Skip to main content
فهرست مقالات

میزان به کارگیری معیارهای تدریس اثربخش در دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان از نظر دانشجویان در سال تحصیلی 86 - 1385

نویسنده:

ISC (16 صفحه - از 67 تا 82)

کلیدواژه ها :

دانشجویان ،تدریس اثربخش ،دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان

کلید واژه های ماشینی : میزان به‌کارگیری معیارهای تدریس اثربخش ، میزان به‌کارگیری معیار ، تدریس ، میزان به‌کارگیری معیار طراحی تدریس ، میزان به‌کارگیری معیار اجرای آموزش ، میزان به‌کارگیری معیار مدیریت کلاس ، کارگیری معیارهای تدریس اثربخش ، میزان به‌کارگیری معیار روابط انسانی ، معیارهای تدریس اثربخش در دانشگاه ، دانشجویان

یا توکی»تجزیه و تحلیل شده است.نتایج‌ پژوهش نشان می‌دهد که در سؤال اول«میزان به کارگیری معیار طراحی تدریس»،دوم‌ «میزان به کارگیری معیار اجرای آموزش»،سوم«میزان به کارگیری معیار مدیریت‌ کلاس»،چهارم«میزان به کارگیری معیار روابط انسانی»،پنجم«میزان به کارگیری‌ معیار ارزشیابی»،و ششم«میزان برخورداری از ویژگیهای شخصیتی مطلوب»، میانگین استادان این دانشگاه در سه دانشکدهء نمونهء انتخابی پژوهش به ترتیب 3/66، 3/13،3/56،3/38،3/24،3/43 بوده است که بالات از میانگین تعیین شده است.در مجموع می‌توان نتیجه گرفت که تدریس استادان این دانشکده‌ها اثربخش بوده است. همچنین در تمام سؤالات پژوهش در سطح دانشکده اختلاف معنادار میان عملکرد استادان مشاهده شده است.هدف اصلی این پژوهش بررسی میزان به کارگیری عوامل تدریس اثربخش(شامل 6 مؤلفهء طراحی تدریس،اجرای آموزش،مدیریت کلاس درس،روابط انسانی، ارزشیابی و برخورداری از ویژگیهای مطلوب شخصیتی)توسط اساتید دانشگاه آزاد واحد خوراسگان از نظر دانشجویان است.روش تحقیق،توصیفی از نوع پیمایشی‌ است.جامعهء آماری کلیهء دانشجویان سال چهارم دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان است که از میان آنها دانشکده‌های علوم تربیتی و روان‌شناسی،کشاورزی و علوم پایه تعیین شدند.از این تعداد 165 نفر از طریق نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب با حجم انتخاب و پرسشنامه‌ها میان آنان توزیع گردید.پرسشنامهء محقق ساخته شامل 41 سؤال پنج گزینه‌ای مطابق با مقیاس لیکرت فراهم شد.روایی پرسشنامه با اقتباس از منابع علمی معتبر و همچنین مطالعهء 3 نفر از صاحبنظران و پایایی آن نیز از طریق

خلاصه ماشینی:

"-------------- (1)- Tang (2)- Digby (3)- Fernandez Matio در بررسی به کارگیری معیارهای تدریس اثربخش که در دانشگاه سانفرانسیسکو (5002)صورت گرفت،نتایج نشان داد که از میان 8 مؤلفهء تعیین شده،6 مورد آنها را از نظر دانشجویان توسط استادان به کار می‌گیرند که عبارت‌اند از:1-سازماندهی محتوا، دانش و مواد درسی 2-مهارتهای ارتباطی و روابط انسانی واضح با دانشجویان‌ 3-فراهم‌سازی محیط یادگیری برای دانشجویان‌4-ارائهء بازخورد فوری،اظهارات، ارزیابی‌ها و امتحانات عادلانه 5-به طور کلی اثربخش بودن تدریس استادان،دو مؤلفهء دیگر که در سطح ضعیفی به کار گرفته شده‌اند شامل توجه داشتن به یادگیری‌ دانشجویان و مشکل برانگیز بودن مواد درسی است. سؤال 7-آیا میان دانشجویان دختر و پسر نمونهء آماری در پژوهش،از نظر میزان‌ به کارگیری معیارهای تدریس اثربخش تفاوت معنادار وجود دارد؟ (به تصویر صفحه مراجعه شود) بر اساس یافته‌های جدول 8، t مشاهده شده در خصوص معیارهای طراحی‌ تدریس،اجرای آموزش،مدیریت کلاس،روابط انسانی،ارزشیابی و ویژگیهای‌ شخصیتی در سطح‌ P>0/05 معنادار بوده است. پیشنهادها 1-با آنکه یافته‌های جدول‌های 1،2،3،4،5و 6 نشان می‌دهند که استادان این‌ دانشگاه از نظر معیارهای مربوط به تدریس اثربخش شامل طراحی تدریس،اجرای‌ آموزش،مدیریت کلاس،روابط انسانی،ارزشیابی‌های مستمر و ویژگیهای مطلوب‌ شخصیتی در سطح متوسط قرار دارند،اما با توجه به اینکه میزان بالا بودن میانگین‌ها نسبت به میانگین تعیین شده چندان چشمگیر نیست،بنابراین پیشنهاد می‌شود این‌ دانشگاه با برنامه‌ریزی دقیق‌تر و تلاش مضاعف نسبت به افزایش هر چه بیشتر اثربخشی‌ تدریس استادان اقدامات اساسی را در پیش گیرد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.