دریای خزر و حقوق بین الملل: گزینه های متفاوت با توجه به آرای دیوان بین المللی دادگستری - پایگاه مجلات تخصصی نورSkip to main content
فهرست مقالات

دریای خزر و حقوق بین الملل: گزینه های متفاوت با توجه به آرای دیوان بین المللی دادگستری

نویسنده:

علمی-ترویجی/ISC (202 صفحه - از 147 تا 348)

کلید واژه های ماشینی : دریای خزر ، کشورهای ساحلی دریای خزر ، رژیم کندومینیوم ، دیوان بین‌المللی دادگستری ، رأی دیوان بین‌المللی دادگستری ، کشورهای ساحلی ، رژیم حقوقی دریای خزر ، خلیج فونسکا ، عملکرد کشورهای ساحلی دریای خزر ، شوروی

خلاصه ماشینی:

"مطابق بند 1 سند شمارة 3 ضمیمة موافقتنامة تحدید حدود امضا شده توسط روسیه و قزاقستان مورخ 6 ژوئیة 1998، بستر بخش شمالی دریای خزر و زیر بستر آن مطابق روش خط میانی بین طرفین تقسیم می‌گردد، این خط برمبنای اصل انصاف و با توافق طرفین تغییر یافته (یا اصلاح می‌شود)، و آبهای مافوق به‌منظور استفادة مشترک برای تضمین آزادی کشتیرانی، اعمال مقررات ماهیگیری که با توافق به تصویب طرفین رسیده است و حفاظت از محیط دریایی اختصاص یافته است: »Article premier: Les fonds de la partie septentrionale de la mer Caspienne et son sous – sol sont partagés entre les Parties suivant la méthode de la ligne médiane, telle que modifiée en vertu du principe d’équité et par accord entre les Parties, les eaux de surface restent affectées à l’utilisation commune aux fins de garantir la liberté de navigation, l’application des normes de pêche adoptées d’un commun accord et la protection du milieu marin«, Document des Nations Unies, A/52/983, S/1998/639, 06/07/1998 Moscou."

صفحه: از 147 تا 348