Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر آموزش تصویری بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه اول و دوم دوره راهنمایی منطقه جی اصفهان

نویسنده:

ISC (18 صفحه - از 81 تا 98)

کلید واژه های ماشینی : پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر پایه ، آموزش ، میانگین نمرات درس تاریخ دانش‌آموزان ، میانگین نمرات پس‌آزمون درس تاریخ ، دانش‌آموزان ، نمرات درس تاریخ دانش‌آموزان دختر ، پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان ، شیوهء اجرای دانش‌آموز محور آموزش ، نمرات پس‌آزمون درس تاریخ دانش‌آموزان ، تأثیر آموزش تصویری بر پیشرفت

این پژوهش به سنجش اثر آموزش(طرح)تصویری و یا به عبارت دیگر استفاده از نوارهای ویدوئویی آموزشی که محتوای آنها منطبق بر سر فصل‌های‌ کتاب درسی دانش‌آموزان تنظیم شده است،بر پیشرفت تحصیلی آنان در درس تاریخ پرداخته است.روش تحقیق نیمه تجربی است و جامعهء آماری آن‌ دانش‌آموزان دختر مدارس راهنمایی منطقهء جی اصفهان هستند.از میان‌ جامعهء آماری،در هر پایه(اول و دوم راهنمایی)سه گروه به شیوهء نمونه‌گیری‌ تصادفی خوشه‌ای انتخاب شد.در هر پایه،گروه اول به عنوان گروه گواه در نظر گرفته شد.این گروه بدون استفاده از فیلم آموزش می‌دیدند.گروه دوم با استفاده از فیلم آموزشی با شیوهء اجرای معلم محور و گروه سوم با استفاده از فیلم آموزشی و شیوهء اجرای دانش‌آموز محور آموزش می‌دیدند.پیشرفت تحصیلی حاصل از اجرای طرح تحقیق،با استفاده از آزمون معلم ساخته مورد سنجش قرار گرفت و نتایج با روشهای آماری مانند تحلیل کوواریانس،تجزیه‌ و تحلیل گردید.یافته‌ها در سطح خطای 01/0> P نشان داد که آموزش‌ تصویری به صورت اجرای معلم محور در مقایسه با گروه گواه بر پیشرفت‌ تحصیلی دانش‌آموزان مؤثر بوده است.

خلاصه ماشینی:

"دانش و پژوهش در علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان(اصفهان) شمارهء اول-بهار 1383 صص 98-81تأثیر آموزش تصویری بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر پایهء اول و دوم دورهء راهنمایی منطقهء جی اصفهان در درس تاریخ‌ سال تحصیلی 81-80 صدیقه نجفی‌1-چکیده این پژوهش به سنجش اثر آموزش(طرح)تصویری و یا به عبارت دیگر استفاده از نوارهای ویدوئویی آموزشی که محتوای آنها منطبق بر سر فصل‌های‌ کتاب درسی دانش‌آموزان تنظیم شده است،بر پیشرفت تحصیلی آنان در درس تاریخ پرداخته است. فرضیه‌های تحقیق فرضیهء اول:میانگین نمرات درس تاریخ دانش‌آموزان دختر پایهء اول که از آموزش‌ تصویری به صورت اجرای معلم محور استفاده می‌کنند،بیشتر از دانش‌آموزانی است که‌ از آموزش تصویری استفاده نمی‌کنند. روش تحقیق با توجه به ماهیت موضوع تحقیق و متغیرهای مستقل در فرایند پژوهش یعنی آموزش‌ تصویری درس تاریخ که در دو سطح آموزش تصویری با اجرای معلم محور و دانش‌آموز محور و نیز متغیر وابسته یعنی میزان پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان از روش‌ نیمه تجربی استفاده شده است. یافته‌های تحقیق فرضیهء اول و چهارم:میانگین نمرات درسی تاریخ دانش‌آموزان دختر پایهء اول و دوم که‌ از آموزش تصویری به صورت اجرای معلم محور استفاده می‌کنند،بیشتر از دانش‌آموزانی است که از آموزش تصویری استفاده نمی‌کنند. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که میانگین نمرات درس تاریخ‌ دانش‌آموزان پایهء اول و دوم که از آموزش تصویری به صورت اجرای معلم محور استفاده‌ می‌کنند، بیشتر از دانش‌آموزانی است که از آموزش تصویری استفاده نمی‌کنند."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت)