Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر توانمندسازی شناختی کارکنان بر عوامل تقویت کننده بهره وری نیروی انسان

نویسنده:

ISC (24 صفحه - از 79 تا 102)

چکیده:

تحقیق حاضر با هدف تعیین«تاثیر توانمندسازی شناختی کارکنان بر عوامل تقویت کننده بهره وری نیروی انسانی در شرکت ملی حفاری ایران-کارگاه شماره یک خوزستان»، انجام شد. برای سنجش ابعاد توانمندسازی شناختی کارکنان(احساس معناداری، احساس شایستگی، احساس داشتن حق انتخاب، احساس مؤثر بودن و احساس اعتماد) از پرسشنامه میشرا و اسپریتزر، و برای سنجش عوامل تقویت کننده بهره وری نیروی انسانی(تعهد سازمانی، رضایت شغلی، مشارکت سازمانی و خلاقیت شغلی)، از پرسشنامه محقق ساخته، استفاده شد. برای تحلیل داده های تحقیق، نرم افزار SPSS به کاربرده شد و از ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون چند متغیره گام به گام، نیز برای آزمون فرضیه های تحقیق، استفاده شد. نتایج تحقیق نشان دهنده وجود همبستگی قوی(817/0R=) بین«توانمندسازی شناختی کارکنان» با «عوامل تقویت کننده بهره وری نیروی انسانی» بود. همبستگی بین«توانمندسازی شناختی کارکنان» با مؤلفه«مشارکت سازمانی»، دارای بیشترین ضریب همبستگی(755/.) و همین متغیر با مؤلفه «خلاقیت شغلی»، دارای کمترین ضریب همبستگی (576/0) بود. همچنین نتایج رگرسیون چند متغیره گام به گام حاکی از وجود بیشترین ضریب تاثیر (530/0) مربوط به مؤلفه «احساس اعتماد» در پیش بینی مؤلفه «رضایت شغلی»؛ و کمترین ضریب تآثیر (276/0) مربوط به مؤلفه «احساس مؤثر بودن» در پیش بینی مؤلفه«خلاقیت شغلی» بوده است.

خلاصه ماشینی:

برای سنجش ابعاد توانمندسازی شناختی کارکنان (احساس معناداری، احساس شایستگی، احساس داشتن حق انتخاب ، احساس مؤثر بودن و احساس اعتماد) از پرسشنامه میشرا و اسپریتزر، و برای سنجش عوامل تقویت کننده بهره وری نیروی انسانی(تعهد سازمانی، رضایت شغلی، مشارکت سازمانی و خلاقیت شغلی)، از پرسشنامه محقق ساخته ، استفاده شد. ٢. بررسی فرضیه اول و تعیین مؤثرترین ابعاد توانمندسازی شـناختی در پـیش بینـی متغیر تعهد سازمانی در جدول (١)، مؤلفه "p- مقدار" به دست آمده ، بسیار کوچکتر از سطح خطای ٠٠٥= است ؛ بنابراین فرض H٠ مبنی بر ناهمبسته بودن دو متغیر "توانمندسازی شناختی کارکنـان " و "تعهـد سازمانی" در سطح خطای ٠/٠٥ رد میشود، یعنی این دو متغیر به طور معناداری همبسته هستند و ضریب همبستگی به دست آمده برابر ٠/٦٢٧ است ؛ که نشانگر همبستگی قوی و مسـتقیم ایـن دو متغیر است و میتوان گفت : بین "توانمندسازی شناختی کارکنان " با "تعهد سازمانی" رابطـه قوی و مستقیمی وجود دارد. بنابراین ، پیشنهاد میشود سازمان مورد مطالعه ، توجه ویژه ای به منظور ارتقا سطح "مشارکت سازمانی" که در این تحقیق از پایین ترین رتبه در بین "عوامل تقویت کننده بهره وری نیروی انسانی" برخوردار است ، اعمال نماید، زیرا افزایش احساسات چهارگانه در کارکنان که به آنها اشاره شد، ، میتواند موجب افزایش سطح "مشارکت سازمانی" آنان شود.

کلیدواژه ها:

خلاقیت ،رضایت شغلی ،مشارکت سازمانی ،توانمند سازی شناختی ،بهره¬وری


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.