Skip to main content
فهرست مقالات

برای استفاده در ایران (ITPA) انطباق و هنجاریابی آزمون توانایی های روانی- زبانی ایلینوی

نویسنده:

ISC (18 صفحه - از 163 تا 180)

کلیدواژه ها :

ایران ،هنجاریابی ،انطباق ،آزمون توانایی‌های روانی-زبانی‌ایلینوی

کلید واژه های ماشینی : هنجاریابی آزمون توانایی‌های روانی ، آزمون ، آزمون ، انطباق و هنجاریابی آزمون ، زبانی ایلی‌نوی ، سنی ، کودکان ، نمرات ، توانایی ، شنوایی

هدف پژوهش حاضر انطباق و هنجاریابی آزمون توانایی‌های روانی ـ زبانی ایلینوی (آی. تی. پی. ای) برای استفاده در ایران است. در این آزمون از ده زیر آزمون اصلی و دو زیر آزمون مکمل برای تشخیص اختلالات یادگیری در میان کودکان استفاده گردید. برای انطباق و هنجاریابی آزمون در مرحله نخست زیر آزمون‌ها ترجمه شدند؛ سپس تغییرات فرهنگی لازم در آنها داده شد و برای استفاده آماده گردید. هنجاریابی آزمون با استفاده از 570 پسر و دختر سنین پیش دبستانی و دبستانی انجام گرفت. قابلیت اعتماد آزمون با روش دوباره سنجی مورد بررسی قرار گرفت و ضرایب رضایتبخش 70/0 تا 94/0 برای گروه‌های سنی متفاوت به دست آمد. برای تعیین اعتبار از روش‌های زیر استفاده شد: تعیین رابطه آزمون با آزمون هوشی گودایناف ـ هریس، تعیین رابطه آزمون با سن آزمودنی‌ها، و همبستگی زیر آزمون‌ها با یکدیگر برای سطوح متفاوت سنی و نیز نمره کل که در هر سه مورد نتایج حاکی از اعتبار رضایت‌بخش آزمون برای استفاده در ایران بود.

خلاصه ماشینی:

"ترکیب اصوات (2) ، برای سنجش توانایی آزمودنی در فرایند سازمان‌دهی مربوط به سطح خودکار و در مسیر شنوایی ـ کلامی؛ آزمون روانی ـ زبانی ایلینوی به‌گونه‌ای تدوین شده است که بتواند توانایی فرد را به سه صورت مجزا مورد بررسی قرار دهد: 1) سه فرایند ارتباط؛ 2) دو سطح سازمان دهی؛ و 3) دو مسیر درون داد و برون داد زبان. قابلیت اعتماد زیر آزمون‌های مقیاس روانی - زبانی ایلینوی [به تصویر صفحه مراجعه شود] زیر آزمون‌هاپیش دبستانیدبستانی دریافت شنوایی85/088/0 دریافت بینایی81/070/0 حافظه توالی شنوایی85/080/0 حافظه توالی بینایی82/076/0 تداعی شنوایی84/078/0 تداعی بینایی82/078/0 تکمیل بینایی84/094/0 بیان کلامی83/078/0 تکمیل دستوری84/082/0 بیان دستی82/083/0 تکمیل شنوایی76/075/0 ترکیب اصوات80/078/0 ترکیب 10زیر آزمون اصلی85/078/0 مجموع زیر آزمون‌ها84/082/0 ضرایب قابلیت اعتماد به دست آمده برای آزمون انطباق یافته با ضرایب قابلیت اعتماد آزمون اصلی در جدول شماره 2 مورد مقایسه قرار گرفته است. مقایسه ضرایب قابلیت اعتماد آزمون اصلی و آزمون حاضر [به تصویر صفحه مراجعه شود] پیش دبستان دبستان زیرآزمون‌هاآزمون اصلی آزمون حاضر آزمون اصلی آزمون حاضر دریافت شنوایی79/0 85/0 63/088/0 دریافت بینایی69/081/066/070/0 حافظه توالی شنوایی75/085/089/080/0 حافظه توالی بینائی71/082/028/076/0 تداعی شنوایی90/084/082/078/0 تداعی بینائی75/082/067/078/0 تکمیل بینایی72/084/082/094/0 بیان کلامی74/083/074/078/0 تکمیل دستوری72/084/087/082/0 بیان دستی67/082/055/083/0 تکمیل شنوایی72/076/071/075/0 ترکیب اصوات69/080/054/078/0 اعتبار (1) آزمون برای تعیین اعتبار آزمون انطباق یافته برای استفاده در ایران روش‌های زیر به‌کار گرفته شد: الف. میانگین و انحراف معیار نمرات زیر آزمون‌ها، 10 زیر آزمون اصلی و مجموع زیر آزمون‌ها در گروه‌های دختر و پسر [به تصویر صفحه مراجعه شود] دخترپسر زیرآزمون‌ها SD× × SD دریافت شنوایی70/2868/964/3003/10 دریافت بینایی96/1359/463/146/4 حافظه توالی شنوایی74/2393/987/2325/10 حافظه توالی بینائی41/1817/520/1806/5 تداعی شنوایی91/2183/863/2106/9 تداعی بینائی11/1557/643/1674/6 تکمیل بینایی 728/1736/703/1886/7 بیان کلامی30/1874/843/1908/9 تکمیل دستوری68/1655/619/1764/6 بیان دستی70/2255/628/2401/6 تکمیل شنوایی61/2206/624/2323/5 ترکیب اصوات16/1965/1038/18 9/9 مجموع زیرآزمونها55/23861/7114/24567/70 05/0P< استفاده از فنون ویژه آموزشی به منظور درمان اختلال یادگیری باز می‌کند (کاول، (1) 1982؛ کرک، 1986)."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.