Skip to main content
فهرست مقالات

مطالعه سبک های یادگیری در دانش آموزان یک زبانه و دو زبانه دوره راهنمایی و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی وجنسیت

نویسنده:

ISC (18 صفحه - از 11 تا 28)

کلید واژه های ماشینی : سبک‌های یادگیری، زبان، دانش‌آموزان، فارس، دانش‌آموز دختر و پسر دو‌زبانة، دختران، سبک‌های یادگیری دانش‌آموزان دختر، سبک‌های یادگیری و پیشرفت تحصیلی، دانش‌آموز دختر و پسر یک‌زبانة، دانش‌آموزان یک‌زبانة فارس

هدف از اجرای پژوهشی که مبنای نگارش مقالة حاضر است، مطالعه و مقایسة سبک‌های یادگیری در دانش‌آموزان دوزبانه§ (ترک‌زبان و کردزبان) و یک‌زبانه (فارس‌زبان) و بررسی احتمال وجود رابطه بین سبک‌های یادگیری با عوامل پیشرفت تحصیلی و جنسیت بود. به این منظور پرسش‌نامة سبک‌های یادگیری فلدر ـ سولومان در مورد 720 دانش‌آموز دختر و پسر پایه‌های اول، دوم, و سوم دورة راهنمایی مدارس دولتی در سال تحصیلی 81 ـ 80 , شامل 240 دانش‌آموز دختر و پسر دو‌زبانة کردزبان، 240 دانش‌آموز دختر و پسر دو‌زبانة‌ ترک‌زبان, و 240 دانش‌آموز دختر و پسر یک‌زبانة فارس‌زبان, به ترتیب, در شهرهای سنندج، تبریز, و تهران اجرا شد و نتایج حاصل با استفاده از آمارهای تحلیل واریانس چندمتغیری و روش همبستگی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. این پژوهش نشان داد که: § دانش­آموزان دوزبانه, دانش­آموزانی هستند که زبان مادری آنان فارسی نیست و زبان فارسی را در ضمن تحصیل می­آموزند. الف) بین سبک‌های یادگیری دانش‌آموزان دو‌زبانه (ترک‌زبان و کردزبان) و دانش‌آموزان یک‌زبانه (فارس‌زبان) تفاوت وجود دارد، این­گونه که دانش‌آموزان یک‌زبانه, در مقایسه با دانش‌آموزان دوزبانه, از سبک‌ یادگیری شهودی و دیداری برخوردارند؛ در حالی‌که دانش‌آموزان دو‌زبانه,‌ در مقایسه با دانش‌آموزان یک‌زبانه, سبک‌ یادگیری حسی و کلامی دارند. ب) بین سبک‌های یادگیری و پیشرفت تحصیلی رابطه معنی‌دار وجود ندارد. پ) بین سبک‌های یادگیری دانش‌آموزان دختر و پسر تفاوت وجود دارد؛ به‌گونه­ای که سبک یادگیری پسران از نوع دیداری و کلی است؛ در حالی‌ که سبک یادگیری دختران از نوع کلامی و متوالی است.

خلاصه ماشینی:

"به این منظور پرسش‌نامة سبک‌های یادگیری فلدر ـ سولومان در مورد 720 دانش‌آموز دختر و پسر پایه‌های اول، دوم, و سوم دورة راهنمایی مدارس دولتی در سال تحصیلی 81 ـ 80 , شامل 240 دانش‌آموز دختر و پسر دو‌زبانة کردزبان، 240 دانش‌آموز دختر و پسر دو‌زبانة‌ ترک‌زبان, و 240 دانش‌آموز دختر و پسر یک‌زبانة فارس‌زبان, به ترتیب, در شهرهای سنندج، تبریز, و تهران اجرا شد و نتایج حاصل با استفاده از آمارهای تحلیل واریانس چندمتغیری و روش همبستگی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. __________________________ [1]- Felder 2- Deleon 3- Tannenbaum 4- Sternberg 5- Merrifield 6- Reid 7- Coper 8- Grasha 9- Sternberg & Grigorenko E E چنان‌که پژوهش‌ها نشان می‌دهند، در مدارس، تمرکز بیشتر بر ادراک و پردازش انفعالی است و غالب معلمان نیز از چنین شیوه‌ای استفاده می‌کنند (کولب[1], 1983). جدول 4- نتایج تحلیل واریانس یک متغیری برای هر یک از سبک‌های یادگیری به­طور جداگانه منابع تغییر متغیر وابسته مجموع مجذورات SS میانگین مجذورات MS df سطح معنی داری زبان فعال تأملی حسی شهودی دیداری کلامی متوالی کلی 8/12 8/81 21/01 24/64 114/88 108/48 16/03 15/01 4/06 4/41 10/51 12/32 51/44 54/24 8/01 7/51 2 2 2 2 2 2 2 2 0/240 0/212 0/026 0/014 0/001 0/001 0/075 0/088 جنسیت فعال تأملی حسی شهودی دیداری کلامی متوالی کلی 4/20 4/83 3/20 3/47 38/27 36/90 10/76 11/76 4/20 4/83 3/20 3/47 38/27 36/90 10/76 11/76 1 1 1 1 1 1 1 1 0/225 0/192 0/292 0/271 0/002 0/002 0/050 0/050 __________________________ [1] - ANOVA چنان‌‌که در جدول 4 مشاهده می‌شود، در مورد متغیر مستقل زبان، F محاسبه شده برای سبک‌های یادگیری حسی (66/3) و شهودی (30/4) بزرگ‌تر از F جدول با احتمال خطای کمتر از 05/0 و برای سبک‌های یادگیری دیداری (58/14) و کلامی (91/13) بزرگ‌تر از F جدول با احتمال (001/0) با درجات آزادی (2) است، در نتیجه، بین سبک‌های یادگیری حسی، شهودی و دیداری، کلامی دانش‌آموزان یک‌زبانه و دوزبانه تفاوت وجود دارد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.