Skip to main content
فهرست مقالات

کاربرد اصول طراحی آموزشی در دروس هنر

نویسنده:

ISC (12 صفحه - از 71 تا 82)

کلیدواژه ها :

هنر ،طراحی آموزشی ،فرایند آموزشی ،سازماندهی اطلاعات‌ تدریس

کلید واژه های ماشینی : کاربرد اصول طراحی آموزشی، میزان به‌کارگیری اصول طراحی آموزشی، طراحی آموزشی در دروس هنر، هنر، اصول طراحی آموزشی در دروس، معلمان، بررسی کاربرد اصول طراحی آموزشی، دروس هنر، نمرهء کاربرد اصول طراحی آموزشی، مدرسان

هدف پژوهش حاضر بررسی کاربرد اصول طراحی آموزشی در دروس هنر بوده است.به همین منظور میزان به کارگیری اصول طراحی آموزشی در چهار بعد تعیین اهداف آموزشی،محتوای آموزشی،شیوه‌های آموزشی و فنون‌ ارزشیابی در آموزش هنر توسط معلمان آموزش و پرورش شهر اصفهان و مدرسان دانشگاه پردیس اصفهان،مورد بررسی قرار گرفت.علاوه بر آن‌ ویژگیهای مطلوب طراحی آموزشی مناسب درس هنر از دیدگاه معلمان و مدرسان هنر بررسی شد. روش پژوهش،توصیفی-پیمایشی است.جامعهء آماری مورد مطالعه‌ 50 نفر از مدرسان دانشگاه هنر(پردیس)اصفهان و 120 معلم هنر آموزش و پرورش شهر اصفهان با رشتهء تحصیلی هنر بوده است.با توجه به محدود بودن‌ جامعهء آماری،کل جامعهء آماری(مدرسان و معلمان)مورد مطالعه قرار گرفت.داده‌های مورد استفاده در پژوهش از طریق اجرای پرسشنامهء محقق ساخته،با 34 سؤال بسته پاسخ،یک سؤال رتبه‌بندی و دو سؤال باز پاسخ فراهم گردید.سپس تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از روشهای‌ آمار توصیفی و استنباطی انجام گرفت. نتایج آماری پژوهش نشان داد که مدرسان و معلمان هنر از اصول طراحی‌ آموزشی در چهار بعد اصلی در تدریس بیش از سطح متوسط استفاده‌ می‌کنند.اما به کارگیری اصول طراحی آموزشی در ابعاد چهارگانه به طور یکسان نبوده و بیشترین کاربرد مربوط به تعیین محتوا و کمترین کاربرد مربوط به تعیین راهبردها و روشهای آموزشی است.همچنین بر اساس نتایج آماری‌ اصول طراحی آموزشی را معلمان زن بیش از معلمان مرد به کار می‌برند. علاوه بر آن معلمان دراای مدرک لیسانس بیش از معلمان دارای مدرک‌ فوق لیسانس از فنون ارزشیابی استفاده می‌کنند و بین نظرات معلمان دربارهء کاربرد اصول طراحی آموزشی با توجه به سابقهء تدریس تفاوت معنادار وجود ندارد. همچنین مدرسان و معلمان هنر دربارهء طراحی آموزشی برای دروس هنر، توجه به عملی بودن و ذوقی بودن آن و تأکید در بروز خلاقیت‌ها و ابتکار هنر جویان را ضروری دانسته‌اند.

خلاصه ماشینی:

"جدول 3-مقایسهء میانگین نمرهء کاربرد اصول طراحی آموزشی از نظر معلمان مرد و زن (به تصویر صفحه مراجعه شود) با توجه با اینکه t مشاهده شده در خصوص تعیین اهداف و تعیین محتوا در سطح 5/0-P معنا دار بوده بنابراین میزان کاربرد اصول تعیین اهداف و محتوا در بین‌ معلمان مرد و زن یکسان نبوده است و معلمان زن بیشتر از معلمان مرد این اصول را به‌ کار می‌برند. جدول 4-مقایسهء میانگین نمرهء کاربرد اصول طراحی آموزشی‌ از نظر معلمان با توجه به مدرک تحصیلی (به تصویر صفحه مراجعه شود) بر اساس یافته‌های جدول 4،F مشاهده شده در خصوص انتخاب و اجرای فنون‌ ارزشیابی در سطح 5/0-P معنادار بوده،بنابراین میزان کاربرد فنون ارزشیابی از نظر معلمان با توجه به مدرک تحصیلی آنان متفاوت است که بر اساس نتایج آزمون توکی‌ معلمان با مدرک لیسانس بیشتر از معلمان فوق لیسانس از این فنون استفاده می‌کنند. جدول 5-مقایسهء میانگین نمرهء کاربرد اصول طراحی آموزشی‌ از نظر مدرسان با توجه به مدرک تحصیلی (به تصویر صفحه مراجعه شود) بر اساس یافته‌های جدول 5،F مشاهده شده در خصوص تعیین راهبردها و روشهای مطلوب تدریس در سطح 1/0-P معنا دار بوده است. جدول 5-مقایسهء میانگین نمرهء کاربرد اصول طراحی آموزشی‌ از نظر مدرسان با توجه به مدرک تحصیلی (به تصویر صفحه مراجعه شود) بر اساس یافته‌های جدول 5،F مشاهده شده در خصوص تعیین راهبردها و روشهای مطلوب تدریس در سطح 1/0-P معنا دار بوده است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.