Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر سه منبع قدرت در مدرسه روی اطاعت محض دانش آموزان

نویسنده:

ISC (26 صفحه - از 51 تا 76)

کلیدواژه ها :

زبان فارسی ،ارزشیابی ،نظرسنجیمنابع قدرت(مدیر ،معاون و معلم مستقیم) ،روشهای ارائهء دستور یا تقاضا(دستور کتبی ،دستور شفاهی) ،رفتار اطاعت محض ،پاسخهای شفاهی

کلید واژه های ماشینی : اطاعت ، اطاعت محض دانش‌آموزان ، دانش‌آموزان ، رفتار اطاعت محض ، اطاعت محض ، آزمایش ، دبیرستان ، میزان اطاعت دانش‌آموزان دختر مقطع ، رفتار اطاعت محض دانش‌آموزان ، منابع قدرت

استفاده شده است.نتایح نشان داد که زمان تعیین شده برای تدریس،تناسب‌ فعالیتها و خودآزمایی‌های کتاب با متن کتاب کمتر از حد متوسط است و در تدوین‌ محتوای کتاب به توان ذهنی و فکری فراگیران،میزان تقویت خودارزیابی‌ دانش‌آموزان،نیازهای روزمرهء دانش‌آموان و ارتباط عمودی مطالب کتاب کمتر از سطح متوسط توجه شده است.این پژوهش با هدف ارزشیابی محتوای کتاب زبان فارسی(1)پایهء اول متوسطه از نظر دبیران شهرستان مبارکه در اصفهان،انجام گرفته است.جامعهء آماری با حجم نمونهء یکسان و تعداد کل دبیران 64 نفر است.تحقیق حاضر توصیفی از نوع پیمایشی است‌ که با استفاده از پرسشنامهء محقق ساخته انجام گرفته است.برای سنجش روایی سؤالات‌ پرسشنامه از نظر کارشناسان مربوط و برای سنجش پایایی از فرمول آلفای کرانباخ‌ استفاده شده است که ضریب آن 0/88 بوده است.برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش آمار توصیفی(فراوانی،درصد،میانگین،واریانس و انحراف معیار)همراه با نرم‌افزارداشت.این‌ تفاوت در دانش‌آموزان مقطع ابتدایی با راهنمایی و دبیرستان بسیار بیشتر از تفاوت‌ بین دانش‌آموزان مقطع راهنمایی با دبیرستان بوده است.برای مقایسهء تأثیر سه منبع قدرت(مدیر،معاون و معلم مستقیم)در مدرسه روی‌ اطاعت محض دانش‌آموزان،یک آزمایش میدانی روی نمونهء 660 نفری از جامعهء دانش‌آموزان مناطق بیستگانهء آموزش و پرورش شهر تهران اجرا شد.ابتدا منابع‌ قدرت،هر کدام به دو روش کتبی و شفاهی از آزمودنی‌ها خواستند فعالیتی ثابت که‌ ضد اخلاقی نبوده و تا اندازه‌ای غیرعادی باشد را انجام دهند.سپس آزمایشگر رفتار آزمودنی‌ها را پس از اعلام دستور مشاهده و ثبت کرد.آزمودنی‌ها از نظر هر فعالیتی‌ که پس از دریافت تقاضا انجام دادند،مورد پرسش پایانی قرار گرفتند.پس از

خلاصه ماشینی:

"(به تصویر صفحه مراجعه شود) 3-فرضیهء 3:آیا شیوهء ارائهء دستور یا تقاضا به وسیلهء منابع قدرت موجب تفاوت در رفتار اطاعت محض دانش آموزان می‌شود؟ میزان اطاعت دانش‌آموزان هنگامی که هر یک از منابع(مدیر،معاون و معلم مستقیم)به روشهای مختلف دستور می‌دادند(کتبی و شفاهی)معنادار نبوده است‌ (0/50> P ). (به تصویر صفحه مراجعه شود) 4-فرضیهء 4:آیا شیوهء ارائهء دستور یا تقاضا در میزان رفتار اطاعت محض در دانش‌آموزان‌ مقاطع مختلف متفاوت است؟ میزان اطاعت دانش‌آموزان از دستور کتبی در مقاطع تحصیلی ابتدایی و راهنمایی‌ با یکدیگر تفاوت معنادار داشت(0/50> P )،همچنین بین مقاطع تحصیلی ابتدایی و دبیرستان و راهنمایی و دبیرستان نیز تفاوت معناداری وجود داشت(0/10> P ). (به تصویر صفحه مراجعه شود) 5-فرضیهء 5:آیا میزان اطاعت محض به دلیل شیوهء ارائهء دستور یا تقاضا در دانش‌آموزان‌ دختر و پسر متفاوت است؟ میزان اطاعت از دستور کتبی بین دانش‌آموزان دختر و پسر تفاوت معنادار داشت‌ (0/50> P )،اما این میزان هنگامی که دستور شفاهی داده می‌شد،تفاوت معنادار نداشت‌ (0/50> P ). اطلاعات به دست آمده با استفاده از بستهء آماری برای علوم اجتماعی مورد توصیف و استنباط آماری قرار گرفت و نتایج زیر به دست آمد: 1-دانش‌آموزان کلاسهای اول و دوم مقطع دبستان پس از دریافت دستورات کتبی با سؤالاتی که می‌پرسند نشان دادند که مفاهیم کلامی کتبی را متوجه نشدند،بدین ترتیب‌ ضمن حذف شدن از جریان آزمایش این نتیجه نیز به دست آمد که دستور کتبی برای‌ آنها اهمیتی نداشت و اثری در رفتار آنها نمی‌گذاشت."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.