Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی مقایسه ای شخصیت رانندگان تصادفی و غیر تصادفی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (20 صفحه - از 85 تا 104)

چکیده:

هدف پژوهش حاضر بررسی مقایسه‌ای شخصیت رانندگان تصادفی و غیرتصادفی بود. این پژوهش با روش علی- مقایسه‌ای انجام شد. تعدادآزمودنی‌ها 208 راننده غیرتصادفی و 201 راننده تصادفی بود که 34 نفر از آن‌ها بیش از 3 بار تصادف را تجربه کرده بودند و همه آن‌ها با روش تصادفی انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه ویژگی‌های شخصیتی مربوط به رانندگی(IVPE) بود. داده‌ها با استفاده از آزمون t مقایسه شد. نتایج نشان داد که میان رانندگان تصادفی که سابقه یک تصادف یا بیشتر را داشتند با رانندگان غیرتصادفی که بیش از 3 سال تصادف نکرده بودند در هیچ یک از خرده مقیاس‌های شخصیت تفاوتی ملاحظه نشد. رانندگان تصادفی با سابقه چهار تصادف یا بیشتر، نسبت به رانندگان غیر تصادفی که بیش از 5 سال تصادف نکرده بودند از ثبات عاطفی بیشتر و خویشتن داری کمتری برخوردار بودند، اما از لحاظ هیجان خواهی و احساس مسئولیت اجتماعی با این گروه از رانندگان تفاوتی را نشان ندادند. شناخت متغیرهای شخصیتی مؤثر در تصادفات رانندگی مسئولان ذیربط را در تشخیص و درمان رانندگان تصادفی مساعدت خواهد کرد.

خلاصه ماشینی:

"دول 3:آزمون t مستقل بین ثبات عاطفی رانندگان تصادفی(بیش از 4 بار)با غیرتصادفی(بیش از 5 سال) (به تصویر صفحه مراجعه شود)براساس داده‌های جدول فوق چون مقدار t محاسبه شده(2/1- t )در درجۀ آزادی 233 ازمقدار t جدول(1/96- t )بزرگتر است بنابراین،با اطمینان 95 درصد بین ثبات عاطفیرانندگان تصادفی با غیرتصادفی تفاوت معناداری وجود دارد. دول 4:آزمون t مستقل بین احساس مسئولیت اجتماعی رانندگان تصادفی(بیش از 4 بار)با غیرتصادفی(بیش از 5 سال) (به تصویر صفحه مراجعه شود)براساس داده‌های جدول فوق چون مقدار t محاسبه شده(1/14- t )در درجه آزادی 233 ازمقدار t جدول(1/96- t )کوچکتر است بنابراین،بین احساس مسئولیت اجتماعی رانندگانتصادفی با غیرتصادفی تفاوت معناداری وجود ندارد. دول 5:آزمون t مستقل بین خویشتن‌داری رانندگان تصادفی(بیش از 4 بار)با غیرتصادفی(بیش از 5 سال) (به تصویر صفحه مراجعه شود)براساس داده‌های جدول فوق چون مقدار t محاسبه شده(2/23- t )در درجۀ آزادی 233 ازمقدار t جدول(1/96- t )بزرگتر است بنابراین،با اطمینان 95 درصد بین خویشتن‌داریرانندگان تصادفی با غیرتصادفی تفاوت معناداری وجود دارد. دول 6:آزمون t مستقل بین ماجراجویی و هیجان‌خواهی رانندگان تصادفی(بیش از 4 بار)با غیرتصادفی(بیش از 5 سال) (به تصویر صفحه مراجعه شود) براساس داده‌های جدول فوق چون مقدار t محاسبه شده 1/75- t در درجه آزادی 233 ازمقدار t جدول(1/96- t )کوچکتر است بنابراین،با اطمینان 95 درصد بین ماجراجویی وهیجان‌خواهی رانندگان تصادفی با غیرتصادفی تفاوت معناداری وجود ندارد. هرچند برخی از خرده مقیاس‌های آزمون شخصیت EPVI نظیر ثباتعاطفی،احساس مسئولیت اجتماعی و خویشتن‌داری تفاوت‌هایی را بین دو گروه راننده نشانداد،اما لازم است این آزمون بیش از یک بار،در گروه‌ها و نمونه‌های مختلف رانندگان ایرانی،بررسی شود زیرا نتایج آن می‌تواند زمینه کاربردی بودن این آزمون را در فرهنگ ایران فراهمکند."

کلیدواژه ها:

شخصیت ،رانندگی ،رانندة تصادفی ،رانندة غیر تصادفی

کلید واژه های ماشینی:

بررسی مقایسه‌ای شخصیت رانندگان تصادفی ، تصادفی ، رانندگان ، رانندگان تصادفی ، شخصیت رانندگان تصادفی و غیرتصادفی ، شخصیت ، رانندگان غیرتصادفی ، رانندگی ، تصادف‌های رانندگی ، غیرتصادفی


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.