Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی میزان تأثیر هوش فرهنگی بر عملکرد وظیفه ای مدیران

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (14 صفحه - از 67 تا 80)

چکیده:

هوش فرهنگی یکی از کاراترین ابزارها برای انجام اثربخش وظایف در محیطهای دارای تنوع و ناهمگون نیروی کار می‌باشد؛این نوع از هوش توانایی و مهارت ویژه‌ای است که به فرد این امکان‌ را می‌دهد تا در موقعیت‌های چند فرهنگی بتواند به طور اثربخش به انجام وظیفه بپردازد.در این‌ تحقیق به بررسی میزان تأثیر این متغیر بر عملکرد وظیفه‌ای مدیران پرداخته شده است.جامعه‌ آماری انتخاب شده،مدیران شعب بانک اقتصاد نوین استان تهران می‌باشند.برای سنجش هوش‌ فرهنگی از پرسشنامه استاندارد هوش فرهنگی که توسط مرکز سنجش هوش فرهنگی در آمریکا منتشر گردیده استفاده شد و برای سنجش عملکرد وظیفه‌ای از پرسشنامه کمپل استفاده گردید که به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای به ترتیب در بین 30 و 225 نفر توزیع شد..یافته‌های‌ حاصل از تحقیق نشان داد که بین هوش فرهنگی و عملکرد وظیفه‌ای مدیران رابطه مثبت و معنی‌ داری وجود دارد.در بررسی روابط بین ابعاد چهارگانه هوش فرهنگی،نتایج حاکی از رابطه معنی‌دار بین بعد استراتژی هوش فرهنگی با بعد رفتار و انگیزش هوش فرهنگی است.همچنین مشخص شد تأثیرگذاری هوش فرهنگی بر عملکرد وظیفه‌ای برخاسته از ابعاد دانش و رفتار هوش فرهنگی‌ است.

خلاصه ماشینی:

"جدول 1:آمار توصیفی متغیرهای جنسیت،تحصیلات و سن (به تصویر صفحه مراجعه شود) میانگین متغیرهای اصلی پژوهش و مقایسه مقادیر متعلق به هوش فرهنگی و عملکرد وظیفه‌ای نیز در جدول شماره 2 خلاصه شده است: جدول 2:میانگین نمرات ابعاد چهارگانه هوش فرهنگی (به تصویر صفحه مراجعه شود) تجزیه و تحلیل داده‌های حاصل از پرسشنامه با توجه به نتایج حاصل از انجام آزمون رتبه‌بندی فریدمن‌74،نشان‌دهنده این است که‌ میانگین نمرات استراتژی هوش فرهنگی و انگیزش هوش فرهنگی نسبت به ابعاد دیگر هوش فرهنگی در سطح بالاتری بوده است و کمترین‌ میانگین متعلق به بعد رفتار هوش فرهنگی می‌باشد. مقایسه نتایج نیز نشان داد به طور کلی بعد انگیزش هوش فرهنگی و به عبارتی میزان علاقه و تمایل مدیران برای رویارویی با شرایط متنوع‌ فرهنگی در هر دو مطالعه بر عملکرد وظیفه‌ای آنها تأثیرگذار نبود و از طرفی بعد رفتار هوش فرهنگی و یا واکنش‌های مناسب کلامی و غیر کلامی مدیر در برخورد با افرادی از فرهنگ‌های دیگر به عنوان عاملی تأثیرگذار بر عملکرد وظیفه‌ای وی شناخته شد. با توجه به چند بعدی بودن مفهوم هوش فرهنگی و ارتباطات متفاوت این ابعاد با اثربخشی بین فرهنگی،زمینه تحقیقات جدیدی فراهم‌ می‌شود؛به عنوان مثال یافته‌های این تحقیق نشان داد که تنها دو بعد دانش رفتار با عملکرد و وظیفه‌ای ارتباط دارد و بر آن تأثیرگذار است."

کلیدواژه ها:

هوش فرهنگی ،استراتژی هوش فرهنگی ،دانش هوش فرهنگی ،انگیزش هوش فرهنگی ،رفتار هوش فرهنگی ،عملکرد وظیفه‌ای

کلید واژه های ماشینی:

هوش فرهنگی ، بررسی میزان تأثیر هوش فرهنگی ، مدیران ، عملکرد ، عملکرد وظیفه‌ای مدیران ، تأثیر هوش فرهنگی بر عملکرد ، هوش فرهنگی بر عملکرد ، رفتار هوش فرهنگی ، انگیزش هوش فرهنگی ، استراتژی هوش فرهنگی


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.