Skip to main content
فهرست مقالات

آسیب شناسی ساختار نظام آموزش عالی در اجرای برنامه های پنجساله توسعه بخش آموزش عالی به منظور ارائه راهبردهای مناسب

نویسنده:

ISC (24 صفحه - از 1 تا 24)

کلیدواژه ها :

ساختار نظام آموزش عالی ،انگاره‌های ساختاری ،ساختار وظیفه‌ای ،برنامه‌های توسعهء آموزش عالی ،موانع ساختاری اجرای برنامه‌ها

کلید واژه های ماشینی : ساختار نظام آموزش عالی ، آموزش عالی ، برنامه‌های توسعهء بخش آموزش عالی ، اجرای برنامه‌های توسعهء بخش آموزش ، ساختار ، آسیب‌شناسی ساختار نظام آموزش عالی ، اجرای برنامه‌های پنجساله توسعه بخش ، برنامه‌های پنجساله توسعه بخش آموزش ، مدیران ، ساختار وظیفه‌ای نظام آموزش عالی

به طور کلی نتایج به دست آمده از پژوهش نشان دادند که موانع و آسیبهای اصلی‌ ساختار نظام آموزش عالی در اجرای برنامه‌های توسعه از ساختار وظیفه‌ای آن ناشی‌ شده‌اند.این موانع شامل مواردی چون؛عدم انطباق ساختار با ویژگیهای برنامه‌ها،عدم‌ انطباق ساختار با محیط اجرای برنامه‌ها و عدم انطباق ساختار با اهداف برنامه‌ها می‌باشند که برایندی از ساختار وظیفه‌ای نظام آموزش عالی و محدودیتهای آن هستند. بدین منظور سه راهبرد فرهنگ مشارکتی،مدیریت ترکیبی یا نظام‌مند و ساختار ماتریسی به ترتیب اهمیت به عنوان راهبردهای رفع آسیبها و موانع ساختاری نظام‌ آموزش عالی در اجرای برنامه‌های توسعه معرفی شدند،به طوری که راهبردهای‌ سه‌گانه ضمن همبستگی با همدیگر،بر اساس الگوی رگرسیونی نقش بزرگی را در آسیب‌زدایی ساختار این نظام بازی می‌کنند.هدف این پژوهش شناسایی آسیب‌ها و موانع ساختار نظام آموزش عالی در اجرای‌ برنامه‌های توسعهء بخش آموزش عالی به منظور ارائهء راهبردهای مناسب است.برای نیل‌ به این هدف نظر سه گروه از نمونهء آماری یعنی مدیران ارشد دولتی،صاحبنظران مدیریت‌ و برنامه‌ریزی،مدیران و کارشناسان اداری جمع‌آوری گردید که دو گروه اخیر به روش‌ نمونه‌گیری هدف‌دار قضاوتی انتخاب شدند.روش پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از نظر چگونگی گردآوری داده‌ها شامل سه نوع تحلیل محتوا،توصیفی-پیمایشی و توصیفی-همبستگی است.داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز پژوهش علاوه بر مطالعهء متون‌ و پیشینهء آن،از طریق تحلیل متن مصاحبه‌های مدیران ارشد و پرسشنامهء محقق ساخته‌ به دست آمد و از طریق شاخص‌های آمار توصیفی و استنباطی تحلیل گردید.

خلاصه ماشینی:

"سؤال دوم پژوهش:آسیبهای ساختار موجود نظام آموزش عالی در اجرای برنامه‌های‌ توسعهء بخش آموزش عالی از دید صاحبنظران مدیریت و برنامه‌ریزی کدام است؟ طبق تحلیل‌های صورت گرفته بر روی گویه‌های پرسشنامه این موانع شامل موارد زیر است: (به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول 2 نشان می‌دهد که میزان انطباق ساختار با هر یک از ابعاد سه‌گانهء برنامه‌های توسعه به ترتیب 1/57 و 1/07 و 1/37 و میانگین کل 1/37 می‌باشد که با توجه به سطوح لیکرت در طیف«خیلی کم»قرار گرفته‌اند. (به تصویر صفحه مراجعه شود) سؤال چهارم پژوهش:چه راهبردهایی را می‌توان برای رفع آسیبهای ساختاری اجرای‌ برنامه‌های توسعهء بخش آموزش عالی پیشنهاد کرد؟ بر اساس تحلیل‌های صورت گرفته بر روی گویه‌های پرسشنامه،راهبردهای رفع‌ موانع و آسیبهای ساختاری اجرای برنامه‌های توسعهء بخش آموزش عالی شامل موارد زیر هستند: (به تصویر صفحه مراجعه شود) بر اساس داده‌های جدول 6 میانگین به دست آمده برای راهبرد ساختار ماتریسی‌ با توجه به سطوح پرسشنامه 2/13 می‌باشد که در طیف«متوسط»قرار گرفته است، بنابراین از نظر نمونهء آماری نقش این راهبرد در آسیب‌زدایی ساختار فعلی در سطح‌ نسبتا مطلوبی است. برای روشن کردن نقش پیش‌بینی هر یک از راهبردهای سه‌گانه در آسیب‌زدایی‌ ساختار نظام آموزش عالی ابتدا ضریب همبستگی آنها از طریق همبستگی پیرسون‌ محاسبه گردید: (به تصویر صفحه مراجعه شود) P>0/001 نتایج به دست آمده از جدول 7 نشان می‌دهد که میزان همبستگی هر یک از راهبردهای ساختار ماتریسی،سبک مدیریت ترکیبی و فرهنگ مشارکتی(متغیرهای‌ پیش‌بین)با آسیبهای ساختاری نظام آموزش عالی در اجرای برنامه‌های توسعه(متغیر ملاک)به ترتیب 0/85-و 0/26-می‌باشند که از سطح خطاپذیری 0/100 پایین‌تر است."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.