Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی پدیده کودک آزاری و آثار عاطفی و شخصیتی آن بر نوجوانان دختر شهر اصفهان

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (35 صفحه - از 187 تا 221)

کلید واژه های ماشینی : آزار، کودکان، نوجوانان، کودک‌آزاری، نوجوانان دختر، پرسشنامه کودک‌آزاری از گروه عادی، پژوهش، پرسشنامه، نمرات، افسردگی

این پژوهش به بررسی کودک آزاری ، بر ویژگی های عاطفی و شخصیتی نوجوانان دختر شهر اصفهان پرداخته است . آزمودنی های پژوهش 29 نوجوان دختر آزار دیده و 71 نوجوان دختر عادی بوده اند که به روش تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند . گروه آزار دیده با استفاده از پرسشنامه کودک آزاری از گروه عادی جدا شدند. آزمودنی ها همچنین پرسشنامه شخصیتی کالیفرنیا را تکمیل کرند. داده های پژوهش با نرم افزار spss و با آزمونهای آماری مانوا و همبستگی تحلیل شد . تنایج نشان داد که به طور کلی دو گروه در ویژگی های خویشتن داری ، اجتماعی شدن ، برداشت خوب ، احساس سلامتی ، کارایی ذهنی ، استعداد روانشناختی ، سطح تحمل و استعداد کسب پایگاه با هم تفاوت دارند ( 05/0 < p ) به این صورت که گروه آزار دیده نمرات پایین تری دریافت کردند. اما در ویژگی های خود پذیری ، حضور اجتماعی ، مردم پذیری ، پیشرفت از طریق همنوایی ، پیشرفت از طریق استقلال ، زنانگی / مردانگجی ، اشتراک و مسئولیت پذیری با هم تفاوت ندارند (05/0

خلاصه ماشینی:

"Roy براون‌1(0002)از مطالعه 677 فرء به این نتیجه رسید که نوجوانان و بزرگسالانی که‌ در دوران کودکی با آنها بدرفتاری شده است سه برابر بیشتر از دیگران دچار افسردگی‌ می‌شوند و در میان انواع آزار،آزار جنسی بیشترین اثر را بر افسردگی نوجوانان دارد. نتایج سطور بعدی نیز نشان می‌دهد که ضریب همبستگی بین کودک‌ آزاری و کارایی ذهنی هم از لحاظ آماری معنادار است و این یافته به معنای آن است که‌ سابقه آزاردیدگی در کودکی به میزان 9/3 کارآیی ذهنی را کاهش می‌دهد. بحث و نتیجه‌گیری نتایج این پژوهش نشان داد که میان خویشتن‌داری،اجتماعی‌شدن،برداشت خوب، احساس سلامتی،کارآیی ذهنی،استعداد روانشناختی،تحمل و استعداد کسب پایگاه‌ نوجوانان دختر آزار دیده و عادی تفاوت وجود دارد(/0/5&gt; P ). بارتولومر1(0002)نیز به نتیجه مشابهی دست یافته است که نشان‌ می‌دهد کودکان آزاردیده در کنترل رفتارهای پرخاشگرانه خود دچار مشکل هستند. گرچه تفاوت میان ویژگی‌ سلطه‌گری دو گروه معنادار نبوده است،به‌هرحال نمرات سلطه‌گری گروه آزاردیده در سطح پایین‌تری بوده است و نمرات پایین در این مقیاس نشانگر افراد منزوی،دارای‌ احساس ناامنی و کمرو است. "Prevalence and psychological sequela of self report childhood physical and sexual abuse in a general population sample of men and women". "Childhood abuse and neglect specifity of effects on adolescent and young adult depression and suicidity"Journal of the americanacademy of child and adolescent psychiatry. "Advers behavioral and emotional outcomes from child abuse and witnessed violence". "Child and adolescent abuse and neglect research:a review of the past 10 years. "A meta analysis of published research on the effect of child sexual abuse"."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.