Skip to main content
فهرست مقالات

روابط متقابل بین خودکار آمد پنداری و ادراک حمایت از سوی خانواده، معلمان و دوستان نزدیک، در ارتباط بارضایت از زندگی در نمومه هایی از دانش آموزان دبیرستانی شهر تهران

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (27 صفحه - از 13 تا 39)

در چارچوب نظریة "یادگیری اجتماعی" باندورا، "کارآمدپنداری" "شخصی" و "جمعی" عواملی مؤثر در رشد و تحول و سازگاری انسان توصیف می­شوند و خودکارآمدپنداری همبستگی قابل­توجه با عملکرد دارد. خودکارآمدپنداری از "تجربة موفقیت"، "الگو یا سرمشق"، "ترغیب کلامی"، و از "شرایط هیجانی/فیزیولوژیک" تأثیر می­پذیرد. در این پژوهش، پرسشنامة خودکارآمدپنداری بندورا، پس از ترجمه و معادل­سازی مورد استفاده قرار گرفته است. به­وسیلة این پرسشنامه، ابعاد کارآمدپنداری شخصی در زمینه­های زیر سنجیده می­شود: زمینة تحصیلی؛ زمینة خودنظم­دهی به یادگیری؛ فعالیتهای فوق­برنامه؛ برآوردن نیازهای دیگران، استحکام خود؛ و خودنظم­دهی انگیزشی. برای سنجش خودکارآمدپنداری جمعی از پرسشنامة کیم و پارک استفاده شد. در پرسشنامه­ای که به­وسیلة ٨٩٥ دانش­آموز پسر و دختر دبیرستانی پاسخ داده شد، علاوه بر مقیاسهای فوق از خرده آزمون حمایت از سوی والدین، معلمان، و دوستان و از مقیاس تجدیدنظر شدة رضایت از زندگی استفاده شد. این پژوهش، علاوه بر یافته­های قابل­توجه دیگر، نشان داد که: بین خودکارآمدپنداری شخصی و جمعی با رضایت از زندگی رابطة مستقیم و معنی­دار وجود دارد. بین کارآمدپنداری شخصی و جمعی رابطة مستقیم و معنی­دار وجود دارد. بین کارآمدپنداری شخصی و جمعی با موفقیت تحصیلی رابطة مستقیم و معنی­دار وجود دارد. کارآمدپنداری شخصی و جمعی دختران دانش­آموز به­طور معنی­داری از پسران بیشتر است. کارآمدپنداری شخصی در درجة نخست و سطح رفاه خانواده در درجة دوم، نقشی مؤثر در رضایت از زندگی دارد.

خلاصه ماشینی:

"تحقیقات نشان می‌دهد که احساس "خودکارآمدپنداری" همبستگی زیادی با "عملکرد" دارد (صدری و رابرتسون[3]، 1993؛ بارلینگ و بیتی[4]، 1883) و" کارآمدپنداری جمعی" از شرایط __________________________ [1] - Bandura [2] - self efficacy belief [3] - Sadri & Robertson [4] - Barling & Beaty قرارگاههای تربیتی مانند خانواده و محیطهای آموزشی و گروه همسالان تأثیر می‌پذیرد (کیم و پارک[1]، 1999). در این مورد میزان حمایتی که آنان از خانواده و معلمان و دوستان و هم سن و سالها دریافت می‌کنند حاکی از میزان خودکارآمدپنداری دانش‌آموزان __________________________ [1] - Kim & Park [2] - agency [3] - personal agency [4] - proxy agency [5] - collective agency و رابطه آن با تجربة حمایت و رضایت از زندگی دانش‌آموزان دوره دبیرستان است. جدول شماره ١ بیانگر این است که کسانی که "رضایت از زندگی" بیشتری ابراز می‌کنند، به ترتیب در زمینه‌های "موفقیت تحصیلی"، "خودنظم دهی به یادگیری"، "فعالیتهای فوق برنامه"، "برآوردن انتظارات دیگران "، "استحکام خود" و نیز از نظر"خودنظم دهی انگیزشی" نیز کارآمدی بیشتری اظهار می‌دارند. آزمون t مستقل بیانگر این است که میان دانش‌آموزانی که لااقل یک بار مردود شده‌ و آنهایی که هرگز مردود نشده‌اند، از نظر "کارآمدپنداری شخصی و جمعی" و "رضایت از زندگی" تفاوت معنی‌دار مشاهده نمی‌شود. · در زمینة همبستگی مثبت مشاهده شده میان "رضایت از زندگی" و "کارآمدپنداری شخصی" توصیه می‌شود که در محیطهای تربیتی (خانوادگی و آموزشی) به رشد و تکامل هر دو بعد فوق توجه کافی مبذول و از تحقیر دانش‌آموزان از نظر کارآمدی خودداری شود."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.