Skip to main content
فهرست مقالات

دستور زبان: معیار کارایی و جهانیها

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (21 صفحه - از 130 تا 150)

در این مقاله، بعد از مقدمه ای کوتاه نخست به چند معیار کارآیی برای تعریف دستورزبانها وتئوریهای زبانی مربوط به آنها پرداخته ایم، ودرضمن روشن ساخته ایم که دستورزبانها چراباید نه تنهاکارآیی مشاهده ای، بلکه سطح بالاتر کارآیی توصیفی رانیز داراباشند. درضمن تاکید کرده ایم که اصولا تئوریهای جامع زبانی باید به سطح بالاتر کارآیی توجیهی نیز برسند تا از نظر جهانی معتبر، از نظر بنیاد روانشناختی واقعی و درعین حال به حد اکثر محدود باشند. دربخش دوم سعی کرده ایم روشن سازیم که همین محدودیت فوق العادة تئوری زبانی است که می تواند منجر به تئوری کارآ در مورد فراگیری زبان در کودکان باشد.دراین زمینه سعی کرده ایم روشن نماییم که دستور جهانی درواقع تئوری‌” حالت آغازین“ استعدادزبانی فطری ومقدم برهرنوع تجربة زبانی بوده، وبرپایه بررسی دقیق دستور زبانهای ویژه، زبانشناس مجموعة جهانیهای زبانی رافرض می کند که بنیاد تئوری پیشنهادی او اززبان راتشکیل می دهد. دربخش سوم، تئوری نشانداری ودستورمرکزی مورد بحث قرار گرفته واشاره شده که دستورجهانی درواقع با بنیادهای زیست شناختی موروثی پردازش زبان درکودکان مطابقت دارد. دراین بخش متذکر شده ایم که مفهوم دستور جهانی مبتنی بر فرض دستور مرکزی بی نشان می باشد. مجموعة قواعد مرکزی وبی نشان عام درنهاد کودکان به ودیعه گذاشته شده و کمک بسیار ارزشمند ژنتیکی دریادگیری سریع نظام پیچیده وانتزاعی زبان به کودکان می باشد. درواقع نقش کودکان دررسیدن به مجموعة قواعد مرکزی، انتخاب مجموعة خاص زبان ویژه ازمجموعة قواعد ممکن مرکزی است که به وسیلة تئوری دستورمرکزی تعریف شده اند.

خلاصه ماشینی:

"مثلا آیا می توان خواص جهانی وعام زبان را با بررسی دقیق دستور زبان بخصوصی روشن کرد ؟ در این زمینه چامسکی معتقد است که هر دانشی که گویندة بومی زبان درمورد زبان خود، که دانش مقدم برتجربة زبانی و غیر اکتسابی است ، داشته باشد اصولا باید دانشی ذاتی وفطری (25) باشد؛ وهرآنچه که ذاتی وفطری باشد باید جهانی و درمورد کلیة افراد انسانی یکسان باشد ؛ به عنوان مثال ، در پاسخ به این پرسش که چطور کودک یا هرفردی ، حتی بدون آموزش ، مرجع کلمات را در زنجیرة کلام به طور صحیح متوجه می شود ، باید گفت که اصولا چنین تعبیرهایی فطری و بدون تجربة زبانی مناسب ومربوط عملی می گردند . حال اگر بپذیریم که انسانها درزمینة استعداد زبانی از نظر وراثتی از پیش برنامه ریزی شده و باصطلاح ” پیش ساخته “ اند (19) که ” طرح کلی“ (20) چارچوب دستور زبانهای ممکن زبانهای طبیعی را فراهم می سازد ، آن گاه چطور می توان مشخص کرد که چه نوع اطلاعات زبانی ممکن است در آن” طرح کلی ژنتیکی “ وجود داشته باشد ؟ چامسکی دراین زمینه معتقد است که پاسخ به این سؤال دربررسی” دستور جهانی “ (21) ( یعنی توصیف زبان به عنوان یکی از ویژگیهای ذهن انسانی وتوضیح منشاء آن ) و پژوهش درمورد جهانیهای زبانی نهفته است."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.