Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی مقایسه شانزده تیپ شخصیتی دانشجویان ایرانی و هندی

نویسنده:

ISC (14 صفحه - از 121 تا 134)

کلیدواژه ها :

ایران ،شخصیت ،دانشجویان ،هند ،دانشگاه تهران

کلید واژه های ماشینی : تیپ شخصیتی دانشجویان ایرانی ، شخصیتی دانشجویان ایرانی و هندی ، هندی ، دانشجویان ایرانی و هندی ، دختر و پسر ، دانشجوی دختر و پسر هندی ، دانشجوی دختر و پسر ، حسی ، شهودی ، دانشجوی دختر و پسر ایرانی

هدف پژوهش حاضر بررسی و مقایسه شانزده تیپ شخصیتی دانشجویان ایرانی و هندی است. بدین منظور تعداد 800 دانشجوی سال آخر رشته‌های علوم انسانی و علوم پایه، 400 دانشجوی دختر و پسر ایرانی و 400 دانشجوی دختر و پسر هندی، از 6 دانشگاه شهر تهران و 6 کالج شهر پونا (هند) به شیوه خوشه‌ای انتخاب شده مورد آزمون قرار گرفتند. ابزار پژوهش سنخ نمای مایرز بریگز (MBTI) بود که در مورد دانشجویان به اجرا درآمد. نتایج نشان داد که دانشجویان ایرانی و هندی در ابعاد شخصیتی شهودی - حسی، فکری - احساسی با هم تفاوت معنی‌دار دارند و همچنین دانشجویان دختر و پسر نیز این تفاوت را نشان دادند، ولی در ابعاد برونگرایی - درونگرایی، قضاوتی- درکی تفاوت معنی‌دار نداشتند. تیپ شخصیتی دانشجویان ایرانی بیشتر برونگرای حسی- فکری است، در حالیکه دانشجویان هندی بیشتر برونگرای حسی- احساسی، و شهودی - احساسی هستند، و همچنین از نظر درون گرایی، دانشجویان ایرانی درونگرای حسی- فکری هستند در حالیکه دانشجویان هندی درونگرای حسی- احساسی و درون گرای شهودی- احساسی محسوب می‌شوند.

خلاصه ماشینی:

"Perception-Judging مورد قضاوت قرار می‌دهند، شانزده تیپ (سنخ) شخصیتی وجود دارد که به شرح زیر است: برون گرا تیپ‌های شهودی تیپ‌های حسی فکری احساسی احساسی فکری ENTP ENFP ESFP ESTP درکی ENTJ ENFJ ESFJ ESTJ قضاوتی درون گرا INTJ INFJ JSFJ ISTJ درکی INTP INFP ISFP ISTP قضاوتی لازم به ذکر است که این آزمون از طریق برگردان به فارسی و مراتی (1) انجام شد و در مطالعه مقدماتی بر روی 80 نفر از دانشجوی ایرانی و 80 نفر دانشجوی هندی اجرا گردید و در این مرحله به منظور تجزیه و تحلیل سؤالات، و بررسی ویژگی‌های روانسجی آزمون، ابتدا با بررسی همبستگی هر سؤال با کل آزمون در دو جامعه سؤالات مناسب تشخیص داده شد و سپس به منظور بررسی روایی آزمون با استفاده از آزمون نئو (NEO-PI)، همبستگی میان ابعاد سنخ نمای مایرز بریگر(MBTI) با آزمون مذکور مورد بررسی قرار گرفت. اما در بعد قضاوتی- درکی مشاهده می‌شود که منبع اثر مربوط به فرهنگ (33/3F=و 31/3=M) و مربوط به جنسیت (95/1F=و 30/1=F) معنی‌دار نیست و تفاوت معنی‌داری بین دانشجویان ایرانی و هندی و همچنین بین دختران و پسران وجود ندارد، ولی در ارتباط با مقایسه شانزده تیپ شخصیتی دانشجویان ایرانی و هندی در جدول شماره 2 مشاهده می‌شود که: دانشجویان ایرانی در بعد برونگرایی بیشتر برونگرای با تیپ حسی- متفکر یعنی ESTP و ESTJ هستند در حالیکه دانشجویان هندی در این بعد بیشتر برونگرای با تیپ حسی - احساسی و شهودی- احساسی یعنی ENFPوESFJ هستند در حالیکه در بعد درونگرایی دانشجویان ایرانی درونگرای با تیپ حسی - متفکر یعنی ISTJ وISTP هستند ولی دانشجویان هندی درونگرای حسی احساسی و شهودی - احساسی یعنی INFJ وISFJ وINFP هستند و دانشجویان ایرانی و هندی در این تیپ‌ها تفاوت معنی‌دار دارند."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.