Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی عوامل مؤثر بر افزایش انگیزش شغلی دبیران و کارکنان از دیدگاه دبیران و کارکنان مقطع متوسطه

نویسنده:

ISC (12 صفحه - از 99 تا 110)

کلیدواژه ها :

انگیزش شغلی ،سطح تحصیلات ،محیط کار ،تفاوتهای فردی ،سابقهء خدمت

کلید واژه های ماشینی : انگیزش شغلی کارکنان و دبیران ، افزایش انگیزش شغلی دبیران ، افزایش انگیزش شغلی ، انگیزش شغلی دبیران و کارکنان ، افزایش انگیزش شغلی کارکنان ، عوامل مؤثر بر افزایش انگیزش ، دبیران عوامل امنیتی به‌ترتیب بیشترین ، کارکنان و دبیران ، عوامل فیزیولوژیک کم‌ترین تأثیر ، افزایش انگیزش شغلی دبیران مرد

یافته‌های به دست آمده از این تحقیق نشان داد که از نظر کارکنان و دبیران‌ عوامل امنیتی به ترتیب بیشترین تأثیر با میانگین«63/3 و 89/3»و عوامل‌ اجتماعی و عوامل فیزیولوژیک کمترین تأثیر با میانگین«44/2 و 21/2»را بر انگیزش شغلی داشته است. با توجه به جنسیت کارکنان و دبیران،عوامل امنیتی در انگیزش شغلی‌ مردان بیشتر از کارکنان زن و تأثیر عوامل فیزیولوژیک(30/37 درصد)و امنیتی(23/37 درصد)در افزایش انگیزش شغلی دبیران مرد بیش از دبیران‌ زن بود.در انگیزش شغلی کارکنان و دبیران با توجه به سطح تسهیلات و سابقهء خدمت آنها تفاوتی مشاهده نگردید.در پایان پیشنهادهایی به منظور افزایش انگیزش شغلی ارائه گردیده است.

خلاصه ماشینی:

"یافته‌های پژوهش سؤال 1:آیا عوامل فیزیولوژیک بر افزایش انگیزش شغلی کارکنان و دبیران مؤثر است؟ جدول 1-مقایسهء میانگین نمرهء عوامل فیزیولوژیک مؤثر بر افزایش انگیزش شغلی از نظر کارکنان و دبیران‌ (به تصویر صفحه مراجعه شود) با توجه به اینکه t مشاهده شده از مقدار بحرانی جدول در سطح خطای 01/0 بزرگتر است،عوامل فیزیولوژیک از نظر کارکنان و دبیران بیش از سطح متوسط در انگیزش شغلی مؤثر می‌باشد. سؤال 3:آیا عوامل اجتماعی بر افزایش انگیزش شغلی کارکنان و دبیران مؤثر است؟جدول 3-مقایسهء میانگین نمرهء عوامل اجتماعی مؤثر بر افزایش‌ انگیزش شغلی از نظر کارکنان و دبیران‌ (به تصویر صفحه مراجعه شود) باتوجه به اینکه t مشاهده شده از مقدار بحرانی جدول در سطح خطای 01/0 بزرگتر است،عوامل اجتماعی از نظر کارکنان و دبیران بیش از سطح متوسط در انگیزش‌ شغلی مؤثر می‌باشد. سؤال 4:آیا عوامل حرمت‌یابی بر افزایش انگیزش شغلی کارکنان و دبیران مؤثر است؟ جدول 4-مقایسهء میانگین نمرهء عوامل حرمت‌یابی مؤثر بر افزایش‌ انگیزش شغلی از نظر کارکنان و دبیران‌ (به تصویر صفحه مراجعه شود) با توجه به اینکه t مشاهده شده از مقدار برحانی جدول در سطح خطای 01/0 بزرگتر است،عوامل حرمت‌یابی از نظر کارکنان و دبیران بیش از سطح متوسط در انگیزش شغلی مؤثر است. سؤال 5:آیا عوامل خودشکوفایی بر افزایش انگیزش شغلی کارکنان و دبیران مؤثر است؟ جدول 5-مقایسهء میانگین نمرهء عوامل خودشکوفایی مؤثر بر افزایش‌ انگیزش شغلی از نظر کارکنان و دبیران‌ (به تصویر صفحه مراجعه شود) با توجه به اینکه t مشاهده شده از مقدار بحرانی جدول در سطح خطای 01/0 بزرگتر است،عوامل خودشکوفایی از نظر کارکنان و دبیران بیش از سطح متوسط در انگیزش شغلی مؤثر می‌باشد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت)