Skip to main content
فهرست مقالات

ارتباط بین سبک رهبری مربیان فوتبال با میزان تحلیل رفتگی بازیکنان و ارائه الگو

نویسنده:

ISC (32 صفحه - از 35 تا 66)

کلیدواژه ها :

بازیکنان ،سبک رهبری ،مربیان وتحلیل رفتگی

کلید واژه های ماشینی : میزان تحلیل رفتگی بازیکنان ، تحلیل رفتگی ، مربی ، میزان تحلیل رفتگی بازیکنان تیم ، میزان تحلیل رفتگی بازیکنان رابطه ، بازیکنان ، سبک رهبری مربیان فوتبال ، مربیان ، سبک رهبری رابطه مدار مربیان ، سبک رهبری

هدف کلی تحقیق بررسی سبک های رهبری مربیان وارتباط آن بامیزان تحلیل رفتگی بازیکنان تیم های فوتبال لیگ برتر ودسته یک کشور درفصل مسابقات 83-82 می باشد. به این منظورتعداد 340 نفر از مربیان وبازیکنانی که در مسابقات فوتبال لیگ برتر و لیگ دسته یک آزادگان کشورشرکت کرده بودند انتخاب و از طریق پرسشنامه ویژگیهای فردی, سبک رهبری مربیان ومیزان تحلیل رفتگی بازیکنان تعیین گردید. در این تحقیق از آمار توصیفی برای دسته‌بندی داده‌ها استفاده شد و از آنجا که تحقیق از نوع همبستگی بین متغیرها و پیش‌بینی بعضی متغیرها از روی متغیر دیگر بود، لذا جهت تجزیه و تحلیل ضریب همبستگی پیرسون مورد استفاده قرار گرفت. بطور کلی عمده‌ترین یافته‌های تحقیق عبارت بودند از: 50 درصدازمربیان دارای سبک رهبری رابطه مدار، 5/31در صد تلفیقی (بینا بین) و 5/18 درصد وظیفه مداربودند. تحلیل ر فتگی 5/40 در صد از بازیکنان بالا تر از میانگین بود. بین سبک رهبری وظیفه مدار مربیان با میزان تحلیل رفتگی بازیکنان رابطه معنی‌داری وجود داشت. بین سبک رهبری تلفیقی مربیان با میزان تحلیل رفتگی بازیکنان رابطه معنی‌داری وجود نداشت. بین سبک رهبری رابطه مدار مربیان با میزان تحلیل‌رفتگی بازیکنان رابطه ضعیف و منفی وجود داشت، که از نظر آماری معنی دار نبود. تحلیل‌رفتگی بازیکنان بالاتر از میانگین بود که نشان از شرایط نامطلوب از جهت تحلیل‌رفتگی می‌باشد و در حدود نیمی از مربیان دارای سبک رهبری رابطه مدار بودند که متناسب با شرایط حرفه‌ای در فوتبال نمی‌باشد.

خلاصه ماشینی:

"والدرون[1] (2001) پس‌ از بررسی‌ نقطه ‌نظرهای‌ اندیشمندان‌ روانشناسی‌ ورزشی‌ عوامل‌ زیر را در ایجاد تحلیل‌رفتگی‌ ورزشکاران‌ سهیم‌ می‌داند: - تمرین‌ بیش‌ از حد[2] - تغییرات‌ در سبک‌ مربیگری‌ مربیان‌ - آرمان‌گرایی‌ و ایده‌آلی‌ فکر کردن‌ - فشار والدین‌ - انتظارهای بی‌جا از اجرا توسط‌ خود و دیگران‌ روش تحقیق با توجه به اینکه این تحقیق به بررسی و مطالعه سبک رهبری غالب مربیان و نیز ارتباط آن با میزان تحلیل رفتگی بازیکنان فوتبال می پردازد، بنابراین روش تحقیق از نوع همبستگی است. به منظور بررسی ارتباط بین نوع سبک رهبری مربیان با میزان تحلیل رفتگی بازیکنان و میزان موفقیت تیم‌ها پس از پایان مسابقات لیگ برتر و لیگ دسته یکم آزادگان، چهار تیم (دوتیم قهرمان و نایب قهرمان) از لیگ برتر و لیگ دسته یک آزادگان وچهار تیم ناموفق (دو تیمی که مقامهای سیزدهم و چهاردهم از لیگ برتر وپانزدهم وشانزدهم از لیگ دسته یکم آزادگان را کسب کرده بودند) در کل هشت تیم انتخاب و پس از تفکیک پرسشنامه‌های تیم‌های فوق و انجام عملیات آماری برای تعیین متغیرهای فوق، نتایج زیر حاصل شد: متغیر تیم های موفق تیم های نا موفق میانگین کل تحلیل رفتگی(میانگین) 50 86/52 07/50 سبک رهبری(میانگین)** 52/66 26/67 64/67 جدول2: مقایسه تیم های موفق ونا موفق از نظر متغیر های وارد در تحقیق **امتیاز 40-54 سبک رهبری وظیفه مدار، - امتیاز55-70 سبک رهبری تلفیقی و امتیازبالا تر از 70 سبک رهبری رابطه مدار همانگونه که در جدول فوق ملاحظه می‌شود: میانگین تحلیل رفتگی تیم‌های ناموفق86/52 است که از نظر طبقه‌بندی در سطح "خوب به شرط تحریک کمتر" قرار دارد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.