Skip to main content
فهرست مقالات

خشونت بدنی در مدرسه و راهکارهایی برای پیشگیری و کاهش آن

نویسنده:

ISC (18 صفحه - از 13 تا 30)

کلید واژه های ماشینی : خشونت بدنی ، خشونت بدنی در مدارس ، اعمال خشونت بدنی معلمان نسبت ، دانش‌آموزان ، عوامل پدیدآورندهء خشونت بدنی ، معلمان ، معلمان ، عوامل پدیدآورندهء خشونت بدنی دانش‌آموز ، دختران ، عوامل پدیدآورندهء خشونت بدنی معلمان

رفتارهای خشونت آمیز در مدرسه بر فرآیند آموزش و پرورش تاثیر می گذارد و عواقب ناگواری دارد. با توجه به اهمیت مساله، این پژوهش به منظور بررسی نوع، فراوانی، و علل خشونت بدنی در مدارس راهنمایی شهر تهران و واکنشهای اولیای مدرسه در برابر خشونت از دیدگاه دانش آموزان دختر و پسر انجام شد. در این پژوهش، شناخت رابطه یا تعامل سه راهه جنسیت، کلاس، و ابراز خشونت بدنی نیز مورد بررسی قرار گرفت. نمونه مورد مطالعه 471 دانش آموز سالهای اول و سوم راهنمایی (227 دختر و 244 پسر) بودند. برای جمع آوری اطلاعات از یک پرسشنامه محقق ساخته با 45 سوال بسته پاسخ استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که اعمال خشونت بدنی در مدارس از سوی دانش آموزان، معلمان و حتی در بعضی موارد از طرف کارکنان غیرآموزشی وجود دارد. اما موارد خشونت بدنی در مدارس پسرانه از سوی دانش آموزان و معلمان به مراتب بیشتر از مدارس دخترانه گزارش شد. همچنین، دانش آموزان پسر بیشتر از دختران و به صورتی معنادار ابراز خشونت بدنی را توصیه می کنند. درباره واکنش مدرسه در برابر اعمال خشونت بدنی معلمان نسبت به دانش آموزان، نظر اغلب دانش آموزان این است که مسئولان به هر حال حق را به معلمان می دهند، با بی اعتنایی و بی توجهی می کنند، و یا خود دانش آموز شاکی را تنبیه می کنند. بر اساس یافته های پژوهش پیشنهادهایی برای کاهش خشونت بدنی در مدارس مانند مداخله در سطح مدرسه، آموزش معلمان و مسئولان مدرسه، و مقابله با خشونت در سطح کلاس و در سطح فردی ارائه شده است.

خلاصه ماشینی:

"با توجه به اهمیت مسأله،این پژوهش به منظور بررسی نوع،فراوانی،و علل خشونت بدنی در مدارس راهنمایی‌ شهر تهران و واکنشهای اولیای مدرسه در برابر خشونت از دیدگاه دانش‌آموزان دختر و پسر انجام شد. دربارهء واکنش مدرسه در برابر اعمال خشونت بدنی معلمان نسبت به‌ دانش‌آموزان،نظر اغلب دانش‌آموزان این است که مسئولان به هرحال حق را به معلمان می‌دهند،یا بی‌اعتنایی و بی‌توجهی می‌کنند،و یا خود دانش‌آموز شاکی را تنبیه می‌کنند. تفاوت دیدگاه‌های دختران و پسران دانش‌آموز در زمینهء خشونت بدنی،انواع و فراوانی‌ خشونت بدنی،واکنش مسئولان مدرسه در برابر خشونت بدنی،راههای ابراز خشم دانش‌آموزان در برابر خشونت و عوامل پدیدآورندهء خشونت بدنی در مدارس راهنمایی شهر تهران بر اساس نظریات‌ دانش‌آموزان تحلیل و تفسیر می‌شود. یافته‌های پژوهش برای بررسی پاسخهای دانش‌آموزان دختر و پسر نسبت به سؤالهای مقیاس،فراوانی و درصد انتخاب‌ گزینهء هرسؤال به تفکیک مدارس دخترانه و پسرانه ارائه می‌شود. در جدول شمارهء 4،درصد انتخاب گزینهء سؤالهای بخش چهارم به تفکیک‌ مدارس دخترانه و پسرانه و به همراه آزمون مجذور کای برای هرسؤال گزارش می‌شود. درصد انتخاب گزینهء واکنشهای مسئولان مدرسه در برابر خشونت بدنی معلم به تفکیک جنسیت (به تصویر صفحه مراجعه شود) ***P>0/001 **P>0/01 *P>0/05 سؤالهای بخش پنجم نوع واکنشهای مسئولان مدرسه در برابر خشونت بدنی معلمان نسبت به‌ دانش‌آموزان را مشخص می‌کند. دربارهء واکنش مدرسه در برابر اعمال خشونت بدنی معلمان نسبت به دانش‌آموزان،نظر اغلب‌ دانش‌آموزان این است که مسئولان به هرحال حق را به معلمان می‌دهند،یا بی‌اعتنایی و بی‌توجهی می‌کنند، یا خود دانش‌آموز شاکی را تنبیه می‌کنند."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.