Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی رابطه کمال گرایی والدین و اضطراب امتحان دانش آموزان

نویسنده:

ISC (19 صفحه - از 1 تا 19)

کلیدواژه ها :

اضطراب امتحان ،دانش‌آموزان ،والدین ،کمال‌گرایی مثبت ،کمال‌گرایی منفی ،روابطموضوعی

کلید واژه های ماشینی : اضطراب امتحان، کمال‌گرایی والدین و اضطراب امتحان، رابطه کمال‌گرایی والدین و اضطراب، اضطراب امتحان دانش‌آموزان، بررسی رابطه کمال‌گرایی والدین، والدین و اضطراب امتحان دانش‌آموزان، کمال‌گرایی، اضطراب امتحان فرزندان همبستگی منفی، اضطراب امتحان فرزندان همبستگی مثبت، والدین

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه کمال‌گرایی والدین و اضطراب امتحان دانش‌آموزان است. چهارصد و بیست و دو دانش‌آموز (237 دختر و 205 پسر) کلاس سوم نظری رشته علوم انسانی با تکمیل مقیاس اضطراب امتحان و 386 نفر از والدین آنها (212 مادر و 174 پدر) با تکمیل مقیاس کمال‌گرایی مثبت و منفی، در این پژوهش شرکت کردند. نتایج پژوهش نشان داد که بین کمال‌گرایی مثبت والدین و اضطراب امتحان فرزندان همبستگی منفی و بین کمال‌گرایی منفی والدین و اضطراب امتحان فرزندان همبستگی مثبت وجود دارد. کمال‌گرایی مثبت والدین از طریق انتظارات واقع‌بینانه و مطابق با امکانات و محدودیت‌های فرزندان، تقویت عزت نفس فرزندان و سبک تعاملی مثبت والدین ـ فرزندان، کاهش اضطراب امتحان دانش‌آموزان را توجیه می‌کند. کمال‌گرایی منفی والدین، برعکس، از طریق انتظارات غیرواقع‌بینانه و معمولا فراتر از امکانات و توانایی‌های فرزندان، تضعیف عزت نفس و سبک تعاملی تعارضی والدین ـ فرزندان، با افزایش اضطراب امتحان در ارتباط قرار می‌گیرد.

خلاصه ماشینی:

"خلاصه مدل رگرسیون، تحلیل و اریانس، و مشخصه‌های آماری رگرسیون اضطراب امتحان دانش‌آموزان بر کمال گرایی مثبت و منفی والدین [به تصویر صفحه مراجعه شود] ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شاخصSER2 R PFMSdfSS متغیر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رگرسیون282/23645 4 321/5911 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 122/446000/0936/0928/0640/3 باقیمانده564/1828 138 250/13 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شاخصP tBetaSEBB متغیر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ کمال گرایی مثبت مادر157/0-060/0178/0-617/2-01/0 کمال گرایی مثبت پدر423/0-098/0325/0-324/4-000/0 کمال گرایی منفی مادر562/0049/0587/0486/11000/0 کمال گرایی منفی پدر268/0058/0207/0651/4044/0 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ به منظور بررسی پرسش پژوهش در مورد تفاوت رابطه کمال‌گرایی مثبت و منفی والدین با اضطراب امتحان دانش‌آموزان دختر و پسر، ابتدا آزمون tگروه‌های مستقل برای مقایسه دانش‌آموزان دختر و پسر بر حسب نمره اضطراب امتحان انجام شد. خلاصه مدل رگرسیون، تحلیل و اریانس، و مشخصه‌های آماری رگرسیون اضطراب امتحان دانش‌آموزان دختر بر کمال گرایی مثبت و منفی والدین [به تصویر صفحه مراجعه شود] ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شاخصSER2 R PFMSdfSS متغیر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رگرسیون421/12771 4 855/3192 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 475/220000/0960/0922/0805/3 باقیمانده129/1086 75 482/3192 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شاخصP tBetaSEBB متغیر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ کمال گرایی مثبت مادر49/8-086/0098/0-993/0-324/0 کمال گرایی مثبت پدر601/0-140/0485/0-277/4-000/0 کمال گرایی منفی مادر618/0065/0679/0480/9000/0 کمال گرایی منفی پدر213/0103/0174/0-064/2-044/0 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تحلیل‌های مشابه برای دانش‌آموزان پسر انجام شد و نتایج نشان داد که میزان F مشاهده شده معنی‌دار است (001/0P<) و 95% واریانس مربوط به اضطراب امتحان دانش‌آموزان پسر به وسیله متغیرهای کمال‌گرایی والدین تبیین می‌شود (959/0=2R). ضرایب رگرسیون هر یک از چهار متغیر پیش‌بین نشان می‌دهند که متغیرهای کمال‌گرایی مثبت و منفی پدر و مادر می‌توانند واریانس متغیر اضطراب امتحان دانش‌آموزان پسر را به صورت معنی‌دار تبیین کنند. "Parental perfectionism and children''''s test anxiety". ), Test anxiety: theory, research, and applications, Hillsdale, NJ: Elbaum."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.