Skip to main content
فهرست مقالات

راهبردهای شکل گیری تیم های تسهیل کننده خلق دانش

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (19 صفحه - از 127 تا 145)

چکیده:

قلمرو رقابتی سازمان ها در سال های اخیر، از لحاظ پویایی و بالندگی در سطح بالایی قرار داشته است. برای بقا در چنین شرایط جدید و متغیری، استمرار و پایداری در مزیت رقابتی از طریق توسعه ظرفیت های فردی و سازمانی، ضرورت یافته است. در این راستا برخی از اندیشمندان و صاحب نظران معاصر اظهار می دارند که دانش، منبع عمده کسب مزیت رقابتی پایدار محسوب می شود و به منظور دستیابی سازمان ها به چنین مزیتی، خلق دانش می تواند به عنوان یک فرصت جدید، مورد توجه قرار گیرد. مطالعات گوناگون نشان می دهند سازماندهی بر اساس تیم های کاری، یک گرایش جدید در تسهیل خلق دانش سازمانی است. اما نکته حائز اهمیت آن است که سازماندهی به وسیله تیم های کاری به تنهایی کافی نیست. بلکه تیم های کاری خود باید از خصوصیات و ویژگی های خاصی برخوردار باشند تا بتوانند هدف مورد نظر را تحقق بخشند. در تحقیق حاضر به دنبال بررسی راهبردهای موثر در شکل گیری تیم های تسهیل کننده خلق دانش هستیم.

خلاصه ماشینی:

"343 96 با توجه به تحلیل های انجام شده روی داده های پرسشنامه، در تفسیر فرضیه های پژوهش مربوط به راهبرد حیطه عملیاتی می توان گفت، با توجه به اینکه عوامل وجود زبان مشترک در کارکنان سازمان (X2) و وجود استقلال فردی در کار روزانه (X3) دارای ضریب مثبتی هستند، بنابراین این عوامل تاثیر مثبتی روی تیم های تسهیل کننده خلق دانش دارند، لذا فرضیه های دوم و سوم تحقیق تایید می شوند ولی با توجه به حذف عامل وجود تنوع در کارکنان سازمان (X1) از مدل رگرسیون، فرضیه اول تحقیق رد می شود. 343 96 با توجه به تحلیل های انجام شده روی داده های پرسشنامه، در تفسیر فرضیه های پژوهش مربوط به راهبرد زمینه سازمانی مشترک می توان گفت، با توجه به اینکه عامل وجود ملاحظه و رعایت کارکنان در سازمان (X4) دارای ضریب مثبتی هست، بنابراین این عامل تاثیر مثبتی روی تیم های تسهیل کننده خلق دانش دارد، لذا فرضیه چهارم تحقیق تایید می شود ولی با توجه به حذف عامل روشن بودن اهداف سازمانی (X5) از مدل رگرسیون، فرضیه پنجم تحقیق رد می شود. راهبرد بهره برداری از دانش انباشته شده مدل نهایی رگرسیون در جامعه به صورت زیر می باشد: مدل رگرسیون برآورد شده از نمونه به صورت زیر خواهد بود: هر یک از متغیرهای وابسته و مستقل در مدل مذکور عبارتند از: (متغیر وابسته) KCFT: تیم های تسهیل کننده خلق دانش (متغیرهای مستقل) X6: بهره برداری از حافظه موجود سازمان، X7: وجود ارتباطات افقی در سازمان با انجام آزمون رگرسیون از طریق نرم افزار SPSS برروی داده های پرسشنامه ای نتایج بصورت ذیل می باشد: جدول 6 - ضرایب مدل های رگرسیون Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta B Std. Error 1 (Constant) 1."

کلیدواژه ها:

خلق دانش ،تیم کاری ،تیم های تسهیل کننده خلق دانش ،راهبردهای خلق دانش

کلید واژه های ماشینی:

تسهیل‌کننده خلق دانش ، تیم ، شکل‌گیری تیم ، شکل‌گیری تیم‌های تسهیل‌کننده خلق دانش ، سازمان ، راه‌برد موثر در شکل‌گیری تیم ، راهبردهای شکل‌گیری تیم‌های ، راه‌برد ، راهبردهای شکل‌گیری تیم‌های تسهیل‌کننده خلق ، مدل


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.