‌ از نرم‌افزار SPSS 16 و آزمونهای همبستگی پیرسون و رگرسیون بررسی و تجزیه و تحلیل‌ شدند.برای سنجش عملکرد از شاخصهای مالی حاشیه سود،نرخ بازده داراییها (ROA) و نرخ‌ بازده حقوق صاحبان سهام‌ (ROE) استفاده شد.همچنین توان مدیران از طریق سه متغیر سطح‌ تحصیلات،تجربه و مرتبط بودن رشته تحصیلی با فعالیت تعاونی مورد آزمون قرار گرفت. نتایج آزمون همبستگی نشان می‌دهد که متغیرهای تجربه و مرتبط بودن تحصیلات با رشته کاری رابطه مثبت و معنی‌داری با عملکرد تعاونیهای مصرف دارند،اما بین سطح‌ تحصیلات مدیر و عملکرد رابطه‌ای وجود ندارد.نتایج تجزیه و تحلیل رگرسیون چندگانه نیز مشخص کرد که تجربه مؤثرترین عامل تأثیرگذار بر عملکرد شرکت است و این متغیر به‌ همراه مرتبط بودن تحصیلات با رشته کاری تقریبا 53/5 درصد تغییرات عملکرد شرکت تعاونی‌ را تبیین می‌کنند.

خلاصه ماشینی:

"Earning Per Member امینی و رمضانی(5831)در مطالعه خود با ارزیابی عوامل مؤثر در موفقیت شرکتهای‌ تعاونی مرغداران گوشتی به این نتیجه رسیدند که تعاونیها در دستیابی به اهداف مورد نظر در اساسنامه موفق عمل کرده‌اند و با آزمون تحلیل مسیر نشان دادند که به ترتیب عملکرد اتحادیه‌ تعاونیها،مهارتهای فنی مدیران،سابقه عضویت در شرکت تعاونی،میزان مشارکت در امور تعاونی،میزان انتفاع اعضای تعاونی،کیفیت آموزشهای ارائه شده،شناخت اعضا،تعداد دوره‌های آموزشی و مهارتهای انسانی مدیران بیشترین تأثیر را در موفقیت تعاونیها دارند و در واقع بین این متغیرها و موفقیت شرکتهای تعاونی رابطه مستقیم و معنی‌داری وجود دارد. به همین منظور در مطالعه‌ حاضر با محاسبه ضریب همبستگی و رگرسیون گام‌به‌گام،اثر متغیرهای مستقل شامل سطح‌ تحصیلات،تجربه و مرتبط بودن رشته تحصیلی مدیران بر عملکرد شرکتهای تعاونی در سطح‌ استان کرمان در سال 8831 بررسی و ارزیابی شده است. توزیع فراوانی مدیران تعاونیهای شهر کرمان برحسب سابقه مدیریتی آنها (به تصویر صفحه مراجعه شود) مأخذ:یافته‌های تحقیق نتایج تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به میزان تحصیلات و رشته تحصیلی مدیران‌ در جداول 2 و 3 نشان داده شده است. در اینجا درجه همبستگی‌ متغیرهای مستقل تجربه مدیر،سطح تحصیلات مدیر و مرتبط بودن رشته تحصیلی با فعالیت‌ تعاونی بر روی متغیر وابسته عملکرد با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون بررسی گردیده‌ که نتایج به دست آمده در جدول 5 نشان داده شده است. آزمون همبستگی پیرسون (به تصویر صفحه مراجعه شود) مأخذ:یافته‌های تحقیق ضریب همبستگی پیرسون میان تجربه مدیر و عملکرد تعاونی برابر با 0/874می‌باشد و با توجه به اینکه سطح احتمال محاسبه شده(41%)کوچکتر از سطح احتمال 5%درصد می‌باشد،می‌توان گفت با 59 درصد اطمینان،بین این دو متغیر رابطه وجود دارد؛یعنی با افزایش تجربه،عملکرد تعاونی بهبود می‌یابد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.