Skip to main content
فهرست مقالات

سیر تاریخی و بررسی تحلیلی پیرامون قوانین و مقررات راجع به هزینه های قانونی ثبت اسناد (بخش چهارم وپایانی )ا

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : قانون دفاتر اسناد رسمی، اسناد، ثبت، دفاتر اسناد رسمی، سردفتران، قانون، قوانین و مقررات، حق‌التحریر، حق، تحریر

خلاصه ماشینی:

"از آنجا که مسئولان محترم سازمان ثبت نیز به شرح فوق واقف براین امر هستتند کهمسأله تنظیم اسناد توسط سردفتران امری خاص می‌باشد که با تحریر سند توسط ایشانتفاوت دارد بنابراین باید گفت اولا با توجه به ماده 18 قانون دفاتر اسناد رسمی حداقل ازسال 1354 به بعد دیگر این امر معنا ندارد که اشخاص اسناد خود را شخصا و در خارج ازدفترخانه تنظیم و سپس تنها جهت ثبت رسمی آن به دفترخانه مراجعه نمایند بلکهبراساس مفاد ماده 18 و ماده 1 قانون مزبور اسناد رسمی را فقط سردفتران باید در اوراقمخصوص تنظیم نمایند و سایر اشخاص در این امر نمی‌توانند مداخله نمایند ثانیا بر فرضآنکه بپذیریم که اشخاص می‌توانند اشناد خود را شخصا و در خارج از دفترخانه تنظیمنمایند ولیکن می‌بایستی اسناد مزبور را در اختیار سردفتران قرار دهند تا ایشان با بررسیآن چنانچه مطابق قوانین ومقررات جاری تنظیم شده باشد مجددا آن را در اوراقمخصوص تنظیم و هرگاه اشکالات و ایرادات قانونی داشته باشد آن را رفع نمایند بنابرایناز آنجا که سردفتران تکلیف قانونی در خصوص تنظیم اسناد مزبور در اوراق مخصوصدارند در نتیجه نبایستی حقی از ایشان تضییع شود و در هرصورت حق تنظیم سند باید بهایشان پرداخت شود مگر آنکه معتقد باشیم سردفتران وظیفه‌ای در این مورد ندارند و بالتبعدر خصوص مطابقت یا عدم مطابقت مندرجات سند تهیه شده توسط اصحاب سند با قواینو مقررات جاری نیز هیچگونه مسئولیتی ندارند که در این صورت حق تنظیم سند برایسردفتران متصور نخواهد بود و در غیراین‌صورت حق مزبور جزء حقوقی قانونی سردفترانمی‌باشد که در هرصورت می‌بایستی به ایشان پرداخت شود ثانیا این امر اختصاص بهاسناد رقفنامه وصیت‌نامه ندارد زیرا اسناد مزبور دارای ویژگی‌ها و صفات و امتیازاتمنحضصر به فردی نیستند که آنها را از سایر اسناد ممتاز نموده باشد بلکه تنظیم کلیه اسنادمستلزم اطلاعات کافی حقوقی و شرعی می‌باشد فلذا این موضوع در خصوص کلیه اسنادصدق می‌نماید و می‌بایستی حق تنظیم سند به سردفتران در کلیه اسناد پرداخت شود ثالثا&%05714ONKG057G% مسئولین محترم سازمان ثبت اذعان دارند که مسأله تنظیم سند با تحریر سند تفاوتماهوی و اساسی دارند فلذا این تفاوت آشکار را با ارزش‌گذاری مادی برای تنظیم و تحریراسناد عنوان نموده‌اند."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.