Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه خلاقیت و ویژگیهای شخصیتی دانش آموزان دبیرستانهای تهران

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (22 صفحه - از 11 تا 32)

کلید واژه های ماشینی : خلاقیت، خلاقیت و ویژگیهای شخصیتی دانش‌آموزان، رابطه خلاقیت و ویژگیهای شخصیتی، هوش، ویژگیهای شخصیتی، دانش‌آموزان، دختران، اندازه‌گیری سطح خلاقیت از آزمون، میان عاملهای شخصیتی برونگرایی، آزمون

این تحقیق به منظور بررسی رابطة سطح خلاقیت و پنج عامل بزرگ شخصیتی دانش‌آموزان دبیرستانهای نظری و پیش‌دانشگاهی انجام گرفته‌ است. نمونه مورد مطالعه شامل 250 دانش‌آموز دختر و پسر بوده که به طور تصادفی از پایه‌های سوم دبیرستانهای نظری و مراکز آموزش پیش‌دانشگاهی تهران انتخاب شده‌اند. برای اندازه‌گیری سطح خلاقیت از آزمون تورنس (بخش کلامی) و برای اندازه‌گیری خصایص شخصیتی از آزمون استاندارد شده ایرانی پنج عامل بزرگ شخصیت[1] استفاده شده است. نتایج زیر پس از جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها به دست آمده است: پسران از نظر خلاقیت بر دختران برتری دارند. گرایش به روان‌نژندی در میان دختران بیش از پسران است. میان عاملهای شخصیتی برونگرایی (E)، وجدان (C)، و انعطافپذیری (O) و خلاقیت رابطة مثبت وجود دارد. میان عامل شخصیتی توافق‌پذیری و گرایش به روان‌نژندی با خلاقیت رابطه معنادار مشاهده نشد.

خلاصه ماشینی:

"در این پژوهش، گذشته از عوامل محیطی ـ تربیتی یا عوامل وراثتی مؤثر بر خلاقیت و ویژگیهای شخصیتی، رابطه میان خلاقیت و عاملهای پنجگانة شخصیتی که به وسیلة آزمون NEOAC – R اندازه‌گیری شده، نمونة دانش‌آموزان سال سوم دبیرستانهای نظری و پیش‌دانشگاهی تهران نیز مورد مطالعه قرار گرفته است. روش این تحقیق از نوع همبستگی است، زیرا متغیرهای مورد نظر یعنی ویژگیهای شخصیتی و میزان خلاقیت در مورد یک گروه نمونه اندازه‌گیری شده و رابطه میان آنها مورد بررسی قرار گرفته است. جدول شماره3 ـ تحلیل واریانس دوراهه (متغیر وابسته: N) سطح معناداری F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منابع تغییرات 000/0 617/20 929/1475 1 926/1475 جنسیت 685/0 379/0 162/27 2 324/54 خلاقیت 070/0 686/2 269/192 2 539/384 تعامل 588/71 236 688/16894 خطا 242 319/784440 جمع 097/0 = Rc 116/0 = R بررسی رابطه میان عامل A (دلپذیربودن) با خلاقیت و جنسیت دانش‌آموزان با استفاده از تحلیل واریانس دوراهه نشان داده است که گرایش به این عامل در دختران بیشتر از پسران است. جدول شماره5 ـ تحلیل واریانس دوراهه (متغیر وابسته: C) سطح معناداری F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منابع تغییرات 045/0 060/4 124/147 1 124/147 جنسیت 000/0 075/25 734/908 2 448/1817 خلاقیت 437/0 830/0 094/30 2 188/60 تعامل 240/36 236 729/8552 خطا 242 000/498813 جمع بحث و نتیجه‌گیری در این تحقیق نشان داده شده است که پسران از نظر خلاقیت نسبت به دختران برتری دارند."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.