Skip to main content
فهرست مقالات

پیامدهای الحاق جمهوری اسلامی ایران به دیوان بین المللی کیفری از بعد جنایات مندرج در اساسنامه دیوان

نویسنده:

علمی-ترویجی/ISC (30 صفحه - از 195 تا 224)

کلیدواژه ها :

دیوان بین‌المللی کیفری ،جنایات بین‌المللی ،اجرایی کردن اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری ،آثار الحاق

کلید واژه های ماشینی : دیوان، اساسنامه، جنایات علیه بشریت، اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری، الحاق، دیوان بین‌المللی کیفری، مجازات، جنایات مندرج در اساسنامه دیوان، کنوانسیونهای، جنایات مندرج در اساسنامه

همسوسازی قوانین داخلی با مقررات مربوط به جنایات در اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری (اساسنامه رم) از بعد آثار الحاق ایران به دیوان اهمیت زیادی دارد. در مورد جنایات جنگی با توجه به اینکه هنوز ایران به دو پروتکل الحاقی به کنوانسیونهای ژنو ملحق نشده‌؛ الحاق به دیوان صرف‌نظر از تعهدات بین‌المللی فعلی ایران، متضمن قبول تعهدات اسناد مزبور است. در مورد جنایت نسل‌زدایی و مصادیق آن، با توجه به الحاق ایران به کنوانسیون منع نسل زدایی (قانون اجازة الحاق دولت ایران به قرارداد بین‌المللی جلوگیری ازکشتارجمعی(ژنوسید) مصوب30/9/1334)، مشکلی در الحاق به دیوان برای کشور متصور نیست. درباره جنایات علیه بشریت دو گزینه موجود است که انتخاب هر یک خالی از مشکلات نیست؛ انتخاب گزینة «‌رعایت ضوابط اساسنامه دیوان» مطابق اهداف دیوان است، ولی به مصلحت کشور نیست. گزینه دوم «‌لحاظ معیارهای داخلی در قانون مجازات اسلامی» هرچند می‌تواند مشکل‌گشا باشد ولی با این انتخاب مشکل کلی اجرای برخی مجازاتهای داخلی در مورد مسئلة شکنجه همچنان باقی می‌ماند.

خلاصه ماشینی:

"همان‌گونه که قبلا نیز اشاره گردید در مورد جنایات جنگی دستة چهارم، جنایاتی که در پروتکل دوم الحاقی آمده‌اند، جزو این دسته‌اند؛ بجز دو جنایت موجود در پروتکل دوم الحاقی که در مادة 18 اساسنامة دیوان نیامده است که عبارتند از:‌ ـ استفاده از سلاحهای غیرمجاز در حقوق درگیری‌های مسلحانه ـ کشتن با گرسنگی به‌عنوان ابزار جنگی همانطور که قبلا نیز عنوان گردید، الحاق جمهوری اسلامی ایران به اساسنامه در‌خصوص دو دسته از جنایات جنگی متضمن این خواهد بود که ما عملا و ناخواسته به پروتکل اول و دوم الحاقی به کنوانسیونهای ژنو ملحق شده تلقی گردیم و تعهدات ناشی از آن را اجرا نماییم و حتی فراتر از آن تحت رژیم اساسنامه، ملزم به تعقیب و مجازات ناقضین آنها باشیم و این امر با عنایت به آنچه گفته شد و با وجود اینکه مباحثاتی برای الحاق ایران به پروتکل اول الحاقی به کنوانسیونهای چهارگانه 1949 ژنو در کشور وجود دارد، هنوز به دو پروتکل مزبور ملحق نشده‌ایم و در جریان کنفرانس رم نیز این جنایات جزو موارد بحث‌انگیز بوده است، بنابراین باید از این پس به الزاماتی که با الحاق به دیوان برای کشور ایجاد می‌شود، توجه نمود."

صفحه: از 195 تا 224