Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی رابطه وضعیت مذهبی با هوش هیجانی در دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی شهر تهران در سال تحصیلی 84-83

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (13 صفحه - از 116 تا 128)

کلیدواژه ها :

وضعیت مذهبی ،هوش هیجانی ،دانش­آموزان پیش­دانشگاهی

کلید واژه های ماشینی : هوش هیجانی ، هوش هیجانی دانش‌آموزان پیش‌دانشگاهی شهر ، دختران ، رابطة وضعیت مذهبی با هوش ، دانش‌آموز دختر و پسر پیش‌دانشگاهی ، بررسی رابطة وضعیت مذهبی ، دانش‌آموزان ، وضعیت مذهبی با هوش ، پیش‌دانشگاهی ، رابطه وضعیت مذهبی با هوش

در این پژوهش به بررسی رابطة وضعیت مذهبی با هوش هیجانی دانش‌آموزان پیش‌دانشگاهی شهر تهران می‌پردازیم. پژوهشگران به این نتیجه رسیده‌اند که مذهب و نیز آموزه‌های اخلاقی آن، سبب ‌سازگاری بیشتر و بهتر دانش‌آموزان می‌شود. همچنین، پژوهشها حاکی از آن است که هوش هیجانی با سلامت روانی، سازگاری و اخلاقیات نیز مرتبط است. این پژوهش نشان می­دهد که هوش هیجانی نیز با وضعیت مذهبی دارای رابطة همبستگی مثبت و معنی­دار است. نمونه پژوهش شامل 450 دانش‌آموز دختر و پسر پیش‌دانشگاهی از مناطق 4 و 11 و 18 آموزش و پرورش شهر تهران است که با روش نمونه‌گیری هدفدار انتخاب شده‌اند. روش پژوهش از نوع همبستگی است. ابزار مورد استفاده شامل پرسشنامة سنجش وضعیت مذهبی دانش‌آموزان جوان و پرسشنامه هوش هیجانی بار ـ اون است که دربارة دانش‌آموزان اجرا شده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده و نتیجه نشان داده است که وضعیت مذهبی دانش‌آموزان با هوش هیجانی آنان رابطة مثبت معنادار دارد. بنابراین آموزش دادن مسائل مذهبی و اصول اخلاقی روشی مکمل در آموزش هوش هیجانی به دختران و پسران پیش‌دانشگاهی است و زندگی بهتر را برای آنان به ارمغان می‌آورد.

خلاصه ماشینی:

"برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده و نتیجه نشان داده است که وضعیت مذهبی دانش‌آموزان با هوش هیجانی آنان رابطة مثبت معنادار دارد. آیا در هوش هیجانی و مؤلفه‌های آن میان پسران و دختران تفاوت معنادار وجود دارد؟ روان‌شناسان بزرگ از جمله یونگ (به نقل از کرافورد، 2002) و اریکسون (به نقل از قبادی، تاجیک اسماعیلی، سلامی، جلد اول، 1382) و آلپورت (به نقل از صادقی جانبهان، 1379) به نقش و تأثیر مثبت مذهب بر زندگی افراد پرداخته و آن را معنادار می‌دانند. در مورد جنسیت و هوش هیجانی، بر اساس تحقیق دهشیری (1382) تفاوتی میان زنان و مردان در نمرة کلی هوش هیجانی مشاهده نشده و فقط تفاوتهای کوچک معنادار برای تعداد کمی از مؤلفه‌های این سازه وجود داشته است. جدول 3: نتایج آزمون تی برای مقایسة هوش هیجانی و مؤلفه‌های آن بین پسران و دختران متغیر جنس میانگین انحراف استاندارد t درجه آزادی سطح معنادار هوش هیجانی کلی پسر 77/448 97/49 77/1- 436 07/0 دختر 97/457 07/51 هوش هیجانی درونی فردی پسر 36/136 47/16 92/0- 436 35/0 دختر 04/138 51/18 هوش هیجانی میان فردی پسر 96/102 74/14 25/4- 436 01/0 دختر 78/108 67/12 هوش هیجانی سازگاری پسر 96/86 76/10 32/2- 436 02/0 دختر 59/89 25/11 هوش هیجانی مقابله با فشارعصبی پسر 98/58 22/10 02/1 436 30/0 دختر 81/57 61/11 هوش هیجانی خلق کلی پسر 51/63 10 24/0- 436 8/0 دختر 74/63 66/9 همان طور که از جدول 3، استنتاج می‌شود، میزان تی محاسبه شده با درجة آزادی 436df= برابر با 77/1-= t است که از لحاظ آماری معنادار نیست، (07/0P=)، بنابراین، در هوش هیجانی کلی پسران و دختران تفاوتی معنادار ندارند. گراناچر (2000) معتقد است که اعمال مذهبی و اصول اخلاقی در استفاده و رشد هوش هیجانی نقشی مهم دارند و شواهد فراوانی نیز در این مورد وجود دارد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.