Skip to main content
فهرست مقالات

(SBO) ساخت و هنجاریابی مقیاس سنجش رشد اعتقادی دانش آموزان دوره متوسطه شهر تهران

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (18 صفحه - از 120 تا 137)

کلیدواژه ها :

سنجش ،هنجاریابی ،مقیاس ،<P> ساخت ،رشد اعتقادی </P>

کلید واژه های ماشینی : هنجاریابی مقیاس سنجش رشد اعتقادی ، مقیاس سنجش رشد اعتقادی دانش‌آموزان ، دینی ، سنجش رشد اعتقادی دانش‌آموزان دوره ، تحلیل عاملی سئوالات رشد اعتقادی ، ساخت و هنجاریابی مقیاس سنجش ، دانش‌آموزان ، آزمون ، آزمون ، پرسشنامه

&lt;P&gt; پژوهش حاضر با هدف ساخت و هنجاریابی مقیاس سنجش رشد اعتقادی انجام شده است. ابتدا مبانی نظری و تئوری رشد اعتقادی بر مبنای نظریه‌های گوناگون و اصول و فروع دین اسلام تدوین شد. پس از آن بر اساس آنها گویه‌هایی برای سنجش رشد اعتقادی تهیه شد. روایی محتوایی گویه‌ها، با نظرخواهی از متخصصان مورد بررسی قرار گرفت و گویه‌هایی که مورد توافق و تائید بیش از 75% آنان بود، به عنوان گویه‌های مناسب انتخاب شدند. پرسشنامه تهیه شده، در مرحله اول، روی نمونة 200 نفری از دانش‌آموزان اجرا شد. پس از گردآوری داده‌ها، ضریب اعتبار آزمون 82/0 محاسبه شد، با توجه به همبستگی هر سئوال با کل آزمون، تعداد 18 سئوال که همبستگی کمتر از 2/0 با کل آزمون داشتند، حذف و مجددا ضریب اعتبار آزمون محاسبه شد که میزان آن 91/0 بود. تحلیل عاملی سئوالات رشد اعتقادی بیانگر این بود که بیش از 64 درصد واریانس نمرات رشد اعتقادی، با مقیاس ساخته شده، تبیین می‌شود. پس از چرخش عوامل، همبستگی میان هر سئوال با هر عامل در بهترین حالت مشخص گردید، که بر اساس آن پنج عامل نامگذاری شدند. برای هنجاریابی، پرسشنامه روی 600 دانش‌آموز اجرا و جداول نورم به تفکیک جنسیت تهیه شد. در نهایت می‌توان از این پرسشنامه برای اندازه‌گیری رشد اعتقادی دانش‌آموزان برای انجام دادن پژوهشهای گوناگون استفاده کرد.&lt;/P&gt;

خلاصه ماشینی:

"جدول شماره 4 - مقایسه نمرات رشد اعتقادی دختران و پسران سطح معناداری t انحراف استاندارد میانگین تعداد گروه 95% 06/2 62/34 49/301 299 دختران 47/38 84/307 266 پسران جدول شماره 5 - نورم رشد اعتقادی پسران T نمره رتبه درصدی فراوانی تراکمی زیر عدد میانی فراوانی تراکمی فراوانی طبقات 67 1/95 253 262 18 210-198 59 3/80 5/213 244 61 197-185 51 5/54 145 183 76 184-172 44 9/28 77 107 60 171-159 39 8/12 34 47 26 158-146 35 01/6 16 21 10 145-133 31 8/2 5/7 11 7 132-120 28 3/1 5/3 4 1 119-107 24 5/0 5/1 3 3 106-94 جدول شماره 6 - نورم رشد اعتقادی دختران T نمره رتبه درصدی فراوانی تراکمی زیر عدد میانی فراوانی تراکمی فراوانی طبقات 71 3/98 294 296 4 210-200 62 9/89 269 292 46 199-189 55 9/70 212 246 68 188-178 50 3/51 5/153 178 49 177-167 45 4/32 97 129 64 166-156 41 7/17 53 65 24 155-145 38 7/10 32 41 18 144-134 34 5/5 16 23 14 133-123 30 3/2 7 9 4 122-112 28 2/1 5/3 5 3 111-101 24 5/0 5/1 2 1 100-90 22 2/0 5/0 1 1 89-79 بحث و نتیجه‌گیری اندازه‌گیری و سنجش رشد اعتقادی یکی از مسائل چالش برانگیز و مورد توجه پژوهشگران حوزه دین است که وجود ادیان گوناگون نیز بر دشواری این موضوع افزوده است، وجود مقیاسهای متفاوت برای سنجش، دلیلی بر این ادعاست، اما برخلاف این تفاوتها و مناقشه‌های علمی در زمینة اندازه‌گیری رشد اعتقادی، زمینه‌های مشترک، به ویژه از نظر مبانی نظری وجود دارد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.