Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی رابطه ی بین فرهنگ سازمانی با مدیریت دانش مطالعه موردی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (24 صفحه - از 9 تا 32)

کلیدواژه ها :

فرهنگ سازمانی ،سازگاری ،مدیریت دانش ،درگیر شدن در کار ،انطباق‌پذیری مأموریت(رسالت)

کلید واژه های ماشینی : شرکت ملی پالایش و پخش ، پخش فرآورده‌های نفتی ایران ، مدیریت دانش ، پخش فرآورده‌های نفتی ایران رابطه ، فرهنگ سازمانی ، فرهنگ سازمانی با مدیریت دانش ، کارکنان ، مدیریت دانش در شرکت ملی ، پرسشنامه ، مطالعه موردی شرکت ملی پالایش

مدیریت دانش 0/86 به دست آمد و چون آلفای کرونباخ هردو پرسشنامه بیش از 0/7 می‌باشند،بنابراین هردو پرسشنامه‌ها از پایانی لازم برخوردار بودند.حجم جامعه آماری‌ موردنظر 150 نفر می‌باشد.لذا براساس روش نمونه‌گیری تصادفی از بین آن‌ها نمونه‌ی‌ آماری انتخاب گردید و در نهایت 80 پرسشنامه جمع‌آوری گردید.جهت تعیین نرمال بودن‌ داده‌های به دست آمده از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف استفاده شد و نتایج آزمون‌ نرمال بودن داده‌ها را تأیید کرد.فرضیات تحقیق با انجام آزمون همبستگی اسپیرمن،مورد تأیید قرار گرفتند و تأثیر معنی‌دار و مثبت آن‌ها به اثبات رسید. تحقیق حاضر به بررسی رابطه‌ی فرهنگ سازمانی با مدیریت دانش در شرکت ملی پالایش‌ و پخش فرآورده‌های نفتی ایران(ستاد مرکزی)می‌پردازد.شکل‌گیری این تحقیق براساس‌ این سؤال بود که باتوجه به اهمیت مدیریت دانش،وضعیت موجود شرکت در این‌ خصوص به چه صورت است؟به این منظور،برای بررسی این سؤال به بررسی مؤلفه‌های‌ فرهنگی مرتبط با این سیستم براساس مدل فرهنگی دانیل دنیسون پرداخته شد.همچنین‌ برای بررسی وضعیت موجود مدیریت دانش از مدل پایه‌های ساختمان مدیریت دانش‌ پروست و همکاران استفاده شده است.پرسشنامه‌ی استاندارد این دو متغیر،مدیریت دانش‌ به‌عنوان متغیر وابسته شامل 21 سؤال و فرهنگ سازمانی و ابعاد آن شامل 29 سؤال‌ می‌باشد.ضریب پایانی پرسشنامه‌ی فرهنگ سازمانی 0/92 و ضریب پایانی پرسشنامه‌ی‌

خلاصه ماشینی:

"تنها با بررسی،تغییر و ایجاد یک فرهنگ‌ سازمانی مناسب و انعطاف‌پذیر است که می‌توان به تدریج الگوی تعامل بین افراد را در سازمان تغییر داد و از مدیریت دانایی به‌عنوان یک مزیت رقابتی بهره گرفت از این رو سازمان‌ها باید محیطی برای اشتراک،انتقال و تقابل دانش در میان اعضاء به وجود آورند و افراد را در جهت با مفهوم کردن تعاملاتشان،آموزش دهند . روش تحقیق و از آن‌جا که در این تحقیق،محقق به دنبال مشخص کردن و بررسی رابطه بین مؤلفه‌های‌ فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران‌ هست،این تحقیق براساس روش تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی و از شاخه پیمایشی‌ است. (Kalseth,2000:8) باتوجه به مطالب ذکر شده و اهمیت فرهنگ سازمانی محقق در این پژوهش بر آن‌ است تا با مطالعه فرهنگ سازمانی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران‌ که به‌عنوان یکی از شرکت‌های تحکمی یافته و بسیار مهم و تأثیرگذار در کشورمان شناخته‌ می‌شود،ارتباط آن با مدیریت دانش را مورد مطالعه قرار دهد. باتوجه به هدف تحقیق یک فرضیه‌ی اهم و چهار فرضیه‌ی اخص مطرح و مورد آزمون قرار گرفتند که نتایج آن به شرح زیر می‌باشد: یافته‌های پژوهش مربوط به فرضیه اصلی بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی‌ ایران رابطه‌ی معنی‌داری وجود دارد. امتیاز کل مدیریت دانش و ابعاد آن (به تصویر صفحه مراجعه شود) نتیجه‌گیری و پیشنهادات طبق تحقیقات انجام شده یکی از موانع عمده استقرار مدیریت دانش در سازمان‌ها،فرهنگ‌ سازمانی است و تغییر فرهنگ یکی از مهم‌ترین جنبه‌های هر نظام مدیریت دانش تلقی‌ می‌گردد؛هدف این پژوهش نیز بررسی ارتباط بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی بود."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.