Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی رابطه ساختار تعاملات خانواده (عملکرد خانواده) با سبک های مقابله با فشارهای روانی و تفاوت های جنسی دانش آموزان پیش دانشگاهی

نویسنده:

ISC (28 صفحه - از 97 تا 124)

کلیدواژه ها :

فشار روانی ،خانواده ،جنسیت ،عملکرد خانواده ،سبک‌های مقابله بافشارهای روانی

کلید واژه های ماشینی : خانواده ، سبک ، عملکرد خانواده ، سبک‌های مقابله ، مقابله با فشار روانی ، دختران و پسران ، سبک مسئله‌مدار و هیجان‌مدار تفاوت ، انتخاب سبک مسئله‌مدار و هیجان‌مدار ، سبک‌های سه‌گانه مقابله ، سبک‌های مقابله با فشار روانی

برای انجام پژوهش حاضر ازمیان 2700 دانش‌آموز حاضر دختر و پسر دوره پیش‌دانشگاهی شهرستان‌کاشان، 348نفر(157پسرو191دختر) به‌صورت تصادفی‌انتخاب شدند وبه دومقیاس عملکرد خانواده بلوم (1985) ومقابله با بحران اندلر و پارکر (1990) پاسخ گفتند. نتایج حاصل از رگرسیون چندمتغیره، آزمون tمستقل و تحلیل واریانس نشان داد که : 1) بین عملکرد خانواده و انتخاب سبک‌های سه‌گانه مقابله، رابطه معنی‌دار وجود دارد؛ 2) بین استفاده دختران و پسران از سبک‌های مقابله با عملکرد خانواده رابطه معنی‌دار وجود دارد؛ 3) از بین ابعاد 15گانه عملکرد خانواده، 12 بعد آن با سبک‌های مقابله افراد به طور کل و دختران و پسران به تفکیک رابطه معنی‌دار وجود دارد؛ 4) در بررسی مقایسه‌ای پسران و دختران در انتخاب سبک مقابله ، بین دختران و پسران در انتخاب سبک مسئله‌مدار و هیجان‌مدار تفاوت معنی‌دار وجود ندارد و تنها در استفاده از سبک مقابله اجتنابی بین دو جنس تفاوت معنی‌دار مشاهده شد؛ 5) پسران از سبک مسئله‌مدار بیشتر از دو سبک اجتنابی و هیجان‌مدار استفاده کنند؛ و 6) در استفاده دختران از سبک‌های مقابله، سبک‌های مسأله‌مدار، اجتنابی، و هیجان‌مدار به ترتیب از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند.

خلاصه ماشینی:

"در پژوهش حاضر، با توجه به ابعاد پانزده‌گانه آزمون عملکرد بلوم (1) (همبستگی (2) ، بیانگری (3) ، تضاد و تعارض (4) ، گرایش‌های سرگرمی تفریحی (5) ، گرایش‌های فرهنگی عقلانی (6) ، تأکیدات مذهبی (7) ، سازمان دهی (8) ، جامعه پذیری (9) ، منبع کنترل بیرونی (10) ، آرمان خانوادگی (11) ، گسستگی (12) ، سبک خانواده آزادمنش (13) ، سبک خانواده بی قید و بند (14) ، سبک خانواده مستبد (15) و به هم تنیدگی (16) ، رابطه عملکرد خانواده با انتخاب سبک‌های مقابله مسئله مداری (17) ، هیجان مداری (18) و اجتنابی (19) در دانش‌آموزان دختر و پسر دوره پیش دانشگاهی شهرستان کاشان مورد تحقیق قرار گرفته است. نتایج تحلیل رگرسیون رابطه عملکرد خانواده با انتخاب سبک‌های مقابله پسران و دختران [به تصویر صفحه مراجعه شود] باتوجه به جدول شماره 7، نتایج حاصل از بررسی ضرایب شیب نشان می‌دهد که سهم کدام یک از ابعاد عملکرد خانواده در پیش‌بینی نمره هر یک از سبک‌های سه‌گانه مقابله دختران و پسران از لحاظ آماری معنادار است که به ترتیب به آنها اشاره می‌شود: الف. آیا بین استفاده پسران و اختران از سبک‌های مقابله تفاوت وجود دارد؟ نتایج حاصل از اجرای تحلیل واریانس نشان می‌دهد که در هر دو گروه تفاوت واریانس حداقل یکی از عامل‌ها از لحاظ آماری معنادار است و F مشاهده شده در دو گروه در سطح 001/0P< با میزان 42/67 و 9/17 از F بحرانی بزرگ‌تر است لذا باتوجه‌به اطلاعات به دست آمده و همچنین توضیح فوق می‌توان نتیجه گرفت که پاسخ سؤالات 2 و 3 مثبت است."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.