Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی میزان کارایی درونی شاخه فنی و حرفهای در نظام جدید سالی- واحدی آموزش متوسطه استان اصفهان

نویسنده:

ISC (18 صفحه - از 85 تا 102)

کلیدواژه ها :

کارایی ،نیروی انسانی ماهر ،شاخص‌های کارایی درونی ،شاخهء فنی و حرفه‌ای ،هنرجو و هنرآموز ،برنامهء توسعه

کلید واژه های ماشینی : هنرجویان ، حرفه‌ای ، استان اصفهان ، فنی ، نسبت بهره‌مندی هنرجویان دختر ، برنامهء سوم توسعه ، کشاورزی ، بررسی میزان کارایی درونی شاخه ، کارایی درونی شاخهء فنی ، هنرجویان دختر و پسر

آموزشهای فنی و حرفه‌ای تربیت نیروی انسانی ماهر و کارآمد برای سه بخش‌ صنعت،کشاورزی و خدمات که از شاخصهای موفقیت هر کشوری محسوب‌ می‌شوند را بر عهده دارند و برای تحقق این هدف هزینه‌های سنگینی را متحمل می‌شوند.بنا بر این بررسی کارایی درونی این آموزشها می‌تواند راهگشای برنامه‌ریزی‌های آینده در جهت توسعهء اقتصادی و اجتماعی باشد. پژوهش حاضر در همین راستا به بررسی کارایی درونی شاخهء فنی و حرفه‌ای‌ در نظام جدید سالی-واحدی آموزش متوسطهء استان اصفهان می‌پردازد و با بررسی شاخص‌های کارایی درونی قوت‌ها و ضعف‌ها،میزان تحقق اهداف‌ پیش‌بینی شده در برنامهء سوم توسعه را مشخص می‌نماید.نوع پژوهش‌ توصیفی-تحلیلی است و جامعهء آماری آن کلیهء هنرجویان و هنرآموزان‌ هنرستانهای شاخهء فنی و حرفه‌ای استان اصفهان در سال تحصیلی 81-1380 می‌باشد.با توجه به اینکه کلیهء هنرجویان و هنرآموزان مورد بررسی قرار گرفته‌اند،نمونهء آماری همان جامعهء آماری است.بنا بر این برای تحلیل داده‌ها از روشهای آمار توصیفی استفاده شده و برای گردآوری اطلاعات از منابع‌ آماری و کارشناسی‌های فنی و حرفه‌ای،آمار و بودجه تحقیقات ادارهء کل‌ آموزش و پرورش اصفهان و هنرستانهای استان کمک گرفته شده است.با توجه به یافته‌های پژوهش میزان جذب هنرجو در زمینهء صنعت 45/8 درصد و در زمینهء خدمات 72/7 درصد پایین‌تر از میزان پیشنهادی در برنامهء سوم‌ توسعه بوده،ولی در زمینهء کشاورزی 72/7 درصد بالاتر از آن بوده است. نسبت بهره‌مندی هنرجویان دختر(96/29 درصد)و پسر(04/70 درصد) از این آموزشها متناسب نبوده است،ولی نسبت هنرجو به هنرآموز 44/11 نفر متناسب با اهداف برنامهء سوم توسعه به نظر می‌رسد.میزان ارتقای هنرجویان‌ سالی-واحدی 28/72 درصد می‌باشد که نسبت به نظام ترمی-واحدی‌ 52/0 درصد کاهش نشان می‌دهد.روند نسبت هنرجو به آموزشگاه‌ 47/53 درصد و نسبت به شرایط فیزیکی کلاس 02/4 درصد کاهش یافته و سیر نزولی طی کرده است.روند بودجهء سرانهء هنرجو 72210 ریال و توزیع‌ منابع مادی و تجهیزات آموزشی 27/91 میلیون ریال کاهش داشته و سیر نزولی طی کرده است.

خلاصه ماشینی:

"با توجه به اهداف آموزش فنی و حرفه‌ای کشور در برنامهء سوم توسعه آیا در استان اصفهان‌ در سال تحصیلی 81-80: -میزان جذب هنرجو در برنامهء آموزشهای صنعت،خدمات و کشاورزی با میزان‌ پیشنهادی پذیرش متناسب بوده است؟ -نسبت بهره‌مندی هنرجویان دختر و پسر نسبت به این آموزشها متناسب بوده است؟ -نسبت تعداد هنرجو به تعداد هنرآموز متناسب بوده است؟ -میزان تراکم نسبی هنرجویان دختر و پسر نسبت به کلاس و واحد آموزشی متناسب‌ بوده است؟ افزایش میزان بودجهء سرانهء دانش‌آموزان با توجه به ویژگیهای این آموزش‌ها متناسب‌ بوده است؟ -میزان ارتقای هنرجویان دختر و پسر متناسب بوده است؟ -توزیع منابع مادی و تجهیزات آموزشی متناسب بوده است؟ -کاهش میزان افت تحصیلی و ترک تحصیل هنرجویان دختر و پسر متناسب بوده است؟ -کاهش میزان افت تحصیلی و تدک تحصیل هنرجویان دختر و پسر متناسب بوده است؟ نتایج پژوهش در استان اصفهان نشان داد که در سالهای 68-62 روند رشد سالانهء هنرجو محقق نشده است و نسبت بهره‌مندی دختر و پسر در این آموزشها متناسب نیست. نتایج به دست آمده برای این سؤال با نتایج تحقیقات رضوی(1375)،چهراقی‌ (1376)و فاتحی(1376)مبنی بر متناسب بودن روند میزان ارتقای هنرجویان دختر و پسر همسو می‌باشد،ولی با نتایج تحقیق نوابخش(1370)همسویی ندارد که به نظر می‌رسد به دلیل اختلاف در نظام‌های آموزشی مورد بررسی باشد،چون نامبرده در نظام‌ قدیم یعنی قبل از تبدیل آموزش متوسطه به نظام جدید در شاخهء فنی و حرفه‌ای تحقیق‌ نموده است."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.