Skip to main content
فهرست مقالات

شناسایی عوامل آموزشی مؤثر بر میزان پیشرفت تحصیلی زبان انگلیسی دانش آموزان پایه سوم راهنمایی از دیدگاه دبیران و دانش آموزان شهر اصفهان ، سال تحصیلی 1389 - 1388

نویسنده:

(8 صفحه - از 4 تا 11)

چکیده:

تحقیق حاضر عوامل آموزشی و زبان شناختی موثر بر میزان پیشرفت تحصیلی زبان انگلیسی دانش آموزان پایة سوم راهنمایی را مورد بررسی قرار داده است. روش این تحقیق توصیفی پیمایشی و نمونة آماری شامل 110 نفر از معلمان و 340 نفر از دانش آموزان شهر اصفهان بود. ابزار تحقیق دو پرسش نامة محقق ساخته را برای دبیران (پایایی 0/95 ) و دانش آموزان ( پایایی 0/94 ) شامل می شد. از آمار توصیفی و استنباطی ( آزمون تک متغیرع و مستقل ) برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. یافته ها نشان می دهند که نقش نحوة طراحی تدریس، فناوری آموزشی، محتوای کتاب های درسی، عوامل فردی دانش آموز، ارتباط دانش آموز و معلم و عوامل فرهنگی اجتماعی، بیش از سطح متوسط در پیشرفت تحصیلی زبان انگلیسی موثر است. هم چنین، بین نظرات دبیران و دانش آموزان درخصوص نحوة طراحی تدریس، فناوری آموزشی، محتوی کتاب های درسی و ارتباط دانش آموزان و معلمان تفاوت معنادار وجود دارد.

خلاصه ماشینی:

"یافته‌های تحقیق سؤال اول:تا چه اندازه تدوین طرح درس بر میزان‌ پیشرفت تحصیلی درس زبان انگلیسی مؤثر است؟(نگاه‌ کنید به جدول 1) نتایج جدول 1 از نظر دبیران نشان می‌دهد،دامنهء میانگین‌ نمرات بین 3/7 تا 4/95 در نوسان است. سؤال دوم:تا چه اندازه استفاده از فناوری آموزشی بر میزان پیشرفت‌ تحصیلی درس زبان انگلیسی مؤثر است؟(نگاه کنید به جدول 2) اطلاعات جدول 2 از نظر دبیران نشان می‌دهد،دامنهء میانگین‌ نمرات بین 3/74 تا 3/48 در نوسان است،بیشترین میانگین‌ نمرهء پاسخ‌ها مربوط به«استفاده از کتاب‌های کمک‌درسی» با میانگین 3/48 و کمترین میانگین به مربوط به«استفاده از بسته‌های آموزشی»با میانگین 3/74 است. سؤال سوم:تا چه اندازه عوامل فردی دانش‌آموزان بر میزان‌ پیشرفت تحصیلی درس زبان انگلیسی آنان مؤثر است؟ همان‌طور که از اطلاعات جدول 3 استنباط می‌شود،دامنهء میانگین نمرات از نظر دبیران،بین 3/47 تا 4/23 در نوسان‌ است. سؤال چهارم:تا چه اندازه حجم مطالب و کثرت‌ کتاب‌های درسی بر میزان پیشرفت تحصیلی درس زبان‌ انگلیسی مؤثر است؟ با توجه به یافته‌های به‌دست آمده از جدول 4،دامنهء میانگین نمرات از نظر دبیران بین 3/98 تا 4/40 در نوسان‌ است. سؤال پنجم:تا چه اندازه نحوهء ارتباطات و تعامل میان‌ دانش‌آموزان و معلم بر میزان پیشرفت تحصیلی درس زبان‌ انگلیسی مؤثر است؟ یافته‌های جدول 5 بیانگر آن است که دامنهء میانگین‌ نمرات از نظر دبیران بین 3/48 تا 4/11 در نوسان است. توزیع فراوانی و درصد پاسخ‌های مربوط به ارتباطات و تعامل میان دانش‌آموز و معلم (به تصویر صفحه مراجعه شود) میزان پیشرفت تحصیلی درس زبان انگلیسی مؤثر است؟ از اطلاعات جدول 6 می‌توان نتیجه گرفت که دامنهء میانگین‌ نمرات از نظر دبیران بین 3/74 تا 3/79 در نوسان است."

کلیدواژه ها:

عوامل آموزشی ،پیشرفت زبانی تربیتی ،مهارت‌های زبان انگلیسی

کلید واژه های ماشینی:

پیشرفت تحصیلی زبان انگلیسی دانش‌آموزان ، میزان پیشرفت تحصیلی زبان انگلیسی ، پیشرفت تحصیلی درس زبان انگلیسی ، میزان پیشرفت تحصیلی درس زبان ، دانش‌آموزان ، درس زبان انگلیسی مؤثر ، زبان انگلیسی ، معلم ، اطلاعات ، شناسایی عوامل آموزشی مؤثر


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.