Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی تحلیلی پایان نامه های دانشجویان دوره کارشناسی مراکز آموزش عالی ضمن خدمت فرهنگیان استان اصفهان

نویسنده:

ISC (28 صفحه - از 37 تا 64)

کلیدواژه ها :

پایان نامه ،آموزش عالی ضمن خدمت

کلید واژه های ماشینی : بررسی تحلیلی پایان نامه‌های دانشجویان، پژوهش، پایان نامه‌های دانشجویان، مراکز آموزش عالی ضمن خدمت، ملاکهای روش علمی پژوهش، پایان نامه‌های دانشجویان دورهء کار، آموزش عالی ضمن خدمت فرهنگیان، پایان‌نامه، پایان نامه‌های مورد مطالعه، بررسی تحلیلی پایان‌نامه‌های دانشجویان دوره

هدف از این پژوهش بررسی تحلیلی پایان نامه‌های دانشجویان دورهء کارشناسی مراکز آموزش عالی ضمن خدمت فرهنگیان استان اصفهان است. به همین منظور 46 پایان نامه به عنوان نمونه انتخاب و مورد بررسی قرار گرفته‌ است.مهمترین نتایج به دست آمده از این پژوهش عبارت‌اند از: 1-در پایان نامه‌های مورد مطالعه،قسمتهای روایی و پایایی ابزار اندازه گیری‌ کمتر مورد توجه دانشجویان قرار گرفته؛به طوری که 7/71 درصد از پایان نامه‌ها این دو قسمت را نداشته‌اند. 2-اصول و ملاک‌های روش علمی پژوهش در قسمت‌های اهداف،سؤال‌ها و فرضیه‌های پژوهش،روش پژوهش،جامعهء آماری،تجزیه و تحلیل داده‌ها، ابزار اندازه گیری،بیان مسأله،پیشینهء تحقیق،پایابی ابزار و پیشنهادهای‌ پژوهش در حد متوسط و در قسمت‌های اهمیت و ضرورت تحقیق،تعریف‌ متغیرها،نمونه و روش نمونه گیری،روایی ابزار،بررسی نتایج کلی پژوهش و محدودیت‌های پژوهش نیز در حد کم رعایت شده است. 3-در بیشتر پایان نامه‌های مورد مطالعه(5/93 درصد)،از پرسشنامه برای‌ جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. 4-در بیشتر پایان نامه‌های مورد بررسی(6/69 درصد)،از روش تحقیق‌ پیمایشی استفاده شده است. 5-در 17 پایان نامهء مورد بررسی(37 درصد)،از آزمون خی‌دو استفاده شده‌ است.در 7/21 درصد از پایان نامه‌ها نیز از درصد و نسبت،در 2/15 درصد از آزمون t استودنت،در 9/10 درصد از ضریب همبستگی پیرسون و در 2/15 درصد پایان نامه‌ها نیز ترکیبی از روشهای خی‌دو،t و ضریب همبستگی‌ پیرسون استفاده شده است.

خلاصه ماشینی:

"یافته‌های پژوهش‌54 یافته‌های مربوط به سؤال 1 پژوهش:تا چه اندازه در پایان نامه‌های دانشجویان دورهء کار شناسی مراکز آموزش عالی ضمن خدمت فرهنگیان،اجزاء و مراحل یک پژوهش‌ علمی بیان شده است؟ برای پاسخ به این سؤال،پایان نامه‌های مورد مطالعه از لحاظ بیان یا عدم بیان‌ (وجود یا عدم وجود)هر یک از قسمتهایی که باید در یک پایان نامه رعایت می‌شد،مورد بررسی قرار گرفته‌اند. یافته‌های مربوط به سؤال 2 پژوهش:تا چه اندازه پایان نامه‌های دانشجویان دورهء کار شناسی‌ مراکز آموزش عالی ضمن خدمت فرهنگیان مبتنی بر اصول و ملاکهای روش علمی‌ پژوهش تدوین شده‌اند؟برای پاسخ به سؤال 2،پایان نامه‌های مورد مطالعه با توجه به‌ میزان رعایت ملاکها و معیارهای روش علمی پژوهش در هر یک از قسمتها و یا اجزای‌ یک پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند و با استفاده از پرسشنامهء پنج گزینه‌ای لیکرت‌ ارزیابی شدند. جدول 3-میانگین و انحراف معیار ارزیابی هر یک از اجزای پژوهش در پایان نامه‌های مورد مطالعه‌56 (به تصویر صفحه مراجعه شود) سؤال 3 پژوهش:57آیا تفاوتی بین پایان نامه‌های دانشجویان رشته‌های مورد مطالعه از لحاظ میزان رعایت اصول و ملاکهای روش علمی پژوهش وجود دارد؟ برای پاسخ به این سؤال از آزمون آماری کروسکال-والیس استفاده شده است. جدول 5-نتایج آزمون یومن-ویتنی در مورد تفاوت بین پایان نامه‌های‌ مورد مطالعه از نظر پیشینهء تحقیق‌59 (به تصویر صفحه مراجعه شود) نتایج به دست آمده از آزمون یومن-ویتنی،برای مقایسهء رشته‌های مورد مطالعه‌ نشان می‌دهد که پایان نامه‌های رشتهء امور تربیتی با حرفه و فن(01/0>P و 5/46 U)، مشاوره با حرفه و فن(05/0>P و 5/17 U)و رشتهء کودکان استثنایی با حرفه و فن‌ (01/0>P و 5/9 U)،تفاوت معنا داری از نظر میزان رعایت اصول و ملاکهای روش‌ علمی پژوهش،در قسمت پیشینهء تحقیق دارند."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.