Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر نگرش مذهبی و هیجان خواهی بر سازگاری زناشویی دبیران متأهل شهرستان پاکدشت

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (26 صفحه - از 129 تا 154)

چکیده:

هدف اصلی این پژوهش علی- مقایسه‌ای تعیین تأثیر نگرش ‌مذهبی و هیجان‌خواهی بر سازگاری زناشویی دبیران متأهل شهرستان پاکدشت است. بدین منظور 325 نفر از دبیران متأهل شهرستان پاکدشت با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای نسبتی انتخاب شدند. ابزارهای به کار رفته در این پ‍ژوهش عبارت بودند از: پرسشنامه‌های نگرش ‌مذهبی‌ خدایاری‌فرد (1378)، هیجان‌خواهی فرم پنجم زاکرمن (1978) و سازگاری ‌زناشویی اسپانیر (1976). داده‌ها با استفاده از تحلیل واریانس تک متغیری، تحلیل واریانس دومتغیری و تی مستقل تحلیل شد. نتایج نشان داد که تأثیر نگرش‌ مذهبی برمؤلفه‌های سازگاری ‌زناشویی معنادار نیست. از بین مؤلفه‌های هیجان‌خواهی، تنها تأثیر مؤلفه هیجان و ماجراجویی بر همبستگی دونفره سازگاری ‌زناشویی و تأثیر بازداری‌زدایی بر ابراز عواطف دونفره سازگاری ‌زناشویی معنادار بود، از سوی دیگر تأثیر تعاملی نگرش ‌مذهبی و هیجان‌خواهی بر سازگاری ‌زناشویی معنادار بود. تفاوت معناداری بین نگرش مذهبی زنان و مردان وجود داشت و در مؤلفه‌های هیجان‌خواهی و سازگاری زناشویی بین دو جنس تفاوتی مشاهده نشد.

خلاصه ماشینی:

"htimS از پژوهش‌های انجام شده در زمینۀ سازگاری زناشویی واریانس نسبتی از جامعه که بیشترینرضایت زناشویی را دارند یعنی qp (که در آن p-1 q است)قرار می‌گیرد وضعیت سازگاریزناشویی زوج‌ها مورد بررسی در پژوهش احمدی و همکاران(1385)نشان داد که 4/6%افراددارای نارضایتی شدید،15/1%فقدان رضایت،49/9%در شرایط مرزی(یعنی نه راضی و نهناراضی)،28/9%دارای رضایت،0/7%دارای رضایت خیلی زیاد از روابط با همسر بودند و0/8%پاسخ نداند که با توجه به فرمول تعیین حجم نمونه برحسب a نمونه این پژوهش 325نفر محاسبه شد. دول 3:نتایج تحلیل واریانس تک متغیری دربارۀ تأثیر هیجان خواهی(هیجان و ماجرا جوئی)بر مؤلفه‌های سازگاری زناشویی (به تصویر صفحه مراجعه شود)با توجه به داده‌های جدول 3 در مؤلفه همبستگی دو نفره مقدار 0/94- F در سطح 0/001 p معنادار است. دول 5:نتایج تحلیل واریانس تک متغیری دربارۀ تأثیر هیجان خواهی(بازداری)بر مؤلفه‌های سازگاری زناشوئی (به تصویر صفحه مراجعه شود)با توجه به داده‌های جدول 5 در مؤلفه ابراز عواطف دو نفره مقدار 2/66- F در سطح0/001 p معنادار است. دول 6:نتایج تحلیل واریانس تک متغیری دربارۀ تأثیر هیجان خواهی(ملال‌پذیری)بر مؤلفه‌هایسازگاری زناشوئی (به تصویر صفحه مراجعه شود)با توجه به داده‌های جدول 6 چون در کلیۀ مؤلفه‌ها مقدار F در سطح 0/001 p معنادارنیست لذا می‌توان نتیجه گرفت که میزان تأثیر مؤلفه ملال‌پذیری بر مؤلفه‌های سازگاریزناشویی از لحاظ آماری معنادار نیست. خدا پناهی(1374)نقش هیجان خواهی را در تحکیم روابط زناشویی مطالعه کرده استنتایج به دست آمده در این پژوهش نشان می‌دهد که بین نمرات هیجان خواهی زوج‌هایسازگار همبستگی معناداری وجود دارد بدین معنا که سطح هیجان خواهی زوج‌ها به عنوانعامل مهم در سازگاری زناشویی تلقی می‌شود و نابرابری سطح هیجان‌خواهی می‌تواند بهعنوان عامل بروز ناسازگاری در زندگی زناشویی به شمار آید."

کلیدواژه ها:

دبیران ،هیجان‌خواهی ،سازگاری زناشویی ،متأهل ،نگرش ‌مذهبی

کلید واژه های ماشینی:

هیجان ، زن ، سازگاری زناشویی دبیران متأهل شهرستان ، سازگاری زناشویی ، نگرش مذهبی و هیجان ، نگرش مذهبی ، تأثیر نگرش مذهبی ، زناشویی دبیران متأهل شهرستان پاکدشت ، نگرش مذهبی برمؤلفه‌های سازگاری زناشویی ، هیجان‌خواهی


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.