Skip to main content
فهرست مقالات

نحوه صدور اجرائیه و موارد آن در دفتر اسناد رسمی

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : آیین‌نامه اجراء مفاد اسناد رسمی ، صدور اجرائیه ، آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی ، اجراء ، ثبت ، دفاتر اسناد رسمی ، اسناد رسمی ، املاک ، قانون ، موضوع اجراء مفاد اسناد رسمی

خلاصه ماشینی:

"1 خش اول:تعریف اجراء و انواع آن فتار اول:تعریف اجراء اجراء در معنای قانونی و قضایی عبارت است از اعمال قدرت عمومی برای تحمیلمفاد حکم مراجع قضایی به محکوم علیه و یا اجبار شخص به انجام تعهدات و الزاماتی کهبا تمایل و یا امر قانون عهده‌دار گردیده است2و منظور از اجرائیه ثبتی نیز،اجرائیه‌ای استکه ادارات ثبت اسناد و دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق،مطابق مقررات صادر می‌کنند(مواد 92،93 قانون ثبت)3بنابراین در اجراء چند عنصر بارز دیده می‌شود: لف:دخالت قوه قهریه عمومی اجراء به وسیله مأمورین رسمی دولت و در صورت لزوم با استمداد از قوای عمومیصورت می‌گیرد،یعنی افراد نمی‌توانند،مفاد حکم یا سند لازم الاجرایی را که به نفع خوددارند،شخصا به مورد اجراء درآورند بلکه باید با مراجعه به مأمورین رسمی که عهده‌دار اینوظیفه هستند و با طی تشریفات به هدف خود برسند. صدور اجرائیه آن را تنظیم و صادر می‌کند و شکل آن در مورد اسناد رسمی با سایر اوراقلازم الاجراء متفاوت است و دستور اجراء مفاد سند برروی آن به نحوی که در مقرراتمربوطه آمده،قید وبه منظور اجراء به اداره یاشعبه اجراء ثبت اسناد و املاک یا مرجعدیگری که قانون معین نموده است،فرستاده می‌شود در این مودر ماده 4 آیین‌نامه اجراءمفاد اسناد رسمی می‌گوید:«سردفتر پس از احراز هویت درخواست‌کننده و اینکه صلاحیتبرای درخواست صدور اجرائیه دارد،رونوشت سند را در برگ‌های ویژه و ظرف بیست وچهار ساعت با خط خوانا در سه نسخه(اگر متعهد یک نفر باشد و اگر متعهد متعدد باشد یاوثیقه متعلق به متعهد نباشد برای هریک از متعهدین و صاحب وثیقه دو نسخه اضافهمی‌شود)تهیه کرده و موضوعی را که باید اجراء شود،در محل مخصوص آن نوشته(درصورتی که در صدور آن اشکالی نباشد)ظرف چهل و هشت ساعت از تاریخ وصول تقاضا،برگ اجرائیه را امبضاء کرده و به مهر ویژه(اجراء شود)رسانیده وبرای اجراء نزد مسؤولاجراء می‌فرستد ورسید دریافت می‌کند."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.