Skip to main content
فهرست مقالات

نرم افزار آموزشی ریاضی ابتدایی بر اساس رویکرد سازنده گرایی و سنجش میزان اثربخشی آن

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (17 صفحه - از 32 تا 48)

کلیدواژه ها :

نرم‌افزار ،حل مسئله ،<P>سازنده‌گرایی ،فعالیتهای بیانگر ،نرم‌افزار ریاضی ابتدایی</P>

کلید واژه های ماشینی : سازنده‌گرایی ، آموزش ، نرم‌افزار ، میان آموزش نرم‌افزار سازنده‌گرایی ، دانش‌آموزان ، گروه گواه ، آزمون ، آزمون ، نرم‌افزار سازنده‌گرایی ، تدریس

&lt;P&gt; این مقاله دربارة دیدگاه آموزش به کمک رایانه از دیدگاه سازنده‌گرایی است. هدف مقاله تولید نرم‌افزار آموزش ریاضی بر اساس دیدگاه سازنده‌گرایی است و میزان اثربخشی نرم‌افزار را به شیوة نیمه تجربی با گروه آزمایش و گواه در دوره ابتدایی مورد بررسی قرار داده است.&lt;/P&gt;&lt;P&gt; جامعة آماری تحقیق شامل دانش‌آموزان استان آذربایجان غربی در سال تحصیلی 1384-1383 است. نمونه آماری شامل دو کلاس چهارم دخترانه از مدارس ابتدایی شهر ارومیه است. حجم نمونه برای گروه آزمایش برابر با 34 و برای گروه گواه برابر با 36 دانش‌آموز است. دانش‌آموزان در هر دو گروه همسان شده‌اند. در گروه آزمایش از آموزش نرم‌افزاری و در گروه گواه از آموزش معمول کلاسی استفاده شده است. از پیش‌آزمون و پس‌آزمون برای سنجش پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان و از چک لیست مشاهده برای اندازه‌‌گیری میزان پیشرفت فرآیند تدریس استفاده شده است.&lt;/P&gt;&lt;P&gt; نتایج تحلیل آزمون u نشان می‌دهد که میان آموزش نرم‌افزار سازنده‌گرایی و انجام دادن فعالیتهای گروهی (p&amp;lt;0/01 ، 265/3-z = ) و همچنین میان آموزش نرم‌افزار سازنده‌گرایی و میزان پاسخ دانش‌آموزان به سئوالات مراحل بالای حیطه شناختی (p&amp;lt;0/05 ، 518/2-z = ) تفاوت معنادار (در گروه آزمایش نسبت به گروه گواه) وجود دارد.&lt;/P&gt;&lt;P&gt; نتایج آزمون t مشخص کرد که آموزش از طریق نرم‌افزار سازنده‌گرایی باعث افزایش انگیزه (p&amp;lt;0/01، 318/3t = ) و مهارت حل و طرح مسئله (p&amp;lt;0/01، 124/2t =) در فراگیران نسبت به روش تدریس غیررایانه‌ای می‌شود. همچنین پس‌آزمون در گروه آزمایش و گروه گواه نشان می‌دهد که مقدار t مشاهده شده (136/3) در گروه آزمایش بیشتر از مقدار بحرانی جدول (66/2) در سطح آلفای 1% است. بنابراین فرضیه صفر رد شده و به مفهوم تاثیر آموزشهای رایانه‌ای بر ارتقای پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان، نسبت به آموزشهای معمول مدارس که از آموزشهای غیر رایانه‌ای استفاده می‌کنند، دارد.&lt;/P&gt;

خلاصه ماشینی:

"نتایج تحلیل آزمون u نشان می‌دهد که میان آموزش نرم‌افزار سازنده‌گرایی و انجام دادن فعالیتهای گروهی (p&lt;0/01 ، 265/3-z = ) و همچنین میان آموزش نرم‌افزار سازنده‌گرایی و میزان پاسخ دانش‌آموزان به سئوالات مراحل بالای حیطه شناختی (p&lt;0/05 ، 518/2-z = ) تفاوت معنادار (در گروه آزمایش نسبت به گروه گواه) وجود دارد. شکل2: صفحه اصلی تمرینات خط عمود بر هم در نرم‌افزار آموزش ریاضی نتایج و بحث بخش اول: خلاصة نتایج توصیفی پژوهش فرضیه یک به بررسی تاثیر نرم‌افزار سازنده‌گرایی بر افزایش فعالیتهای گروهی می‌پردازد و یافته‌ها نشان می‌دهند که گروه آزمایش در زمینة تشکیل گروه در کلاس بیشتر از گروه گواه فعالیت کرده است. Hakkarainen جدول 2- خلاصه نتایج فرضیه 2 777/1 کولموگروف - اسمیرونوف 125/0 معناداری (دو دامنه) 318/3 تی مستقل 004/0 معناداری (دو دامنه 19 درجه آزادی بر اساس نظرات پین، کربت و جان[1] (2004)، به کارگیری سئوالات شبیه ساز، تفاوت معناداری را در میزان انگیزش گروه آزمایش نسبت به گروه گواه ایجاد کرده و با یافته‌های این پژوهش که آموزش رایانه‌ای سازنده‌گرایی سبب بالا بردن رغبت در فراگیران می‌شود، همسوست. Dale &amp; Trish جدول 5: خلاصه آزمون تی وابسته، پیش‌آزمون و پس‌آزمون گروههای آزمایش و گواه در فرضیة شماره 5 گروههای تحقیق تی درجه آزادی معناداری ( دو دامنه) گروه آزمایش 36/22- 33 000/0 گروه گواه 117/15- 35 000/0 فرضیه 5: نرم‌افزار سازنده‌گرایی در پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان موثر است. داده‌های حاصل از آزمون عملی نشان می‌دهند که مدل، در یادگیری چگونگی استفاده و تلفیق فناوری و تربیت مربیان مستقل استفاده از رایانه و پیشرفت تحصیلی فراگیران موثر است و نتایج تحقیق فوق با یافته‌های این پژوهش که آموزش رایانه‌ای سازنده‌گرایی سبب پیشرفت تحصیلی فراگیران می‌شود، همخوانی دارد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.