Skip to main content
فهرست مقالات

پایایی، روایی و هنجاریابی آزمون ماتریس های پیشرونده ریون پیشرفته در دانشجویان دانشگاه آزاد واحد خوراسگان

نویسنده:

ISC (14 صفحه - از 61 تا 74)

کلیدواژه ها :

هنجاریابی ،روایی ،ماتریس‌های پیشروندهء ریون ،پایایی دانشجویان ،آزمون هوش‌

کلید واژه های ماشینی : آزمون ماتریس‌های پیشروندهء ریون ، ماتریس‌های پیشروندهء ریون پیشرفته ، ریون ، آزمون ، نمرات ، هوشی ، پایایی ، دانشجویان دانشگاه آزاد واحد خوراسگان ، دانشجویان ، هنجاریابی آزمون ماتریس‌های پیشروندهء ریون

)مشاهده نگردید.مقایسهء میانگین نمرات خام آزمودنی‌ها در سنین مختلف‌ نشان داد که بعد از 18 سالگی تفاوت معناداری بین میانگین نمرات وجود ندارد. د.به همین منظور،از جامعهء آماری‌ دانشجویان مشغول به تحصیل دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان در سال تحصیلی‌ 85-1384 یک نمونهء 707 نفری به روش تصادفی انتخاب شدند و مورد آزمون قرار گرفتند.نتایج به دست آمده نشان داد که آزمون ماتریس‌های پیشروندهء ریون پیشرفته‌

خلاصه ماشینی:

"هدف از انجام این پژوهش آن بود که به دو سؤال اساسی در ارتباطات با کاربرد این آزمون در مراکز مشاورهء دانشگاه و استفاده از آن به عنوان یک آزمون هوشی در مورد دانشجویان پاسخ داده شود: الف)آیا آزمون ماتریس‌های پیشروندهء ریون پیشرفته برای سنجش هوش کلی(عامل‌ g ) دانشجویان از پایایی‌2و روایی‌3لازم برخوردار است؟ ب)در صورت نرمال بودن توزیع نمرات خام آزمودنیها،معادل‌های بهرهء هوشی‌ براساس نمرات استاندارد سنی‌4در مقیاس هوشی و کسلر با میانگین 001 و انحراف‌ معیار 51،شامل چه مقادیری است؟سؤالات جزئی نیز به این شرح مطرح شده است: (1)- Bors Vigneau (2)- Reliability (3)- Validity (4)- Standard age scores(SAS) 1-میزان پایایی آزمون ماتریس‌های پیشروندهء ریون پیشرفته به منظور سنجش هوش‌ دانشجویان دانشگاه آزاد خوراسگان چقدر است؟ 2-میزان روایی آزمون ماتریس‌های پیشروندهء ریون پیشرفته به منظور سنجش هوش‌ دانشجویان دانشگاه آزاد خوراسگان چقدر است؟ 3-آیا بین میانگین نمرات خام دانشجویان دختر و پسر در آزمون ماتریس‌های‌ پیشروندهء ریون پیشرفته تفاوت معناداری وجود دارد؟ 4-معادل‌های بهرهء هوشی نمرات خام دانشجویان دانشگاه آزاد خوراسگان در آزمون‌ ماتریس‌های پیشروندهء ریون پیشرفته در مقیاس و کسلر با میانگین 001 و انحراف معیار 51 چه مقادیری است؟ روش پژوهش انجام شده از نوع هنجاریابی و با هدف تعیین روایی و پایایی آزمون هوشی‌ بود. بدین منظور ضریب همبستگی دوبار اجرای آزمون‌ جدول 3-نمرات خام و معادل‌های بهرهء هوشی سنین 81 تا 53 در فرم پیشرفتهء آزمون ماتریس‌های پیشروندهء ریون (به تصویر صفحه مراجعه شود) محاسبه و مقدار آن 0/19 به دست آمد که در سطح 0/10 معنادار بود."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.