Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی نقش خودکارآمدی ادراک شده در عملکرد ریاضی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (13 صفحه - از 103 تا 115)

چکیده:

در این پژوهش، رابطه میان خودکارآمدی ادراک شده و عملکرد ریاضی بررسی شده است. از جامعه آماری این تحقیق که دانش‌آموزان سال سوم راهنمایی مدارس دولتی شهر تهران هستند، 390 دانش‌آموز که در سال تحصیلی 80-1379 مشغول به تحصیل بودند، به صورت تصادفی انتخاب شدند. هدف تحقیق، بررسی رابطه میان خودکارآمدی و پیشرفت در درس ریاضی و آگاه شدن از تفاوتهای احتمالی میان دختران و پسران در متغیرهای خودکارآمدی و پیشرفت ریاضی است. اطلاعات لازم از طریق اجرای پرسشنامه خودکارآمدی شرر (1982) و کارنامه دانش‌آموزان به دست آمده است. داده‌ها با روشهای آماری همبستگی و آزمون t برای دو گروه مستقل، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان داد که میان خودکارآمدی و پیشرفت در ریاضی رابطه‌ای مثبت و معنادار وجود دارد، اما تفاوتی معنادار میان دختران و پسران در زمینه خودکارآمدی و پیشرفت ریاضی ملاحظه نشد.

خلاصه ماشینی:

"یافته‌های پژوهش همان طور که اشاره شد، هدف از این پژوهش بررسی رابطه خودکارآمدی ادراک شده و پیشرفت ریاضی در دوره راهنمایی شهر تهران است. فرضیه اول: در قسمت تحلیل استنباطی، ابتدا این فرضیه مطرح است که میان خودکارآمدی ادراک شده و پیشرفت در ریاضی رابطه وجود دارد. بنابراین برای وارد شدن در بحث مربوط به یافته‌های این تحقیق در چارچوب نظری، برخی از پژوهشها ذکر می‌شود: نظریه‌پردازان شناختی ـ اجتماعی فرض کرده‌اند که باورهای خودکارآمدی ـ یعنی قضاوتهای افراد دربارة تواناییهایشان نسبت به انجام دادن تکلیف ـ تعیین کننده مهم انگیزش تحصیلی، انتخابهای شغلی و عملکردند (بندورا، 1986، پاجاریز، 1992، اسچانک، 1991). همچنین در تایید فرضیه اول، فراتحلیل از مطالعات چاپ شده میان سالهای 1988-1977 نشان داده است که باورهای خودکارآمدی با پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت دارند (مولتون و براون، 1991). در کل نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که میان خودکارآمدی ادراک شده و عملکرد ریاضی رابطه مثبت وجود دارد و مقدار همبستگی بالا نشان دهندة رابطه قوی میان این دو متغیر است و این در تائید نتایج پژوهشهای تاکمن، سکتن، (1990)، سانا و پاسیچر (1994)، مولتون و براون (1991)، هاکیت و بیتز (1989)، پاجاریز و میلر، 1994 است. The role of mathematics self-efficacy in the choice of math-related majors of college women and men: a path analysis. Hall, M and Pontoon, M (2005), Mathematics self – efficacy of college freshman, Journal of development education, vol, 28, ISS. 3. Kranzler, J, & pajares. Pajares, F & Miller, M. Self efficacy, self – concept, and academic achievement, Psychology of Education, New York. Zelden, A, & Pajares, F."

کلیدواژه ها:

دانش‌آموزان ،خودکارآمدی ادراک شده ،عملکرد ریاضی ،پسران و دختران

کلید واژه های ماشینی:

خودکارآمدی ، خودکارآمدی ادراک‌شده در عملکرد ریاضی ، رابطه میان خودکارآمدی ادراک‌شده ، خودکارآمدی ادراک‌شده ، عملکرد ، دختران ، رابطه میان خودکارآمدی ، دانش‌آموزان ، بررسی نقش خودکارآمدی ادراک‌شده ، بررسی رابطه میان خودکارآمدی


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.