Skip to main content
فهرست مقالات

روایی و پایایی مقیاس هسته کنترل نویکی- استریکلند کودکان در گروهی از دانش آموزان دوره ابتدایی و راهنمایی شهر شیراز

نویسنده:

ISC (24 صفحه - از 23 تا 46)

کلیدواژه ها :

هسته کنترل ،نویکی- استریکلند

کلید واژه های ماشینی : پایایی مقیاس هسته کنترل نویکی ، هسته کنترل ، مقیاس ، استریکلند ، نمره هسته کنترل مقیاس ، دانش‌آموزان ، نمره ، نمره هسته کنترل ، روایی ، کلاس

هدف از پژوهش حاضر بررسی روایی و پایایی مقیاس هسته کنترل نویکی- استریکلند کودکان در گروهی از دانش‌آموزان دوره ابتدایی و راهنمایی شهر شیراز بود. بدین منظور 2461 (1260 پسر و 1201 دختر) دانش‌آموز از کلاس‌های سوم ابتدایی تا سوم راهنمایی مدارس شهر شیراز در سال تحصیلی 76-75 از طریق نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی انتخاب شدند. پس از گردآوری اطلاعات از گروه نمونه پاسخ‌های آزمودنی‌ها به مقیاس هسته کنترل ابتدا مورد تحلیل گویه قرار گرفت و گویه‌هایی که میانگین پاسخ آنها بین 30/0 تا 70/0 بود انتخاب شدند. بدین ترتیب 15 گویه از 40 گویه مقیاس حذف شدند. روی 25 گویه باقیمانده تحلیل عوامل صورت گرفت. نتیجه تحلیل عوامل حاصل از 25 گویه با نتیجه تحلیل عوامل حاصل از 40 گویه مقیاس اصلی همخوانی داشت. سپس جهت روایی بیرونی مقیاس از متغیرهایی نظیر شغل پدر، تحصیلات والدین و اندازه خانواده استفاده شد. نمره هسته کنترل مقیاس 25 گویه‌ای با متغیرهای پیش‌گفته همبستگی معناداری داشت. همچنین تغییر نمره مقیاس هسته کنترل در کلاس‌های متفاوت با توجه به جنس آزمودنی‌ها مورد بررسی قرار گرفت که حاکی از روایی مقیاس بود. پایایی مقیاس با استفاده از روش بازآزمایی و آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت که حاکی از پایایی نسبتا خوب مقیاس بود.

خلاصه ماشینی:

"amayatiK & sukraM دیال1(1984)پژوهش‌های بین فرهنگی انجام‌شده در زمینه هسته کنترل را در سهطبقه قرار می‌دهد:1)پژوهش‌های که به بررسی و مقایسه تفاوت میانگین‌های هستهکنترل بیرونی در جوامع مختلف پرداخته‌اند،2)پژوهش‌هایی که به بررسیی همبستگینمرات هسته کنترل با دیگر متغیرهای بیرونی پرداخته‌اند،و 3)پژوهش‌هایی که بهمقایسه ساخت‌های درونی پرسش‌های مقیاس‌های هسته کنترل بیشتر از طریقبه‌کارگیری تحلیل گویه‌ها و تحلیل عوامل پرداخته‌اند. همان‌گونه که ملاحظه می‌شود بین این دو متغیر در مجموعنمونه و همچنین کلیه کلاس‌ها به تفکیک(به استثنای کلاس‌های سوم و پنجم)همبستگیمنفی و معناداری وجود داشته است که می‌تواند دلیلی بر روایی سازه مقیاس هستهکنترل نویکی-استریکلند باشد. همبستگی بین معدل(پیشرفت تحصیلی)و هسته کنترل به تفکیک کلاس‌ها(به تصویر صفحه مراجعه شود) -3-1:همبستگی بین شغل پدر،تحصیلات پدر و مادر و اندازه خانواده با هستهکنترل جهت بررسی همبستگی بین شغل پدر و نمره هسته کنترل،شغل پدرانآزمودنی‌های مورد مطالعه به رتبه‌بندی 9گانه منزلت مشاغل(خیر 1376)تبدیل وسپس ضریب همبستگی بین دو متغیر محاسبه شد که ضریب به‌دست‌آمده منفی و درسطح 0/0001 معنادار بود. لاصه نتیجه‌گیری هدف عمده پژوهش حاضر تعیین روایی و پایایی مقیاس هسته کنترل نویکی-استریکلند کودکان برای استفاده روی دانش‌آموزان دوره ابتدایی در ایران بوده است. بدین منظور ابتدا همبستگی بین نمره هسته کنترل بیرونی با پیشرفت تحصیلی موردبررسی قرار گرفت که همان‌گونه که انتظار می‌رفت همبستگی منفی و معناداری در کلنمونه مورد مطالعه به دست آمد (1000/0<P) . به علاوه،در جهت روایی مقیاس همبستگی بین شغل پدر،تحصیلات پدر و مادر کههمگی آنها می‌تواند به عنوان شاخص طبقه اجتماعی به کار گرفته شوند،با نمره هستهکنترل مورد بررسی قرار گرفت."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.