Skip to main content
فهرست مقالات

ارزشیابی و تحلیل محتوای کتاب زیست شناسی و آزمایشگاه (1) پایه دوم نظام سالی- واحدی آموزش متوسطه

نویسنده:

ISC (18 صفحه - از 103 تا 120)

کلیدواژه ها :

ارزشیابی ،تحلیل محتوا ،زیست‌شناسی ،آزمایشگاه

کلید واژه های ماشینی : تحلیل محتوای کتاب زیست‌شناسی ، کتاب ، دبیران ، محتوای کتاب زیست‌شناسی و آزمایشگاه ، تدریس ، آزمایشها ، آموزش ، تناسب ، محتوای کتاب ، دانش‌آموزان

تهیه محتوای آموزشی مناسب از وظایف حیطهء برنامه‌ریزی درسی است.این‌ پژوهش با هدف ارزشیابی و تجزیه و تحلیل محتوای کتاب زیست‌شناسی و آزمایشگاه(1)از نظر دبیران شهر اصفهان انجام گرفته است.تحقیق حاضر توصیفی-پیمایشی بوده و با استفاده از پرسشنامهء محقق ساخته صورت گرفته‌ است.بدین منظور 120 دبیر از نواحی پنجگانه شدند.نتایج حاصل از بررسی‌ فراوانی و درصد پاسخ‌ها در سطح آمار توصیفی و اجرای آزمون t تک متغیره در سطح آمار استنباطی نشان داد که:مواد تصویری،ارائهء فعالیتها و آزمایشها و خود ارزیابی کتاب بیش از سطح متوسط،اما زمان تعیین شده‌ برای تدریس کمتر از سطح متوسط با متن کتاب متناسب هستند.همچنین در تدوین و طراحی کتاب به توان ذهنی و فکری فراگیران بیش از سطح متوسط، اما به نیازهای روزمرهء دانش‌آموزان،ارتباط عمومی مطالب کتاب و به کارگیری راهبردهای مطالعاتی کمتر از سطح متوسط توجه شده است و محتوای کتاب هیچ گونه تناسبی با تدریس به روش همیاری ندارد.

خلاصه ماشینی:

"همچنین در تدوین و طراحی کتاب به توان ذهنی و فکری فراگیران بیش از سطح متوسط، (1)-کارشناس ارشد برنامه‌ریزی آموزشی (2)-استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اما به نیازهای روزمرهء دانش‌آموزان،ارتباط عمومی مطالب کتاب و به کارگیری راهبردهای مطالعاتی کمتر از سطح متوسط توجه شده است و محتوای کتاب هیچ گونه تناسبی با تدریس به روش همیاری ندارد. با توجه به مسألهء اصلی تحقیق،ارزشیابی و تحلیل محتوای کتاب زیست‌شناسی و آزمایشگاه(1)پایهء دوم نظام سالی-واحدی آموزش متوسطه سؤالات نه‌گانهء پژوهش‌ حاضر به شرح زیر مطرح گردید:به نظر دبیران تا چه اندازه زمان تعیین شده برای‌ تدریس،مواد تصویری کتاب،ارائهء فعالیتها و آزمایشها،میزان به کارگیری راهبردهای‌ مطالعاتی،ارتباط عمومی بین مطالب کتاب،تمهیدات کتاب برای خود ارزیابی،با متن‌ کتاب متناسب است. جدول 4-توزیع فراوانی و درصد پاسخ‌های مربوط به تناسب محتوای کتاب‌ با نیازهای روزمرهء دانش‌آموزان (به تصویر صفحه مراجعه شود) بر اساس نتایج جدول 4 بیشترین میزان توجه به نیازهای روزمرهء دانش‌آموزان‌ مربوط به تأثیر متن کتاب در آماده کردن دانش‌آموزان برای حل مسائل روزمرهء زندگی‌ واقعی(5/16درصد)و کمترین میزان مربوط به مناسب بودن مطالب و اطلاعات ارائه‌ شده در کتاب برای رفع نیازهای دانش‌آموزان(3/10درصد)بوده است. جدول 7-توزیع فراوانی و درصد پاسخ‌های مربوط به میزان تناسب نحوهء طراحی متن با روش تدریس همیاری (به تصویر صفحه مراجعه شود) از نتایج جدول 7 چنین استنباط می‌شود که بیشترین میزان تناسب نحوهء طراحی‌ متن کتاب با روش تدریس همیاری مربوط به کمک متن کتاب به دانش‌آموزان در استفاده‌ از تفکر و حواس خود برای انجام دادن پژوهش‌های نظام‌مند برنامه‌ریزی شده‌ (4/14درصد)و کمترین میزان مربوط به وجود زمان کافی برای انجام بحث و تبادل نظر بین دانش‌آموزان و معلم(2/4درصد)بوده است."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.