Skip to main content
فهرست مقالات

سلامت روان و عزت نفس دانش آموزان پسر دوره راهنمایی در خانواده های عادی، تحت حضانت پدر و تحت حضانت ما

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (20 صفحه - از 55 تا 74)

کلیدواژه ها :

طلاق ،سلامت روان ،عزت نفس ،حضانت

کلید واژه های ماشینی : کودکان تحت حضانت پدر ، کودکان تحت حضانت مادر ، سلامت روان ، کودکان ، پسران تحت حضانت مادر ، پسران تحت حضانت پدر ، حضانت مادر در خرده مقیاس ، کودکان خانواده‌های عادی ، طلاق ، حضانت پدر و کودکان

طرح بحث: طلاق به‌‌عنوان پدیده‌ای که به گسست خانواده می‌انجامد، بر جنبه‌های مختلف زندگی کودکان و نوجوانان تاثیر می‌گذارد. در پژوهش‌ها از زوایای مختلف، به تاثیرات طلاق بر کودکان و نوجوانان پرداخته شده است. تحقیق کنونی به بررسی سلامت روان و عزت نفس کودکان خانواده‌های عادی، کودکان تحت حضانت پدر و کودکان تحت حضانت مادر پرداخته است. روش تحقیق: جامعة آماری این پژوهش دانش‌آموزان پسر مدارس راهنمایی شهرستان اسلام‌شهر می‌باشد که در سال تحصیلی 83ـ82 مشغول به تحصیل می‌باشند. از این جامعه نمونه‌ای به حجم 90 نفر در سه گروه 30 نفره انتخاب گردید. پسران تحت حضانت پدر، پسران تحت حضانت مادر و پسران خانواده‌های عادی که با رعایت همتاسازی انتخاب شدند. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسش‌نامة عزت‌نفس کوپر اسمیت (فرم نوجوانان) و پرسش‌نامه سلامت عمومی (GHQ-28) استفاده شد. یافته‌ها: نتایج به دست آمده نشان داد که عزت نفس و سلامت روان پسران خانواده‌های عادی بالاتر از پسران خانواده‌های طلاق (اعم از پسران تحت حضانت پدر و پسران تحت حضانت مادر) است. بین عزت‌نفس پسران تحت حضانت پدر و پسران تحت حضانت مادر تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد ولی پسران تحت حضانت مادر سلامت روان کلی آنها بالاتر از پسران تحت حضانت پدر بود (تفاوت معنی‌داری در سطح 05/0p£ مشاهده گردید).

خلاصه ماشینی:

"چنانچه در جدول شمارة 3 مشاهده می‌شود میزان F محاسبه شده با درجات آزادی 2 و 87 برابر با 81/15=F می‌باشد که از لحاظ آماری در سطح 01/0P معنادار می‌باشد، بنابراین فرضیه پژوهش تایید می‌شود؛ بدین صورت که بین کودکان خانواده‌های عادی، کودکان تحت حضانت پدر و کودکان تحت حضانت مادر در خرده مقیاس نشانه‌های جسمانی تفاوت معناداری وجود دارد. چنانچه از جدول شمارة 6 مشاهده می‌شود میزان F محاسبه شده با درجات آزادی 2 و 87 برابر با 85/4=F می‌باشد که از لحاظ آماری در سطح 01/0P معنادار می‌باشد، بنابراین فرضیة پژوهش تایید می‌شود؛ بدین صورت که بین کودکان خانواده‌های عادی، کودکان جدول 6: نتایج تحلیل واریانس و آزمون توکی بین کودکان عادی، کودکان تحت حضانت پدر و کودکان تحت حضانت مادر در خرده مقیاس افسردگی گروه‌ها مجموع مجذورات میانگین مجذورات درجه آزادی مقدار F سطح معناداری P واریانس بین گروه‌ها 49/127 74/63 2 85/4 01/0 واریانس درون گروه‌ها 13/1143 13/13 87 مجموع 62/1270 89 نتایج آزمون توکی گروه‌های مورد مقایسه تفاوت بین میانگین خطای استاندارد سطح معناداری گروه عادی* گروه تحت حضانت پدر 63/2- 94/0 01/0 گروه عادی*گروه تحت حضانت مادر 40/2- 94/0 05/0 تحت حضانت پدر* تحت حضانت مادر 23/0 94/0 96/0 تحت حضانت پدر و و کودکان تحت حضانت مادر در خرده افسردگی تفاوت معناداری وجود دارد."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.